Göteborgs universitet
Video (0:57)
Rundtur på våra campus
Bild

Om oss

En av de största inom Göteborgs universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten är en av de största inom Göteborgs universitet. Forskningen spänner över allt från individcentrerad beteendevetenskap till internationella relationer. Vårt utbildningsuppdrag är det största inom lärosätet.

Fakultetens roll

Fakulteternas huvuduppdrag vid Göteborgs universitet är ansvar för strategisk planering, övergripande styrning och kvalitetssäkring av utbildning, forskning och samverkan.

Kvalitetssäkra och utveckla

Ett starkt fokus för fakultetsledningen under universitetets visionsperiod fram till 2030 är att uppnå en genomgripande kvalitetskultur inte bara inom utbildning och forskning utan även inom verksamhetsstöd och organisation/ledarskap.

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten strävar vi efter ett integrerat kvalitetsarbete avseende utbildning, forskning, administration och organisation/ledning. Kvalitetsarbetet är utvecklingsorienterat och bygger på lika delar av systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer, utvärdering, åtgärder och uppföljning.

 

Vi eftersträvar en kvalitetskultur i alla områden som bygger på:

 • kollegiala erfarenhetsutbyten inom och mellan dessa områden
 • kollegial feedback/granskning i olika former inom respektive område
 • dokumentation och uppföljning
 • tydlig ansvarsfördelning

 

Organisation

 • Ledning
  Fakulteten styrs av en ledningsgrupp och en styrelse. 
   
 • Beredningsorgan
  Alla viktigare beslut som styrelsen fattar hanteras först i något av beredningsorganen. 
   
 • Prefektrådet
  Prefektrådet är fakultetens forum för organisationens chefer; dekan tillsammans med prodekan och vicedekan för hela fakulteten samt prefekter för institutionerna inom fakulteten. 
   
 • Kommittéer och nätverk
  Därutöver finns det inom fakulteten flera kommittéer och nätverk för samordning, erfarenhetsutbyte och diskussion om institutionsövergripande frågor. 
   
 • Kansli
  Fakultetens kansli utgör administrativt stöd till fakultetens ledning och olika organ. 

Studenter finns representerade i styrelse, prefektråd, beredningsorgan samt två av kommittéerna.