Göteborgs universitet
Länkstig

Utbildningsutvärdering med extern bedömning

Samhällsvetenskapliga fakulteten genomför årligen utbildningsutvärderingar med extern bedömning. Syftet med utvärderingarna är att granska och utveckla kvaliteten i de utbildningar som ges vid fakulteten. Här kan du läsa mer om hur utbildningsutvärderingar med extern bedömning går till samt ta del av bedömarutlåtanden och åtgärdsplaner.

Bakgrund

All utbildning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ska genomgå utbildningsutvärdering med extern bedömning. Utvärderingen görs i enlighet med Göteborgs universitets policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen har det yttersta ansvaret för att fakultetens utbildningar håller hög kvalitet. Styrelsen följer därför systematiskt upp hur institutionerna arbetar med att åtgärda de utvecklingsområden som framträder i utbildningsutvärderingarna.

Syftet med utvärderingarna

Det övergripande syftet med utvärderingarna är att de ska bidra till att utveckla kvaliteten i universitetets utbildningar. Fokus i utvärderingarna är institutionernas förutsättningar för att bedriva utbildning med bra kvalitet, snarare än själva ämnenas innehåll. Det är också en kontroll av att det interna kvalitetsarbetet fungerar och att utbildningarna lever upp till universitetsgemensamma kvalitetskriterier.

Bedömargrupp

Utvärderingarna genomförs av minst två sakkunniga som är vetenskapligt/konstnärligt och högskolepedagogiskt erfarna från annat lärosäte än Göteborgs universitet, samt minst en student/doktorandrepresentant.

Bedömargruppens uppdrag är att lyfta fram styrkor och svagheter i utbildningarna. Till sin hjälp har de dels olika former av skriftligt material från institutionen, och dels genomför bedömargruppen intervjuer med representanter och studenter/doktorander från utbildningarna.

Kvalitetskriterier

I arbetet med att lyfta fram styrkor och svagheter ska bedömargruppen utgå från nedanstående kvalitetskriterier. Kriterierna har tagits fram av Göteborgs universitet i syfte att det ska vara möjligt att avgöra huruvida utbildningarna håller god kvalitet eller inte.

Kvalitetskriterier

  1. De faktiska studieresultaten motsvarar lärandemål och högskoleförordningens examensmål.
  2. Undervisningen sätter studenternas/doktorandernas lärande i centrum.
  3. Undervisningens innehåll och form vilar på vetenskaplig och/eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet.
  4. Lärarna har aktuell och adekvat ämnesmässig, högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk kompetens samt antalet lärare står i proportion till utbildningens omfattning och innehåll.
  5. Utbildningen är relevant för studenternas/doktorandernas och samhällets behov.
  6. Studenterna/doktoranderna har inflytande i planering, genomförande och uppföljning av utbildningen.
  7. En för alla studenter/doktorander tillgänglig och ändamålsenlig studie- och lärmiljö föreligger.
  8. Kontinuerlig uppföljning och utveckling av utbildningen genomförs.

För utbildning på forskarnivå tillkommer följande två kriterier:

  1. Doktoranderna har tillgång till en aktiv forskningsmiljö med tillräcklig ämnesdjup, ämnesbredd och omfattning.
  2. I utbildningen ges doktoranderna möjlighet till samverkan både med forskare nationellt och internationellt samt med det omgivande samhället.

 

Bedömarutlåtande och åtgärdsplan

Efter att ha tagit del av dokumentation och intervjuat företrädare för utbildningarna sammanfattar bedömargruppen sina intryck i ett utlåtande. Institutionen får sedan i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen ska det framgå hur institutionen planerar att åtgärda de svagheter som bedömargruppen har pekat ut.

Tidsplan

Utvärderingarna genomförs i sexårscykler. För att hinna med alla utbildningar grupperas de i ämnesvisa kluster.  Under perioden 2024-2030 är tidsplanen följande:

2024: Medie- och kommunikationsvetenskap samt psykologi

2025: Statsvetenskap, personalvetenskap samt internationella relationer

2026: Globala utvecklingsstudier, humanekologi, globala genusstudier, globala studier+museion, mänskliga rättigheter, offentlig förvaltning, arbetsvetenskap, kriminologi, sociologi

2027: Samhällsvetenskapliga miljö- och utvecklingsstudier, globala studier, samhällskunskap, socialt arbete

2028: Europastudier, mänskliga rättigheter, globala studier, journalistik, psykoterapi, socialt arbete

2029: Socialantropologi, psykologi, socialt arbete

För detaljerad tidsplan över alla kluster, se dokument i högerspalt. 

 

Extern bedömning – RED19

Forskningsverksamheten har blivit föremål för extern bedömning inom den så kallade RED19-processen, som omfattat samtliga nivåer vid hela universitetet. Varje institution och fakultetsledning skrev åtgärdsplaner under hösten 2019 och utifrån dessa har fakulteten påbörjat en egen uppföljningsprocess. Inom den har varje enhet fyllt i en uppföljningsplan där de listar de 3-5 mest prioriterade strategiska utvecklingsfrågorna under perioden från 2020 fram till 2023, då RED19-processen avslutas. Dessa planer har godkänts av fakultetsstyrelsen. Tanken är att denna process ska integreras i det ordinarie ramverket för kvalitetsarbetet inom BFF, vid sidan av utbildning på forskarnivå.

Som ett led i RED19-processen kommer fakulteten att årligen anordna tematiska seminarier utifrån frågor som är gemensamma för flera av institutionerna.