Göteborgs universitet
Bild
Genrebild
Foto: Mostphotos

Försäkringsmedicin

Varför sjukskrivs så många i Sverige idag? Vilka riskfaktorer finns och hur kan vi förebygga? Här kan du läsa om institutionen för medicins forskning i försäkringsmedicin.

Vår forskning

Vi driver forskning om försäkringsmedicin med hjälp av både kliniska studier och befolkningsstudier. Våra forskare försöker förstå orsaken till sjukskrivningarna, hitta riskfaktorer och se samband mellan arbetsmiljö, hälsa och sjukfrånvaro. Målet är att utveckla kunskap för att kunna förebygga sjukskrivning och förstärka kapaciteten hos arbetslivet och primärvården att mer effektivt kunna identifiera och stötta drabbade individer för att undvika långvarig ohälsa och sjukskrivning.

Våra forskningsområden

  • riskfaktorer för sjukskrivning
  • förebygga sjukfrånvaro
  • risk- och skyddsfaktorer för återgång i arbete
  • primärvårdens arbetssätt vid sjukskrivning
  • chefers kunskap om psykisk ohälsa

  • underlätta kommunikation mellan patient, läkare och arbetsgivare

Pågående projekt

Våra forskare studerar just nu depression- och ångestsjukdom, stress, smärta och andra sjukdomar bland yrkesverksamma. Ett forskningsprogram är New Ways där fokus är att öka kunskap om hur man kan identifiera, behandla och stödja personer så att de kan behålla arbetsförmågan och minska behovet av sjukskrivning. I primärvården pågår studier där man prövar nya arbetssätt för att bättre möta personer med psykisk ohälsa. Forskare inom avdelningen arbetar också för att hitta metoder för att förebygga smärta i nacke och axlar.

Viktiga upptäckter

  • I jämförelse med manliga chefer tar en högre andel kvinnliga chefer i både privat och offentlig sektor initiativ till insatser på arbetsplatsen för att förebygga psykisk ohälsa
  • En vårdsamordnare för patienter som behandlas för psykiska besvär i primärvården leder till kortare sjukfrånvaro
Försäkringsmedicin

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem. 

Källa: Nationellt Försäkrings-medicinskt Forum, 2017

Våra forskare undervisar

Vi har ett nära samarbete mellan forskning och utbildning. Många av våra forskare är även engagerade i våra utbildningar och undervisar på våra internationella masterprogram, i våra fristående kurser och på de yrkesinriktade vårdutbildningarna inom Sahlgrenska akademin.
Våra utbildningar