Göteborgs universitet
Bild
äng med blommor
En äng i närbild, med olika sorters blommor och annan växtlighet
Foto: hsunny/Shutterstock.com
Länkstig

Mål 15 - ekosystem och biologisk mångfald

Handelshögskolans forskning med bäring på ekosystem och biologisk mångfald handlar om aktiviteter och verksamheter som direkt eller indirekt påverkar arter, livsmiljöer och ekologiska funktioner. Det handlar även om förvaltning, styrning och policydesign länkat till detta. I olika projekt studerar forskarna såväl individer och hushåll som företag, organisationer och myndigheter på olika samhällsnivåer, från lokalt till globalt.

Det finns forskare på alla institutioner och forskningscentra som arbetar med frågor kopplade till biologisk mångfald; inom områden som miljöjuridik, miljöekonomi,  miljöhistoria, kulturgeografi, hållbar redovisning, marknadsföring och finansforskning. Det handlar både om svenska förhållanden och om situationen på andra håll i världen, inte minst i utvecklingsländer. Studierna bedrivs på flera olika sätt, och många gånger i samverkan med forskare inom biologi.

Några centrala teman i Handelshögskolans forskning relaterat till mål 15 i Agenda 2030:

Användning och förvaltning av mark och vatten

Förändringar i användningen av mark och vatten är den största orsaken till den negativa utvecklingen för arter och ekologiska funktioner. Forskare på Handelshögskolan studerar dels aktiviteter och aktörer i det fysiska landskapet, som jord- och skogsbrukare, friluftslivsutövare, och dels planering, förvaltning och samverkan i både urbana och rurala landskap.

Näringsliv och biologisk mångfald

Näringslivets beroende av liksom påverkan på den biologiska mångfalden är omfattande. Det handlar både om insatsvaror, utsläpp och exploatering av mark för produktionsanläggningar. Mått och metoder för att mäta, bedöma och jämföra mellan olika företag och branscher behöver utvecklas, liksom åtgärder för att förbättra förutsättningarna för olika arter och livsmiljöer. På Handelshögskolan bedrivs forskning kring hållbarhetsredovisningar och utveckling av indikatorer för påverkan på biologisk mångfald, om certifieringssystem och ekologisk kompensation.

Konsumtion och handel

Handel och konsumtion länkar ihop näringsliv och privatpersoner  samt offentlig sektor som konsument. Hållbar konsumtion är ett betydande forskningsområde på Handelshögskolan. Studier bedrivs även kring hållbarhetsmärkningar och effekterna av dem.

Människors relation till resten av naturen

En nyckel för att genomgripande samhällsförändringar som vänder den negativa trenden för biologisk mångfald skall komma till stånd är människors relation till och insikter om resten av naturen – hur förutsättningarna för att leva goda liv är länkade till villkoren för andra arter och deras livsmiljöer. Inom detta tema studeras exempelvis människan och fisken genom tiderna, relationen till vilda djur, olika aktörers perspektiv på artrika miljöer samt barn och natur.

Policydesign och styrning

Genom regleringar och möjliggörande åtgärder har myndigheter möjligheter att driva nyttjandet av arter och livsmiljöer och annan påverkan i hållbar riktning. Inom detta område pågår forskning kring utformning av policies och regelverk, som strandskydd, miljökvalitetsnormer, internationella överenskommelser samt funktionaliteteten i begrepp som ekosystemtjänster

symbolen för mål 15

Ekosystem och biologisk mångfald

Fler arter än någonsin i mänsklighetens historia hotas med utrotning och en stor del av världens ekosystem har förändrats kraftigt, framförallt på grund av förändringar i användningen av mark och vatten samt exploatering av arter. Jordens livsuppehållande system är avgörande för vår existens och vårt välmående. För att vända de negativa trenderna krävs omställningar av bland annat handel, konsumtionsvanor, regelverk samt normer och vanor.

Läs mer om mål 15