Göteborgs universitet
Bild
Två personer anställda inom sjukvården, en man och en kvinna, pratar med en äldre kvinnlig patient.
Forskning inom allmänmedicin grundar sig ofta på frågor som uppstår när patienter möter personal inom primärvården.
Foto: Mostphotos

Allmänmedicin

Vilka insatser i primärvården kan hjälpa människor till en bättre hälsa? Hur påverkar fysisk aktivitet psykisk ohälsa och arbetsförmåga? Hur bör vi agera för att använda antibiotika på ett sätt som är hållbart på lång sikt? Det är några exempel på frågor som forskare inom allmänmedicin arbetar med.

Allmänmedicin är ett brett forskningsområde som har ett patientnära perspektiv och därför berör många människor. Våra forskare har ett nära samarbete med primärvårdens forskning- och utvecklingsenheter i både Västra Götalandsregionen och Region Halland. 

Vanliga sjukdomar

Vi arbetar för att utveckla kunskap om sjukdomar som många människor drabbas av. Bland vanliga långvariga sjukdomar finns till exempel diabetes, högt blodtryck och psykisk ohälsa. Bland symtom och sjukdomar som ofta är mer kortvariga finns till exempel infektioner, ryggskott och migrän.

Vi forskar på vilka riskfaktorer som gör att människor utvecklar ohälsa och hur de här faktorerna samspelar. Vi undersöker också hur faktorer som genus, utbildningsnivå och levnadsvanor påverkar människors hälsa. 

Projekt med primärvården

Vi har många forskare som driver ett stort antal olika projekt. En del projekt är små medan andra är stora forskningsprogram där vi under flera år följer olika delar av befolkningen. Exempel på det är flera stora studier som undersöker kvinnors hälsa.

Vi studerar också vad som bidrar till att skapa bra kommunikation i mötet (konsultationen) mellan patient och läkare. Vi arbetar för att utveckla olika typer av beslutsstöd i vården. Idéerna till forskningsprojekten kommer från primärvården och är viktiga för primärvården.

Forskning och nyttiggörande

Vi forskar om att införa nya kliniska metoder i vården. Vi är alltså en aktiv part i nyttiggörandet av våra och andras forskningsresultat, det vill säga att se till att forskningsresultat verkligen sprids och kan användas för att utveckla vården. Ett exempel är vårdsamordnarfunktionen för patienter med psykisk ohälsa. Vårdsamordnaren ansvarar för att möjliggöra att patienter med psykisk ohälsa får vård av hög kvalitet, och ger möjlighet för individen att delta i utformandet av en vårdplan som är anpassad efter de behov som just den individen har.          

Våra forskningsområden

Vi satsar speciellt på följande områden som har betydelse för primärvården och för människors hälsa:

  • Fysisk hälsa och hjärnan
  • Kvinnors hälsa
  • Levnadsvanor, stress och psykisk hälsa
  • Diagnostik och handläggande av infektionssjukdomar
  • Medicinsk pedagogik och konsultationsforskning
  • Preventiv allmänmedicin

Allmänmedicin

Ett kliniskt område för att tillhandahålla vård till patienter utanför sjukhus. Specialistläkare i allmänmedicin kallas allmänläkare och arbetar ofta på vårdcentraler och andra mottagningar i primärvården. 
Fakta om allmänmedicin på webbplatsen för Svensk förening för allmänmedicin

Primärvård

Det är oftast den första instans som du vänder dig till när du behöver vård som inte är livshotande eller akut. Primärvården ansvarar för utredning och behandling, att skicka remisser till specialistvården, samt rehabilitering och förebyggande arbete. I primärvården ingår vårdcentraler, barnavårds-centraler, barnmorske-mottagningar och rehabmottagningar.

Våra forskare undervisar

Vi har nära samverkan mellan forskning och utbildning. Många av våra forskare är engagerade i våra utbildningar och undervisar på våra internationella masterprogram, i våra fristående kurser och på de yrkesinriktade vårdutbildningarna inom Sahlgrenska akademin..
Våra utbildningar