Göteborgs universitet
Bild
bild på frukt och grönsaker
Foto: Jenny Pettersson
Länkstig

Nutrition för hälsa och vid sjukdom

Vad ska jag äta för att må bra? Hur påverkar maten klimatet? Vilken roll spelar kost och nutrition i utveckling och behandling av sjukdom? Intresset för frågor om mat och hälsa är stort och förståelsen för nutritionens relevans för människokroppen växer hela tiden.

Vår målsättning

Med ledande forskning och utbildning förstår, förklarar och förbättrar vi nutrition för hälsa och vid sjukdom.

Foto: Malin Arnesson

Profilområden

Vår forskning om nutrition för hälsa och vid sjukdom bedrivs inom fem olika profilområden som beskrivs mer ingående nedan.

Nutrition, inflammation och kardiometabol hälsa

Vi studerar hur kosten påverkar vår kardiometabola hälsa, såsom blodfetter och inflammation, både hos friska personer och hos personer med en underliggande sjukdom. Syftet med forskningen är att bättre förstå hur vi ska äta för att motverka livsstilsrelaterade sjukdomar och för att förbättra den metabola hälsan vid kronisk sjukdom.

Projekt

Hållbara matvanor

Hur vi producerar och konsumerar mat står för en stor del av människans påverkan på klimat och miljö. Tillsammans med forskare vid Reseach Institutes Sweden (RISE) forskar vi på samband mellan kostintag och såväl klimatavtryck som påverkan på miljö, bland vuxna och bland ungdomar i Sverige. Vi länkar även denna information till senare risk för hjärtkärlsjukdom och förtidig död.

Projekt

Objektiva och subjektiva metoder för att mäta kostintag

För nutritionsforskning är det avgörande att ha verktyg för att mäta kostintag och för att undersöka sambandet mellan kost och hälsa. Klinisk Nutrition vid Sahlgrenska Akademin har en lång historia av att utveckla och använda metoder för att objektivt mäta kostintag och nutritionsstatus. Björn Isaksson, Klinisk Nutritions första professor, publicerade 1980 en beskrivning av hur kväve i urin kan användas för att objektivt mäta proteinintag, vilket sedan blivit en vedertagen valideringsmetod. Klinisk Nutrition utvecklade även metoder för att mäta intag ev exv järn med stabila isotoper och en ileostomi-modell för att mäta absorption och exkretion av olika näringsämnen. Sedan 1998 har man haft utrustning för att mäta total energiomsättning med metoden Dubbelmärkt vatten (DLW).

Vid vår avdelning används idag flera subjektiva metoder för att mäta kostintag såsom frekvensformulär och 24-timmars rapporter, samt objektiva biomarkörer såsom fettsyror i plasma och mönster bland metaboliter i urin eller plasma. Utmaningen ligger i att hitta specifika biomarkörer som korrelerar direkt med konsumtionsdoserna av olika näringsämnen, livsmedel eller kostmönster. Det motiverar vårt engagemang inom nutritionsmetabolomik med målet att identifiera metabolitmönster i serum och urin genom NMR- och LC-MS-analyser.

Projekt:

Nutrition under tidiga livscykeln

Vi forskar om sambanden mellan kostintag, nutritionsstatus och hälsa genom livet. Våra studier bidrar till kunskap om betydelsen av kost och livsstil under graviditet, amningsperioden, barndomen och tonåren för hälsa.

Projekt:

Nutrition vid sjukdom

Här ingår olika projekt som studerar olika delar av nutritionsbehandlingen samt hur intervention med kosten kan användas för att förebygga, behandla och påverka utfall av olika sjukdomar. Exempel på detta är allergi-och lungsjukdom samt reumatisk sjukdom.

Projekt:

EPIDEMIOLOGISK FORSKNING

Befolkningsstudier för att undersöka förekomst eller utbredning av sjukdomar i en avgränsad grupp är vanligt inom epidemiologisk forskning. Ofta använder sig forskarna av data från register och observationsstudier för att undersöka samband mellan exponering och förekomst av till exempel ohälsa eller en viss sjukdom. Det kan vara hur personer som har exponerats för en viss riskfaktor (till exempel undermålig kost, strålning, stress, cigarettrök) påverkas och senare drabbas av till exempel cancer, övervikt eller hjärtproblem. 

Våra forskare undervisar

Vi har ett nära samarbete mellan forskning och utbildning. Många av våra forskare är även engagerade i våra utbildningar, handleder doktorander och undervisar på våra program, fristående kurser och på de yrkesinriktade vårdutbildningarna inom Sahlgrenska akademin.
Våra utbildningar