Hoppa till huvudinnehåll
Video (03:50)
Bild
Länkstig

Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser

Program
N2MAB
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A12H
Ansökan stängd

Kort om programmet

En av de största utmaningarna i vår tid är att öka produktionen av näringsriktig mat för att möta behoven hos en växande världsbefolkning, samtidigt som vi minskar det ekologiska avtrycket, skyddar naturresurser och ekosystem, samt främjar landsbygdsutvecklingen. Vill du vara med och lösa den stora globala utmaningen? Är du nästa generation av yrkesverksamma och vill arbeta inom hållbar marin cirkulär ekonomi? I sådana fall, ska du söka vårt Nordiska masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser - MAR-BIO!

Om utbildningen

Haven och kustområdenas vatten, men även sjöar och vattendrag, utgör fantastiska resurser som måste förvaltas och tas om hand på ett hållbart sätt. Det nordiska masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser behandlar skapandet av en hållbar ”blå”, marin, tillväxt från såväl naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig och designmässig aspekt. Programmet är ett samarbete mellan fyra nordiska universitet, förutom Göteborgs universitet även Nord-Universitetet Bodø i Norge samt Hólars högskola och Universitetet i Akureyri på Island. Dessutom samarbetar lärosätena med ett ledande amerikanskt universitet med marin inriktning, University of New England i Maine, USA.

Utbildningen fokuserar på vattenbruk och fiskeri, men också på växelverkan mellan dessa i både lokala och globala kontext. Hela värdekedjan ”från Hav till bord” behandlas, med en tydlig inriktning mot entreprenörskap.

Programmets innehåll

Programmet inleds med en obligatorisk introduktionskurs om 15 högskolepoäng, som ges tillsammans av de fyra nordiska universiteten. Kursen innefattar, förutom internetbaserad undervisning, också tre perioder där alla studenter samlas. Dessa tre perioder, om en vecka vardera, förläggs till Nord-Universitetet i Bodö, Holar på Island och som avslutning till Göteborgs universitets forskningsstation på Kristineberg eller Tjärnö.Efter den obligatoriska kursen kan du för den resterande delen av det första året fritt välja bland ett sjuttiotal kurser (5-30 högskolepoäng vardera), som ges av de nordiska partneruniversiteten, samt av University of New England. Minst 30 högskolepoäng måste tas vid ett av de andra nordiska partneruniversiteten.
Det andra året består av ett individuellt självständigt arbete, starkt kopplat till aktuell forskning och/eller innovation och utveckling. Det kommer också att ordnas gemensamma seminarier och aktiviteter där du får en chans att regelbundet träffa de andra studenterna på programmet.

Rekommenderade kurser

Eftersom MAR-BIO-programmet är tvärvetenskapligt i sin karaktär uppmuntras individuella studieplaner som består av både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kurser. Studenterna har dock möjlighet att även välja en kursprofil som har inriktning mot antingen naturvetenskap eller samhällsvetenskap.Under den obligatoriska kursen ska studievägledare hjälpa varje student att upprätta en individuell studieplan (ISP). Detta för att kunna stödja varje students unika kursval beroende på intresse och kursernas förutsättningar. Den individuella studieplanen kommer att säkerställa att mobilitetskravet på 30 hp blir uppfyllt. Det finns totalt 70 kurser som erbjuds inom MAR-BIO:s ”smörgåsbord”.
Kurserna ges på alla olika tidpunkter under det akademiska året och det finns minst 15 rekommenderade kurser per deltagande universitet. Se listan (som uppdateras kontinuerligt) över alla kurser, inklusive länkar till kursplaner, se nedan.
Se hela kurslistan på Swemarcs webbsidor

Examensarbete

Under programmets första termin väljer studenten temat för sitt examensarbete. Examensarbetet bör helst vara empiriskt och ha relevans till programmets mål. Både kvalitativa och kvantitativa metoder kan användas. Det ska normalt vara ett individuellt självständigt arbete. Masterstudenterna, måste tillsammans med handledaren skriva en kort plan, som kommer att behandla den teoretiska och empiriska bakgrunden för projektet, samt ha fokus på referenser, bedömning av metoder, databehandling, etiska förhållanden, tidsram och kostnader. Planen för examensarbetet måste lämnas in i slutet av första terminen

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen (180 hp) inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och konst. Dessutom krävs engelska 6/engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellttest såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet.

Urval

Urvalsprocessen baseras på ett personligt brev med motivering till tillträdet, som bifogas ansökan.

Efter studierna

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta inom näringsliv, på myndigheter eller fortsätta med en forskarutbildning. Genom det nordiska masterprogrammet kommer du att få goda kontakter med intressenter inom såväl den privata sektorn som förvaltningsmyndigheter och högre utbildning över hela världen. Att programmet innebär mobilitet mellan länder ger dig också värdefull kompetens då arbetsmarknaden i hög grad är internationell.

Du kommer också att få god kunskap om moderna transdisciplinära metoder för att implementera FNs livsmedel och jordbruksorganisations (FAO) konventioner om ansvarsfullt fiske och ekosystemaspekter av vattenbruk, något som är avgörande för den som arbetar med havet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Introduktionskursen är en webbaserad kurs som innehåller en intensivvecka vid vart och ett av de deltagande universiteten. För resten av kurserna är undervisningen baserad på universitetet som ansvarar för kursen. Kurserna som ges vid Göteborgs universitet undervisas på Zoologen (Medicinaregatan 18A) i huset för växtbiologi och miljövetenskap (Carl Skottsbergs gata 22B) och i Lundberglaboratoriet (Medicinaregatan 9). En del av undervisningen sker på våra marina fältstationer Tjärnö utanför Strömstad och vid Kristineberg utanför Fiskebäckskil.