Bild
Länkstig

Biologi, Masterprogram

Program
N2BIO
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A12A
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Vill du veta mer om hur växter och djur fungerar, till exempel vad som driver evolutionen och hur arter anpassats till olika miljöer? Vill du dessutom få en bra grund för att arbeta med globala utmaningar som klimatförändringar, bevarande av naturresurser och att försörja en växande befolkning med hållbar och näringsriktig mat? Inom ramen för masterutbildningen i biologi erbjuder vi ett brett utbud av kurser med nära koppling till våra profilområden inom forskningen, där fokus ligger på livet både i vatten och på land.

Om utbildningen

Masterprogrammet i biologi bygger vidare på kandidatutbildningen och ger dig möjlighet att både fördjupa och bredda dina kunskaper inom biologiområdet. Programmet är öppet för dig oavsett om du har läst din grundutbildning i biologi vid Göteborgs universitet eller vid något annat svensk eller utländskt lärosäte.

Programmets upplägg

Vi erbjuder fem olika huvudinriktningar, baserat på examenskurserna:

  • Evolutionär ekologi & beteendebiologi
  • Fysiologi & cellbiologi
  • Naturvårdsbiologi
  • Biodiversitet & systematik 
  • Marin ekologi

Under första året läser du valfria kurser om 60 hp, på i första hand avancerad nivå, för att under andra året fokusera på ditt individuella examensprojekt. Du kan välja att plocka ihop din utbildning på egen hand eller följa något av våra rekommenderade spår fram till examensarbetet inom respektive riktning.

Läs mer om inriktningarna och vilka kurser vi erbjuder

Oavsett vilka kurser du väljer kommer nästan alla lärare du möter att vara aktiva forskare, som undervisar inom sina specialområden. Det garanterar att undervisningen är aktuell och att du får del av de senaste forskningsrönen inom området. Men även om utbildningen har en stark forskningsanknytning vänder den sig i lika stor utsträckning till dig som tänker dig en framtid utanför universitetsvärlden, hos till exempel något bioteknik- och miljökonsultföretag eller inom olika myndigheter och organisationer.

Examensarbete

Examensarbetet avslutar normalt utbildningen, och omfattar oftast två terminer (60 hp) men du kan också välja att göra ett kortare arbete och istället läsa ytterligare kurser om 15 eller 30 hp under år 2.

Examensarbetet är på avancerad nivå och görs vanligtvis inom något av våra forskningsprojekt på universitetet, men du kan också välja att göra det i samverkan med en extern part, till exempel länsstyrelser eller företag med biologisk verksamhet. Oavsett var arbetet görs ska det baseras på en tydlig vetenskaplig frågeställning och metodik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen (180 hp) inom biologi, miljövetenskap eller marina vetenskaper, inom vilken det ingår motsvarande minst 60 hp i biologi, varav minst 15 hp på fördjupningsnivå. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till programmet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Vill du göra praktik hos en tänkbar framtida arbetsgivare redan under utbildningen? Då kan kursen ”Verksamhetsförlagt projekt i biologi” vara ett bra sätt. Upplägget för kursen skiljer sig åt beroende på var du hamnar, du kan antingen få jobba med ett helt eget projekt eller så deltar du i det dagliga arbetet på arbetsplatsen och prövar på många olika arbetsuppgifter.

Kursen ges varje period, vår, sommar och höst. Inför kursen tar du själv kontakt med en lämplig arbetsplats där biologer verkar och tillsammans med kursledaren lägger du upp en studieplan. Examinationen sker i form av en skriftlig rapport.

Efter studierna

En masterutbildning i biologi ger en god grund att stå på inom en mängd olika yrkesområden och arbetsplatser. Förutom rena faktakunskapen, lägger vi stor vikt vid att öva upp självständig analysförmåga och förmågan att i grupp utbyta idéer, information och kritik. Biologer arbetar inom många områden, med varierade uppgifter beroende på den inriktning man valt på sina studier. Naturvårds- och evolutionsbiologer hittar man till exempel ofta inom olika myndigheter och intresseorganisationer, men också som konsulter på större och mindre företag. De som har en fysiologisk eller cellbiologisk inriktning arbetar ofta med laboratorie- och forskningsarbete inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, på sjukhuslaboratorier och på statliga verk och myndigheter. Många biologer jobbar även med forskning och utbildning vid universitet och högskolor, eller som lärare på grundskola och gymnasier.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet är internationellt och undervisningen bedrivs i de flesta fall på engelska. De flesta kurserna som du läser inom programmet innehåller förutom föreläsningar olika typer av interaktiva moment, såsom praktiskt arbete i fält och på laboratorium, teoretiska modelleringsövningar, presentationer enskilt och i grupp samt diskussionsseminarier. Som student förväntas du ta ett eget ansvar för din lärprocess, genom att ett aktivt deltagande vid dessa aktiviteter.

Du förväntas även kunna ta till dig avancerad kurslitteratur på engelska, vilken i många fall omfattar aktuella vetenskapliga publikationer. Många kurser innehåller dessutom flera olika examinerande moment, och examinationen kan vara utspridd under en stor del av kursen.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7b). En del av undervisningen sker även på universitetets marina fältstationer Tjärnö utanför Strömstad och Kristineberg utanför Fiskebäckskil.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Om du läser biologi vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier under din utbildning. Detta ses ofta som en god merit när man söker jobb, då många arbeten kräver internationell samverkan. Vi har över 100 avtal inom Erasmus och andra utbytesprogram med universitet och högskolor runt om i världen, både inom och utom Europa.