Länkstig

Kapacitetsproblem som hinder för en framgångsrik miljöpolitik i EU

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 978 656
Projekttid
2023 - pågående
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen.

Kort beskrivning

Har EU:s medlemsstater den kapacitet som krävs för att leva upp till EU:s klimat- och miljömål? Är det några sorters kapacitet som medlemsstaterna saknar? Vilka är dessa i så fall, och hur kan eventuella brister åtgärdas? Dessa är de övergripande frågor detta forskningsprojekt skall besvara. EU är idag en utav världens viktigaste regelskapare inom miljöområdet. EU:s regler styr medlemsstaternas utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar, avfallshantering, biologisk mångfald, med mera. Ett alarmerande problem är dock att medlemsstaterna ofta inte följer dessa regler. Forskningen debatterar därför intensivt varför staterna misslyckas med detta, och genom att följa rättsprocesser där Kommissionen anklagar medlemsstaterna för att bryta mot reglerna så kommer vi att identifiera vilka olika kapacitetsproblem som hindrar en framgångsrik implementering.

Forskare

Markus Johansson, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen.

Olof Larsson, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen.