Göteborgs universitet
Bild
Bild på vimmel av människor om siffror lagda på dem
Länkstig

Vår forskning

I fokus för samhällsvetenskaplig forskning står just samhället och dess påverkan på individer, organisationer och förutsättningar för offentligt liv, men också hur individers tankar, beteende och interaktion med varandra skapar och formar samhället.

Därför blir resultatet av forskningen vid fakulteten direkt relevant utanför akademin och ofta utgör resultaten av samhällsvetenskaplig forskning underlag för politiskt och offentligt beslutsfattande, såväl som stöd, rådgivning och behandling på individ- och gruppnivå. Inte sällan finns dessutom ett allmänintresse för samhällsvetenskaplig forskning, då många människor har egen erfarenhet av det vi forskar om. Av det skälet är ömsesidig samverkan med det omgivande samhället – såväl offentliga institutioner som individer – ett viktigt område som fakulteten och våra forskare arbetar aktivt med.

Forskning på institutioner och enheter

Foto: Johan Wingborg

Samhällsvetenskapliga fakulteten är organiserad i sju institutioner. Det är på dessa institutioner och vid de centrumbildningar som är inrättade vid fakulteten som forskningen bedrivs. Vid fakulteten finns elva forskarutbildningsämnen, cirka 200 doktorander och varje år disputerar 25-30 doktorander.

Flera forskningsinriktningar hos oss kan inte självklart sorteras in under en institution, utan innebär samarbeten mellan forskare på olika institutioner eller olika fakulteter. Fakulteten rymmer därför en mångfald av forskningsansatser som utgår från olika teorier och metodologiska angreppssätt. Ömsesidig respekt och öppenhet präglar den mångfalden, som erbjuder både bredd och spets.