Göteborgs universitet
Navigate to video: Rundtur på våra campus
Video (0:57)
Rundtur på våra campus
Bild

Om oss

En av de största inom Göteborgs universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten är en av de största inom Göteborgs universitet. Forskningen spänner över allt från individcentrerad beteendevetenskap till internationella relationer. Vårt utbildningsuppdrag är det största inom lärosätet.

Organisation

Samhällsvetenskapliga fakulteten består av sju institutioner samt flera centrumbildningar och forskningsinstitut. Det fakultetsgemensamma arbetet bedrivs i beredningsorgan, kommittéer och nätverk. Fakultetens huvuduppdrag är samverkan, strategisk planering samt övergripande styrning och kvalitetssäkring av utbildning och forskning.

Ledning

Fakulteten styrs av en ledningsgrupp och en styrelse. Dekan är chef i linjeorganisationen för fakulteten. Ansvarsfördelningen mellan dekan och styrelse är reglerad i universitetets Arbetsordning och Delegationsordning
 

Beredningsorgan

Alla viktigare beslut som styrelsen fattar hanteras först i något av fakultetens beredningsorgan: för utbildning, forskning och forskarutbildning, lärarförslagsnämnden och MBL-förhandlingar.  
 

Prefektrådet

Prefektrådet är fakultetens forum för organisationens chefer; dekan tillsammans med prodekan och vicedekan för hela fakulteten samt prefekter för institutionerna inom fakulteten. 
 

Kommittéer och nätverk

Utöver lednings- och beredningsorgan finns det inom fakulteten flera kommittéer och nätverk för samordning, erfarenhetsutbyte och diskussion om institutionsövergripande frågor. 
 

Kansli

Fakultetens kansli utgör administrativt stöd till fakultetens ledning och olika organ. 
 

Studentmedverkan

Studenter finns representerade i styrelse, prefektråd, beredningsorgan samt två av kommittéerna.