Göteborgs universitet
Bild
En figur står med armarna utsträckta åt sidorna. Det är ett slags virtuell 3D-figur där ytan ser ut som ett vitt, ganska tätt nät.
Hur kan man med ännu mer innovativa sätt att använda statistiska och epidemiologiska forskningsmetoder använda data för att beskriva verkligheten och göra prognoser inför framtiden? Det är något av det som forskare inom biostatistik arbetar med.
Foto: Mostphotos

Biostatistik

Varför och hur uppstår egentligen sjukdomar? Vilka metoder kan vi använda för att hitta faktorer som påverkar patienters överlevnad efter en stroke? Kan man mäta smärta? Att kartlägga och skapa modeller för sjukdomars uppkomst och behandling är vanliga forskningsområden för kliniska och biomedicinska forskare. Biostatistik är tillämpning av statistiska metoder inom medicin och biologi och ett kraftfullt verktyg för att besvara vetenskapliga frågeställningar.

Våra forskningsområden

I vår forskning fokuserar vi på statistiska och epidemiologiska metoder. Vår forskning är tydligt motiverad och förankrad i medicinska och hälsovetenskapliga forskningsproblem. Här är några exempel:

 • Hur mäter man livskvalitet, depression, smärta eller trötthet? Dessa exempel på hälsoutfall (tillstånd) kan inte mätas i traditionell mening, som när vi mäter längd, vikt eller blodtryck. För den här typen av variabler (kallas kategoriska eller ordinala) krävs speciella statistiska metoder.
 • Hur sprids sjukdomar eller hälsofarliga ämnen? För att undersöka geografisk och tidsmässig spridning används så kallade spatio-temporala metoder.
 • Hur hänger rökning och lungcancer ihop? Eller fetma och hjärt-kärl-sjukdom? För att studera det kan man inte göra experiment, utan man försöker observera samband. Det kan vara svårt att veta om ett observerat samband är ett orsakssamband eller om det kan förklaras av andra faktorer än dem som forskarna har studerat. Moderna metoder för att hantera detta kallas kausal inferens.
 • Hur kan man jämföra två kirurgiska behandlingsmetoder? Säg att tre kirurger utför en viss behandling på ett sätt och tre andra utför behandlingen på ett annat sätt. Varje kirurg behandlar flera patienter. Då uppstår för varje kirurg det som kallas gruppering av patienter. Här behöver man kunna hålla isär behandlingseffekt och skillnad mellan kirurgernas skicklighet. För att analysera så kallad hierarkisk struktur används speciella modeller.
 • Hur kan man veta om en person är i en riskgrupp för en viss sjukdom? I många olika situationer vill forskare använda befintliga data för att göra prognoser för framtiden. De studerar sjukdomstillståndet och vilka faktorer som verkar viktiga för att människor ska utveckla en viss sjukdom. Här kan man använda prediktionsmodeller eller metoder inom machine learning-teknik. Maskininlärning är ett forskningsområde inom AI, artificiell intelligens. 

Vår forskargrupp hoppas kunna bidra till bättre förutsättningar och möjligheter för tillämpad forskning av hög kvalitet. Här är fler exempel på medicinska och hälsovetenskapliga områden som vi fokuserar på:

 • Orsaker till och behandling av långvarig eller kronisk smärta
 • Bakgrund till och behandling av utbrändhet
 • Riskfaktorer som samverkar vid hjärt-kärlsjukdomar.
 • Faktorer som bidrar till att personer som har överlevt cancersjukdom får ett bra vardagsliv.
 • Med hjälp av kvalitetsregister inom vården identifiera faktorer som främjar patienters tillfrisknande och matcha individer till behandlingar som förväntas ha bäst effekt och minst biverkningar.
   

Biostatistik

Tillämpning av statistik inom områdena medicin och biologi. Man utgår från data om levande organismer, ofta människor.

Tillämpad forskning

Forskning som man bedriver för att lösa ett visst problem, till exempel att försöka ta fram en medicin som kan bota en viss sjukdom.

Epidemiologi

Läran om sjukdomars utbredning.

Våra forskare undervisar

Vi har ett nära samarbete mellan forskning och utbildning. Många av våra forskare är även engagerade i våra utbildningar och undervisar på våra internationella masterprogram, i våra fristående kurser och på de yrkesinriktade vårdutbildningarna inom Sahlgrenska akademin.
Våra utbildningar