Göteborgs universitet
Bild
Tre studenter sitter med datorer vid bord i park, två av dem titter mot kamrat som leende kommer mot dem
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Hållbara och tillgängliga lärmiljöer

Mellan 2021 och 2023 drev Samhällsvetenskapliga fakulteten projektet Hållbara och tillgängliga lärmiljöer (HTL). Målet med projektet var att utveckla miljöer som främjar studenters psykiska hälsa och lärande. Ett annat mål var att öka tillgängligheten till högre studier för studenter med olika förutsättningar. En slutrapport från projektet planeras vara klar hösten 2023.

Video (3:25)
Vad är HTL-projektet

Beskrivning av projektet, publicerad i Conference proceedings för The European Conference of the Scholarship of Teaching and Learning 2022

Building sustainable and accessible environments for learning and health (PDF)

Bakgrund

Många unga personer, inte minst studenter i högre utbildning, rapporterar att de mår psykiskt dåligt på olika sätt. Det kan handla om oro, stress, lågt välmående och nedstämdhet. Bland andra UKÄ har noterat att studenters psykiska hälsa kommer utgöra en större utmaning för lärosäten att hantera i framtiden. Situationen under Covid-19 pandemin har kastat ytterligare ljus över studenters psykiska mående.

Förutom att orsaka lidande kan dålig psykisk hälsa göra det svårt för studenter att lära sig och klara sin studier. Det kan även göra det svårt i kontakten och samarbeten med kurskamrater. Att skapa hälsofrämjande och inkluderande lärmiljöer är ett steg som lärosäten kan ta för att möta denna situation, inte minst om studenter själv tillfrågas.  

Foto: Natalie Greppi
Foto: Johan Wingborg

Fem delprojekt:

Studentcentrerad flexibilitet 

Bild
Tre studenter vid bord, varav en med ryggen mot kameran, pratar leende med varandra.
Foto: Natalie Greppi

Studentcentrerad flexibilitet var ett projekt som syftar till att undersöka möjligheterna att låta studenter själva välja väg för sitt lärande genom en kurs. Tanken var att kursen var utformad på ett sådant sätt att studenten kunde välja undervisningsaktivitet utifrån de egna förutsättningarna och i relation till lärandemålen.

Målet med projektet var att omarbeta en befintlig kurs och utveckla en ny kurs enligt principen studentcentrerad flexibilitet (eng. Hyflex). Projektet genomfördes i samverkan med Eutopia-samarbetet.

Kontakt

Gregg Bucken Knapp,

professor på Förvaltningshögskolan

Verktygslåda för hållbart studieliv

Studenter sitter i soffgrupper och pratar
Foto: Natalie Greppi

I delprojektet har en öppen digital resurs utvecklats. Denna webbaserade resurs kan användas fritt av personal och andra som vill arbeta med studenters psykiska hälsa och hållbarhet, med ett speciellt fokus på studiemiljö och samhörighet. Studentkåren fanns med som bollplank i projektet. Delprojektet har utförts inom ramen för DURK-projektet (Delningskultur för utbildning, rekrytering och kunskapsutveckling) som finns vid PIL på Göteborgs universitet. 

Kontakt

Agnes Nurbo,

kvalitetssamordnare på Samhällsvetenskapliga fakultetens kansli

Studentliv

Bild
Studenter kring bord i festmiljö
Foto: Johan Wingborg

Projektet handlade om att följa, dokumentera och dra slutsatser av hur studenter upplever sin första tid som student. För att kunna göra det skrev studenterna dagböcker om sina upplevelser och erfarenheter under fem veckor. Syftet var att utifrån data som genereras (dagboksanteckningarna) och tillsammans med studenter, dra slutsatser om hur strukturen och organisationen, i bred bemärkelse studenternas lärmiljö, vid fakulteten och dess institutioner skulle kunna utvecklas för att främja studenters psykiska hälsa.

Projektet finansierades av Göteborgs universitet genom de extra medel som regeringen tillsatte under våren 2021 för att arbeta med students psykiska hälsa i relation till Covid-19 pandemin.

Under andra fasen samlades samma studenter för att i workshoppar analysera dagboksanteckningar som samlats in och utifrån dessa hitta lösningar och konkreta förslag på hur strukturen och organisationen, i bred bemärkelse studenternas lärmiljö, vid fakulteten och dess institutioner skulle kunna utvecklas för att förebygga utveckling av psykiska symptom, psykisk ohälsa och lågt välmående.

I fas tre validerades lösningarna med en ny grupp studenter under en workshop. Projektet finansierades av Göteborgs universitet genom de extra medel som regeringen tillsatte under våren 2021 för att arbeta med students psykiska hälsa i relation till Covid-19 pandemin. Projektet  presenterades under vårterminen 2022. 

Kontakt

Agnes Nurbo,

kvalitetssamordnare på Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

Litteraturöversikt

Bild
Fyra kvinnliga studenter runt bord i bibliotek
Foto: Johan Wingborg

Delprojektet handlade om att göra en systematisk översikt av den vetenskapliga litteraturen när det gäller insatser som gjorts inom högre utbildning på en strukturell/organisatorisk nivå för att främja studenters psykiska hälsa och/eller förebygga studenters psykiska ohälsa. Universitetsbiblioteket stödde arbetet. Projektet finansierades av medel från Sektionen för student- och utbildningsstöd vid Göteborgs universitet.

Kontakt

Tina Olsson,

universitetslektor på institutionen för socialt arbete

Lärares erfarenheter av distansundervisning 

Bild
Datorskärm med pågående videomöte med många deltagare. Vid skärmen en tekopp.
Foto: Chris Montgomery, Unsplash

För att utforska lärares erfarenheter och hantering av omställningen från campusbaserad undervisning till distansundervisning, har projektgruppen genomfört fokusgruppsintervjuer med lärare. Intervjuerna genomfördes ett år efter att distansundervisningen blev ett måste vid landets lärosäten.

Huvudsyftet med intervjuerna var att fånga de lärdomar och framsteg som gjorts i relation till distansundervisningen. Samtalen utgick från frågor om hur digitala undervisningsformer kan användas för att öka undervisningens kvalité och hur studenters upplevelse av samhörighet och delaktighet kan främjas.

Organisation

HTL var ett projekt som pågick vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, kalenderåren 2021 och 2022. Projektet var beställt av Fakultetsstyrelsen.

Projektets leddes av en styrgrupp:
Therése Skoog (projektledare)
Malin Broberg (dekan) 
Sylva Frisk (vice dekan med ansvar för utbildningsfrågor)
Agnes Nurbo (kvalitetssamordnare vid fakultetskansliet)
Arne Wackenhut (lärarrepresentant)
Arvid Danielsson (studentrepresentant utsedd av studentkåren)

I samverkan med

Studenthälsan, Göteborgs universitet: 
https://studentportal.gu.se/studiemiljo-regler/studenthalsa

Enheten för Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL):
https://pil.gu.se

Sektionen för student- och utbildningsstöd:
https://medarbetarportalen.gu.se/utbildningsenheten/sektionen-student-utbildningsstod

Universitetsbiblioteket:
https://www.ub.gu.se/

Eutopia-logo