Bild
Presskonferens
Länkstig

Journalistik och nyhetsförmedling i förändring

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Kort beskrivning

Journalistiken har en central demokratisk roll i nyhetsförmedling, opinionsbildning och granskning av maktförhållanden och samhällsproblem. Idag talar många om journalistikens kris.
Forskningen vid JMG lägger särskild vikt vid att förstå journalistiken i ett brett historiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

Det råder ingen tvekan om att journalistiken under 2000-talets första decennier genomgår radikala förändringar i relation till den medieteknologiska utvecklingen, konkurrerande former för informationsförmedling, samt hårdare ekonomiska villkor. Konsekvenserna av detta är omdiskuterade. Där vissa ser en journalistik i fritt fall och vars grundläggande värden inte längre kan upprätthållas, ser andra ett välkommet ifrågasättande av en hegemonisk journalistik.

Forskningen vid JMG lägger särskild vikt vid att förstå journalistiken i ett brett historiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Den professionella journalistiken och dess roll i samhället förändras i relation till samhällsutvecklingen. Den ’moderna professionella journalistiken’ – en relativt autonom institution med kontroll över samhällets dominerande medier, med anspråk på exklusiva kvaliteter och metoder, samt legitimitet att företräda allmänheten – utvecklades under särskilda teknologiska, sociala, kulturella, ekonomiska och politiska omständigheter. En helt sammanhållen och autonom institution har journalistiken aldrig varit men kanske har de interna normerna, värdesystemen och praktikerna blivit alltmer varierade samtidigt som gränserna till andra verksamheter förskjutits. Nyheter produceras av olika aktörer. Myndigheters, företags och politiska organisationers kommunikationsverksamheter har professionaliserats. Internet, sociala och mobila medier vidgar allmänhetens möjligheter att söka, dela och publicera information.

JMG har bedrivit omfattande forskning om journalistik sedan institutionen etablerades och forskningen engagerar idag en stor grupp forskare med kompletterande teoretiska och metodologiska ansatser.

Centrala teman i forskningen om journalistik och nyhetsförmedling i förändring:

  • Hur historiska förändringar i samhällsinstitutioner, mediesystem, medieindustri, och lagstiftning påverkar villkoren och formerna för journalistik och nyhetsförmedling
  • Den professionella journalistikens villkor, normer, värden och institutionaliserade praktiker
  • Kvaliteter, etiska ideal och kunskapsanspråk i olika former av journalistik
  • Journalister som social grupp och journalistiken som socialt fält
  • Journalistik och genus
  • Journalistik och yttrandefrihet
  • Journalistik, diskursiva praktiker, representationer och ideologi
  • Journalistik, internet, mobila medier och teknologiska innovationer
  • Journalistik och sociala medier
  • Journalistikens legitimitet och relationer till andra verksamheter (PR, reklam, icke professionella aktörer)