Göteborgs universitet

Socialmedicin

Hur påverkar sociala faktorer och levnadsvillkor vår hälsa och risken att drabbas av sjukdom senare i livet? Vilka konsekvenser ger riskbruk för den psykiska och fysiska hälsan? Det är två frågor våra forskare söker svaret på.

Våra forskningsområden

  • mental och fysisk hälsa i ett livsförloppsperspektiv
  • riskbruk/missbruk och fysisk och psykisk hälsa
  • migration och hälsa
  • genus, jämlikhet och hälsa

Risk- och friskfaktorer för hälsa och sjukdom över livscykeln

Det finns ökande evidens för att kroniska sjukdomar, som exempelvis hjärt- och kärlsjukdom, typ 2 diabetes och cancer, inte bara härrör från bestämningsfaktorer i medelåldern. Även faktorer som har ackumulerats från tidig ålder spelar in, och dessa bestämningsfaktorer interagerar dessutom med varandra. Det är därför viktigt att använda ett bredare perspektiv och ta hänsyn till risk- och friskfaktorer under hela livet, ”life course approach”, vilket vi gör i vår forskning. Vi studerar även samspelet mellan mental och fysisk hälsa ur ett livsförloppsperspektiv.

Riskbruk/missbruk och psykisk hälsa 

I vår forskning försöker vi besvara frågor som handlar om sociala och psykologiska orsaker till riskbruk/missbruk av alkohol. En viktig fråga är hur alkoholberoende och psykisk sjukdom hänger samman. Flera av studierna handlar om sociala och psykologiska orsaker till psykiska problem. Vi undersöker även hälsomässiga och sociala konsekvenser i vuxenlivet av att ha upplevt någon typ av övergrepp och/eller försummelse under sin uppväxt. Andra studier har fokuserat på hur alkohol, sjukfrånvaro och arbetsliv hänger samman. 

Jämlikhet i hälsa 

Migration är ett växande globalt fenomen med stora hälsoeffekter och betraktas av WHO som en av de stora framtida hälsofrågorna. Området är brett både när det gäller frågeställningar och metoder och inbegriper områden som psykisk hälsa, socio-ekonomiska orsaker till hälsa och ohälsa, trauma, integration och kulturmöten i vården. Ojämlika arbets- och levnadsvillkor för kvinnor och män leder till skillnader i hälsa. Detta är ett betydande folkhälsoproblem med stora konsekvenser för både individ och samhälle. Vår forskning söker ny kunskap om de faktorer som påverkar att vissa grupper och individer har en sämre hälsoutveckling och därmed riskerar att marginaliseras.

Socialmedicin

En medicinsk inriktning som berör sociala och miljömässiga faktorer i fråga om uppkomst, prevention och behandling av sjukdomar.
Källa: Svensk MeSH, KI

Epidemiologi

Epidemiologisk forskning undersöker förekomsten av olika sjukdomar i en population och studerar om det finns samband mellan exponering av alltifrån stress, sjukdomar till tillstånd som hjärtinfarkt och övervikt. Kunskapen används sedan för att skapa metoder och insatser för att förebygga sjukdomar.
Källa:  NE.se

Våra forskare undervisar

Vi har ett nära samarbete mellan forskning och utbildning. Många av våra forskare är även engagerade i våra utbildningar och undervisar på våra internationella masterprogram, i våra fristående kurser och på de yrkesinriktade vårdutbildningarna inom Sahlgrenska akademin.
Läs mer om våra utbildningar