Göteborgs universitet
Länkstig

CERGU forskarpresentationer

En lång rad forskare från olika discipliner utgör den mångvetenskapliga basen i CERGU:s verksamhet. Vill du bli en del av CERGU, kontakta administration@cergu.gu.se.

Lisbeth Aggestam, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, forskningen fokuserar på politiskt ledarskap in europeisk säkerhetspolitik och på EU som en global aktör.

Mats Andrén, professor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Fokus för forskningen är europeisk intellektuell historia, inklusive begreppet Europa, den europeiska idén, transnationalism och intellektuell europeisering.

Linda Berg, lärare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Studierektor vid Centrum för Europestudier (CES). Forskningsintresse fokuserar på EU-attityder och väljarbeteende i EU-parlamentsvalen.

Sofie Blombäckstatsvetare vid Institutionen för Humaniora och Samhällsvetenskap på Mittuniversitetet, har sina forskningsintressen inom politiska partier och partisystem, flernivådemokrati och Europaparlamentet.

Alexandra Bousiou, forskare vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, forskningsfokus på europeisk migration och asylpolitik, flyktinglagstiftning, mänskliga rättigheter och lokalt styre.  

Ettore Costa, CERGU forskare. Hans forskning fokuserar på relationen mellan vetenskapen och den europeiska vänstern, jämförande och transnationella studier av socialdemokratin och den västerländska kommunismen samt politisk- och intellektuell historia.

Marie Demker, professor i statsvetenskap. Forskningsintressen är politiska partier, västeuropeiska partisystem, nationalism, främlignsfientlighet, politiska idéer samt text- och idéanalys. Särskilt intresserad av fransk politik. 

Monika de SilvaPhD researcher in the Gender in Diplomacy Program at the Department of Political Science, University of Gothenburg. Her research interests include EU external relations, with a focus on human rights, gender equality and multilateralism, as well as fundamental rights within the EU.

Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap med särskild inriktning mot valforskning, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Hans forskning om val, opinion och demokrati bedrivs inom ramen för Valforskningsprogrammet som genomför stora frågeundersökningar med väljare i samband med Europaparlamentsval och nationella val- och folkomröstningar.

Gabriella Elgenius, docent vid Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, bedriver forskning inom politisk sociologi, nationalism och radikal höger, civilsamhälle och integration i olika stadsdelar med forskningsdesign innehållande jämförande kvalitativa och blandade metoder.

Khaled ElSamman Ahmed, doktorand på Institutionen för litteratur, idé historia och religion, Göteborgs universitet, med forskningsfokus på kulturarv, museer och identitetsskapande, kritiska kulturarvstudier och konstpolitik.

Thomas Erhag, professor i offentlig rätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, med forskningsfokus på EU-rätt, särskilt fri rörlighet för personer och offentlig rätt, särskilt socialförsäkringsrätt.

Klas Grinell, forskare vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, med forskningsfokus på islam och islamiskt kulturarv i Europa, religion i museer, kritiska kulturarvstudier och kulturpolitik.

Marius Henteaprofessor of English literature at the Department of Languages and Literatures. His research focuses on European modernist literature and the avant-garde and the intersection between politics, law, and literature in the post-WWII period.

Maja Hultman, postdoktor vid CERGU och Institutionen för historiska studier med forskningsfokus på europeisk-judisk historia under arton- och nittonhundratalen, med ett speciellt fokus på urbana rum, transnationella kultur-ekonomiska nätverk, mobilitet och tolkning av kulturella idéer och praktik, samt Förintelsen.

Adrian Hyde-Price, professor vid Institutionen för statsvetenskap, Göteborgs universitet. Han har forskningsfokus på europeisk säkerhet, EU: s utrikes- och säkerhetspolitik, Brexit, Nato- och transatlantiska förbindelser, tysk utrikespolitik och östersjösäkerhet.

Kerstin Jacobsson, professor i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Forskningsinriktning rör civilsamhälle och sociala rörelser i Öst- och Centraleuropa, europeisk arbetsmarknadspolitik samt frågor kring organisation, styrning och governmentality i EU.

Pavol Jakubec, doktorand vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, med ett forskningsfokus på diplomati, exil och andra världskriget samt nordisk och centraleuropeisk samtidshistoria (c. 1918-50) och modern historia av internationella relationer.

Anton Jansson är docent i idé- och lärdomshistoria vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Jansson har forskat både på svensk och tysk idéhistoria och med komparation länderna emellan. För tillfället arbetar Jansson primärt med ateismens svenska historia.

Katarzyna Jezierska, lektor på Internationella Programmet för Politik och Ekonomi, Högskolan Väst och forskare i Programmet Genus och Diplomati, Göteborgs universitet. Hon forskar om demokratiteori, civilsamhälle och politisk sociologi, med expertis inom Centraleuropa.

Markus Johansson, forskare/lärare vid Institutionen för statsvetenskap, Göteborgs universitet, med forskningsfokus på EU: s institutioner och politik, särskilt EU:s råd, politisk bristande efterlevnad, ledarskap och utrikespolitik.

Ann-Kristin Jonasson, lektor vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Hon har forskningsintresse för EU:s demokratifrämjande i Medelhavsområdet och demokratiska processer i framförallt Jordanien och Turkiet.

Johan Järlehed, universitetslektor vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och 
språkteknologi vid Göteborgs universitet. Forskar om flerspråkighet och sociala förändringsprocesser i det urbana rummet.

Linda Karlsson Hammarfelt, lektor i tyska vid Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet. Forskningsfokus ligger på moderna och samtida tyskspråkig litteratur, kulturella gränser, rumsteori och litterära vattenlandskap. 

Johan Karlsson Schaffer, docent i statsvetenskap, lektor i freds- och utvecklingsforskning, Institutionen för globala studier. Hans forskning fokuserar på de mänskliga rättigheternas filosofi, demokratiteori, rättslig mobilisering samt domstolarnas politik.

Thomas Karv, gästforskare associerad med Institut för Samhällsforskning vid Åbo Akademi, Finland. Hans forskning kretsar kring regimstöd, demokratisk legitimitet och (av)demokratiseringsprocesser. Disputerade hösten 2019 med en avhandling om system stöd för den Europeiska Union.

Bengt Larsson, professor i sociologi, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Han forskar om arbetsmarknadsrelationer och fackföreningssamarbete i Europa med intresse för den europeiska sociala dimensionen. Andra forskningsområden är lönebestämning, finansiering och konsumtion.

Olof Larsson, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, fokuserar på efterlevnad av EU-lagstiftning, EU-politik, EU-domstolen och europeisk integration.

Felix Lehmann, PhD candidate at the Department of Political Science, with a research focus on national parliamentary involvement in EU affairs, party competition, and political communication, usting text-as-data approaches.

Katarina Leppänen är professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och forskar bland annat om Nationerna förbund & mellankrigstidens internationalism, kvinnliga författare med politiskt engagemang och ekokritik.    

Rutger Lindahl, professor emeritus, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen fokuserar på europeisk politisk integration, EU: s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, förhandlingar i ministerrådet, nationella attityder till medlemskap i EU samt euroområdet.

Annika Lindberg, postdoktor vid CERGU, Institutionen för globala studier, fokuserar på gränsstudier, migration, utvisningspolitik, politisk antropologi, stat, makt och byråkrati, och nordeuropa.

Roman Martin, docent i ekonomisk geografi vid Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet,  med forskningsfokus på innovation, regional ekonomisk utveckling och regionalpolitik i Europa.

Andreas Mobergdocent i internationell rätt vid Juridiska institutionen. Andreas forskar om EU rätt, särskilt med fokus på förhållandet mellan EU:s institutioner och EU:s medlemsstater.

Daniel Naurin, professor i statsvetenskap vid Oslos universitet och  Göteborgs universitet och direktör för ARENA. Forskar om lobbying och intressegrupper, frågor som rör transparens och offentlighet i politiken, internationella förhandlingar, och förhållandet mellan politik och juridik. Empiriskt har han framförallt fokuserat på den Europeiska Unionen.

Maya Nomoto, doktorand vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs Universitet, forskar om fotvandring, natursyn, mobilitet och emancipation med utgångspunkt i Ellen Key och Vernon Lees författarskap.

Jens Norrby, doktorand vid Institutionen för litteratur, idéhistoria & religion, Göteborgs universitet, speciellt forskningsfokus på Storbritanniens globala roll under imperiets nedgång och brexitprocessens historiska dimensioner.

Jonathan Polk, universitetslektor i statsvetenskap vid Lunds universitet, har sina forskningsintressen inom politiska partier och partisystem samt europeisk integration.

Christina Reimannuniversitetslektor vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet och forskare vid Stockholms universitet. Hennes forskning fokuserar på europeisk transnationell historia under 1800- och 1900-talet. Hennes tematiska fokus ligger på migrationshistoria, modern städers historia och stadskultur, med speciellt fokus på hamnstäder.

Thomas Rosén är universitetslektor vid Institutionen för språk och litteraturer, där han undervisar i ukrainska och ryska. Hans forskning har två inriktningar: en modern och en historisk. Den moderna forskningen handlar om offentligt språk i Ukraina, medan den historiska fokuserar på rysk historisk sociolingvistik och svensk-ryska språkliga kontakter 1721-1945. Thomas leder också projektet Ukrainian-Swedish-Georgian Online Dictionary Project som finansieras av Svenska institutet.

Louise Schou Therkildsen, postdoktor vid CERGU och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Hennes forskning fokuserar på postkoloniala försoningsprocesser i Europa med tonvikt på den statliga nivån. 

Oksana Shmulyar Gréen, forskare/lärare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Hennes huvudsakliga forskningsintresse inkluderar mobilitet inom EU, familjer och migration i Europa, transnationell och mobil uppväxt, tillhörighet samt hushålls- och omsorgsarbete inom de europeiska välfärdsstaterna.

Erik Sjöbergdocent och lektor i historia vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen berör minnespolitik och historiebruk, med särskilt fokus på Grekland och Turkiet. 

Patrik StrömEuropean Institute of Japanese Studies, Handelshögskolan i Stockholm samt Economics and Centre for International Business Studies, Göteborgs universitet. Hans forskning fokuserar på tjänsteekonomi och den ekonomiska integrationen mellan Europa och Asien.

Ingmar Söhrman, professor emeritus i romanska språk, särskilt spanska, vid institutionen för språk och litteraturer. Forskar om minoritetsspråk och dessas rättigheter, liksom om språket som identitetsskapare och kulturkontakter framförallt romanska sådana både i modern tid och under historiens gång förutom mer historiska och rent lingvistiska ämnen. Översätter även från rätoromanska, spanska och italienska.

Katharina Vajta, docent i franska vid institutionen för språk och litteraturer, med forskning främst inom följande områden: språkliga och kulturella gränser, identiteter, nationella föreställningar och utbildning.

Anna Wallerman Ghavanini, docent vid juridiska institutionen, specialiserad på EU-rätt och processrätt. Hennes forskningsintressen inkluderar rättsligt beslutsfattande, empirisk rättsvetenskap, och domstolarnas ställning i demokratiska samhällen. 

Kristina Wejstål, doktorand i internationell rätt på CERGU och Juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Forskningsfokus ligger på internationell och europeisk flyktinglagstiftning, i synnerhet genusdimensioner av EU:s gränslag och asylrättslag.

Martin Westlund, doktorand i internationell rätt vid Juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Forskar om maktdelning i EU med fokus på EU-domstolen och dess roll i utvecklingen av EU:s migrationsrätt.

Katarzyna Wojnicka, forskare vid Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen fokuserar på maskulinitetsstudier och sociala rörelsers uppdelning/sammanblandning av kön och sexualitet, migration och kön i ett europeiskt perspektiv.

Allison Östlund är jur.dr i EU-rätt och universitetsadjunkt i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan. Hennes specialintresse är domstolars officialansvar ur förvaltningsrättsliga och Europarättsliga perspektiv.