Göteborgs universitet

Registerepidemiologi

Hur kan vi bättre förstå sjukdomar och deras utbredning i en befolkning? Vilka är riskfaktorerna för en viss sjukdom och hur kan riskfaktorer förändras? I Sverige har de svenska personnumren gjort det möjligt att skapa register som är baserade på stora mängder data. Registerepidemiologi handlar om hur man kan använda registren bättre och smartare.

Inom epidemiologi använder forskare observationella, icke experimentella metoder för att studera sjukdomars utbredning, eller andra hälsorelaterade förhållanden, i befolkningar eller grupper. I Sverige har systemet med personnummer gjort det möjligt att samla enorma mängder uppgifter och information i olika register. Registerepidemiologi handlar bland annat om att se till att registren kommer till större och bättre användning. Det yttersta målet med förbättrad registerforskning och användning av registerdata är att vara till nytta för hälso- och sjukvården.

Forskning inom registerepidemiologi är tvärvetenskaplig. I våra forskargrupper samarbetar statistiker, kliniker (till exempel läkare), metodkunniga personer och personer som kan projektledning.

Våra forskningsområden

Forskargruppen i registerepidemiologi vid institutionen för medicin började byggas upp 2020. Våra forskare knyter aktivt kontakter med dem som bedriver forskning baserad på register inom olika delar av Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. 

Vår forskargrupp har börjat etablera forskning inom de här områdena:

 • luftvägssjukdomar
 • hjärt-kärlsjukdom
 • typ 1- och typ 2-diabetes
 • artros- och ledoperationer
 • covid-19

Forskningsmetodik

Inom registerepidemiologi forskar vi också om vetenskapliga metoder för att förbättra kvaliteten i metodik, design och analys av registerdata. Med registerforskning av hög kvalitet hoppas vi kunna bidra till bland annat:

 • bättre kunskap om sjukdomar, sjukdomsmekanismer, riskfaktorer, sjukdomsutveckling och behandling, och hur de ter sig i dag i befolkningen
 • kvalitetssäkring av vården och i förlängningen bättre och mer jämlik vård
 • kunskap hos fler människor om att det som görs i vården baseras på vetenskap – det kan i sin tur bidra till att människor får större tillit till och förtroende för vårdgivare
 • utveckling av register och sjukvårdsdata, vilket ytterligare kan förbättra kunskapsunderbyggnaden för sjukvården framöver.

Om svenska register

I Sverige finns många olika offentliga register av stort värde. Registren hanteras av olika myndigheter. Här är några exempel:

 • Patientregistret, läkemedelsregistret, cancerregistret, dödsorsaksregistret
 • Register om totalbefolkningens sammansättning (inklusive födslar och dödsfall), register om arbete, inkomst, utbildning
 • Lokala hälsodatabaser baserade på hälso- och sjukvårdens journaluppgifter om respektive regions invånare
 • Luftvägsregistret, Nationella Diabetesregistret, Höftprotesregistret, Intensivvårdsregistret, Svenska hjärtregistret SWEDEHEART, Bröstcancerregistret. Det är några av de över hundra nationella kvalitetsregister som innehåller information från hälso- och sjukvården och från deltagande patienter om behandling av olika sjukdomar
   

Våra forskare undervisar

Vi har ett nära samarbete mellan forskning och utbildning. Många av våra forskare är även engagerade i våra utbildningar och undervisar på våra internationella masterprogram, i våra fristående kurser och på de yrkesinriktade vårdutbildningarna inom Sahlgrenska akademin.
Våra utbildningar

SCIFI-PEARL (Swedish Covid-19 Investigation for Future Insights - a Population Epidemiology Approach using Register Linkage)

SCIFI-PEARL är en rikstäckande, regelbundet uppdaterad, registerstudie med länkade registerdata från många källor, med syfte att ge svar på viktiga vetenskapliga frågor angående viruset SARS-Cov-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) och COVID-19 (Coronavirus disease 2019) pandemin.