Göteborgs universitet
Bild
Hjärtröntgen genomförs.
Patient genomgår en ultraljudsundersökning av hjärtat.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Hjärt- och kärlsjukdomar

Finns svaret på vem som utvecklar hjärtsjukdom i våra gener, tarmbakterier eller livsstil? Här kan du läsa mer om Institutionen för medicins forskning på hjärt- och kärlsjukdomar. Vi forskar både kliniskt, epidemiologiskt och translationellt, driver den nationella befolkningsstudien SCAPIS om hjärt-lungsjukdomar och leder storskaliga internationella samarbetsprojekt.

Våra forskningsområden

Hos oss utvecklas kunskap om alltifrån brustet hjärta-syndrom till varför lågutbildade har ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Vi bedriver både kliniska patientnära studier, epidemiologisk forskning och translationella studier.

 • kronisk hjärtsvikt
 • medfödda hjärtfel
 • genetiska hjärtmuskelsjukdomar
 • hjärtkirurgi
 • hur könshormoner påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdom 
 • hur vi kan förbättra och göra riskbedömningen för hjärt- och kärlsjukdomar mer personbaserad
 • brustet hjärta-syndrom
 • akut hjärtsvikt
Bild
Uppförstorade blodkärl
Foto: Malin Arnesson

Forskning i internationell framkant

På Institutionen för medicin bedrivs hjärtforskning i internationell framkant. Våra forskare leder bland annat den nationella befolkningsstudien SCAPIS i samarbete med Hjärt- och Lungfonden. Just nu pågår ett spännande projekt med Chalmers för att se om artificiell intelligens kan förutse hjärtinfarkt, hjärtsvikt och plötslig död.
Läs mer om befolkningsstudien SCAPIS 

Våra forskare har varit med och byggt upp nyskapande studiedesigner inklusive RRCT-konceptet (Randomised Registry Clinical Trials) och nationella cluster-randomiserade studier. Hos oss pågår dessutom flera kliniska behandlingsstudier inom det nationella kvalitetsregisterplattformen SWEDEHEART.
Läs mer om kliniska behandlingsstudier inom SWEDEHEART

Våra forskare driver också TACSI, den första riktigt internationella registerbaserade RCT som hittills har inkluderat 1400 patienter i fem länder.

 • TACSI
 • BROKEN SWEDEHEART
 • STICH-SWEDEHEART
 • SWITCH-SWEDEHEART
 • Hjärtpumpsstudie vid svår svikt 

Våra forskare har ett stort internationellt kontaktnät och deltar i flera världsomspännande studier. Bland annat leder vi den svenska delen av PURE-studien. Här undersöks hur mönster för hjärt- och kärlsjukdom skiljer sig åt mellan länder genom att studera 200 000 människor från ett 20-tal olika länder.  
Läs mer om PURE-studien 

Vi är också med och leder det internationella samarbetet HERMES som kartlägger genetiska orsaker till hjärtsvikt. Läs mer om HERMES

Banbrytande upptäckter

Under 1970- och 80-talen var våra forskare först i världen att beskriva hur betablockerare och ACE-hämmare kan rädda livet på människor med hjärtsvikt. Upptäckten gjordes av Finn Waagstein och Åke Hjalmarsson, men även Karl Swedberg spelade en viktig roll i sammanhanget. Upptäckten revolutionerade hjärtsjukvården och blev sedan standardbehandling. Betablockerare beräknas ha minskat dödligheten med omkring 30 procent. Karl Swedberg har sedan dess fortsatt att spela en viktig roll i utvecklingen av den moderna hjärtsviktsbehandling genom arbete med kliniska prövningar och behandlingsriktlinjer.

 • Etablering av beta-blockad-konceptet för behandling av hjärtinfarkt (Åke Hjalmarsson)
 • Etablering av beta-blockad-konceptet för behandling av hjärtsvikt (Finn Waagstein)

Epidemiologi

En vetenskaplig disciplin som kartlägger och beskriver sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.

Klinisk forskning

En klinisk studie är en vetenskaplig studie som genomförs på människa för att studera biomedicinska eller hälsorelaterade frågeställningar.
Källa: Vetenskapsrådet

Translationell forskning

Translationell forskning innebär att resultat från experimentell forskning överförs till vården för att ge patientnytta, eller att iakttagelser eller problem i vården ger upphov till nya forskningsidéer.
Källa: kliniskastudier.se

Våra forskare undervisar

Vi har ett nära samarbete mellan forskning och utbildning. Många av våra forskare är även engagerade i våra utbildningar, handleder doktorander och undervisar på våra program, fristående kurser och på de yrkesinriktade vårdutbildningarna inom Sahlgrenska akademin.
Våra utbildningar