Länkstig

Johan Järlehed

Universitetslektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E313
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Johan Järlehed

Bakgrund

Jag disputerade 2008 vid Göteborgs universitet (GU) med en avhandling om den baskiska språkrörelsens bildkampanjer under åren 1970-2001. Därefter gjorde jag en postdok vid Centrum för Europaforskning (CERGU) och arbetade som lektor i spanska vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet, samt Institutionen för språk och litteraturer, GU. Sen augusti 2022 är jag lektor i flerspråkighet med sociolingvistisk inriktning vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, GU.

Forskning

Min forskning handlar om hur språk i vid mening samverkar med sociala och rumsliga förändringsprocesser. Mitt mål är att förstå orsakerna bakom förändringen och hur den påverkar människors syn på och användning av språk, liksom hur språkliga ideologier och praktiker påverkar sociala processer. För att undersöka detta arbetar jag främst med socialsemiotiska, diskursanalytiska och språketnografiska begrepp och metoder. Tematiskt omfattar min forskning följande områden:

· Språkliga landskap – som studieobjekt med tillhörande teori och metodfrågor

· Språkets roll i urbana förändringsprocesser som gentrifiering och segregation

· Semiotiskt platsskapande och platsmarknadsföring – stadslogotyper, stadstypsnitt, namngivning

· Typografi och skrift som social praktik och semiotisk teknologi – skapare och markör av olika slags identiteter (kultur, plats, klass)

· Språk och mat – mat som kulturell identitetsmarkör och språk om mat

· Minoritetsspråk och nationalism – språkkamp, språkpolitik, språkideologi, standardiserings- och gränsdragningsprocesser

På Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi samordnar jag seminarieserien i Flerspråkighet och svenska som andraspråk. Från 2024 leder jag den nationella forskningsmiljön Segregationens språk: tvärvetenskapliga perspektiv på rumslig, social och symbolisk uppdelning i städer.

Forskningsprojekt

Undervisning och handledning

Jag undervisar och handleder på olika kurser inom Magister-/masterexamen i svenska som andraspråk, Språkkonsultprogrammet, liksom inom lärarutbildningen och på kurser i grundläggande svenska för utländsk personal vid Göteborgs universitet.

Jag handleder doktoranden Simon Bauer.