Göteborgs universitet
Bild
Undervisning i "active learning classroom"
Foto: Johan Wingborg

Excellenta lärare

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten finns nio utnämnda excellenta lärare. Här bidrar de till att utveckla undervisningen som sakkunniga, som ledamöter i olika utbildningsråd, experter i utvecklingsprojekt eller allmänt som pedagogiskt stöd för kollegor.

Göteborgs universitet har infört titeln excellent lärare som ett sätt att uppmärksamma lärares särskilda pedagogiska skicklighet. Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten bidrar de excellenta lärarna till både till hög kvalitet i undervisningen och till pedagogisk utveckling i våra utbildningar. Excellenta lärare antar roller som pedagogiska utvecklare och kollegialt stöd, eller som ledamöter i utbildningsråd, som lärare i högskolepedagogiska kurser, som experter i utvecklingsprojekt samt som pedagogiskt sakkunniga i utvärderingar av utbildningskvalitet och i meriterings- och rekryteringsärenden.

De excellenta lärarna vid Samhällsvetenskaplig fakultet träffas vid ett par tillfällen per år för att byta erfarenheter och diskutera utvecklingsprojekt över institutionsgränserna. De ingår även i det universitetsgemensamma nätverket för excellenta lärare som organiseras av Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande.  

Arne Wackenhut

Excellent lärare 2023

Jag är universitetslektor i globala studier vid Institutionen för globala studier.  Min forskning fokuserar på diasporagrupper och deras relationer med sina respektive hem- och värdländer. För närvarande är jag studierektor med ansvar för utbildning och leder kvalitetsutvecklings- och kvalitetssäkringsprocesser på grundnivå och avancerad nivå. 

Jag brinner för frågor som rör studentcentrerad och problembaserad inlärning, exempelvis olika sätt att använda sig produktivt av generativ artificiell intelligens (AI) inom ramen för våra utbildningar. Med tanke på att AI troligtvis kommer att vara relevant för våra studenter när de beger sig ut i arbetslivet efter studierna borde universitetet anse förmågan att använda sig av dessa verktyg på ett säkert och effektivt sätt som en ny och viktig nyckelfärdighet. 

 

 

Foto: Johan Wingborg

Erik Andersson

Excellent lärare 2023

Jag är docent i freds och utvecklingsforskning och undervisar och forskar om global politisk ekonomi på Institutionen för globala studier. Detta har varit min huvudsakliga gärning sedan slutet av 1990-talet. Mellan 2007 och 2022 var jag programansvarig för Kandidatprogrammet i globala studier. För närvarande ger jag kurserna Advanced Studies in Global Political Economy (inom ämnet internationell relationer), Ekonomi, makt och kultur, samt Svar på globala utmaningar (båda inom globala studier). Dessutom ger jag onlinversionen av Supervision in Postgraduate Programmes (den  engelskspråkiga handledarutbildning vid universitetets enhet Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande - PIL).  

Tillsammans med kollegor på PIL forskar jag om bihandledarskap. Ett tidigare PIL-projekt rörde hur samma kursplan har olika pedagogiska lösningar i sin campus- och online-realisering. En för mig återkommande fråga gällande universitetspedagogik är vad som är nytt i de senaste pedagogiska teorierna och trenderna. Tillsammans med Arne Wackenhut skrev jag en text om ALC-salar som en ny infrastruktur för en pedagogik som många redan tillämpar. Syftet för mig med pedagogisk forskning och utveckling är att göra undervisning och studenternas lärande ännu roligare och mer givande. 

Foto: Johan Wingborg

Sara Uhnoo

Excellent lärare 2023

Jag är docent i sociologi och undervisar i kriminologi, kvalitativa metoder och högskolepedagogik. Min forskning rör social kontroll, kriminologi, feminism och ungdomar. Jag är ansvarig för masterprogrammet i kriminologi och är intresserad av pedagogiska frågor som rör aktivt lärande, kursdesign, formativ återkoppling, handledning, pedagogiskt ledarskap och emotioners betydelse för undervisning och lärande.

Jag har varit en av redaktörerna för en antologi om ALC-undervisning; Använd rummet. Tillsammans med Christel Backman är jag sedan många år pedagogisk samordnare på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Vi har utvecklat en modell för lokalt pedagogiskt utvecklingsarbete grundad i lärares pedagogiska vardagsproblem och har fördjupat oss i hur kollegialitet kan belysas i pedagogiska portföljer. 

 

 

Ninni Carlsson

Excellent lärare 2023

Jag är universitetslektor och excellent lärare vid Institutionen för Socialt arbete. Jag undervisar på Socionomprogrammet och har kursansvar inom masterexamen i Socialt arbete, där jag också är koordinator. Mina forskningsområden omfattar könsrelaterat våld, främst sexuellt, och högskolepedagogik och jag samordnar en forskargrupp som undersöker olika aspekter av makt, kön och våld. Jag har utvecklat flera kurser som nu ges på avancerad nivå inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Från och med 2024 arbetar jag med fyra högskolepedagogiska utvecklingsprojekt. Tillsammans med doktoranderna vid min institution utvecklar jag en mentorsgrupp för kollaborativt arbete med kompetensutveckling i undervisning och lärande. I ett utvecklingsprojekt i den Pedagogiska akademin utformar jag en kurs i program- och kursutveckling för universitetslärare och utbildningsansvariga vid åtta professionsutbildningar på Göteborgs universitet som nu omfattas av examensmål om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Jag skriver också kurslitteratur för Liber och Studentlitteratur; en bok om sexuella övergrepp mot barn och en antologi om mäns våld mot kvinnor, där jag är redaktör för ett samarbete inom min forskargrupp.

 

 

Foto: Ninni Carlsson

Johan Karlsson Schaffer

Excellent lärare 2022

Jag är lektor, viceprefekt, samt studierektor för forskarutbildning vid Institutionen och för globala studier. Jag är kursansvarig för forskarutbildningskursen Tillämpad teoriutveckling. Därutöver undervisar jag på olika kurser i forskarutbildningen. Jag handleder och examinerar också uppsatser på kandidat- och masternivå. Sedan 2020 är jag redaktör för Nordic Journal of Human Rights.  

Min forskning handlar om de mänskliga rättigheternas politik, rättsmobilisering och domstolspolitik, särskilt med fokus på den nordiska länderna. Jag är också intresserad av forskning i gränslandet mellan politisk teori och internationella relationer, i synnerhet mänskliga rättigheter och demokratiteori. Bland annat har jag forskat om de mänskliga rättigheternas filosofi, om kosmopolitism och transnationell demokrati, om epistemisk och deliberativ demokratiteori, samt om internationella institutioners auktoritet och legitimitet. 

 

 

 

 

Sylva Frisk

Excellent lärare 2020

Jag är universitetslektor i socialantropologi vid institutionen för globala studier. Mellan 2007-2023 har jag haft en rad ledningsuppdrag för utbildning, t.ex. som studierektor, proprefekt, vicedekan för utbildning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, samt ledamot och ordförande i Utbildningsnämndens kvalitetsutskott. Jag har även lett universitetets arbete med att ta fram ett pedagogiskt idéprogram.

Som excellent lärare intresserar jag mig främst för frågor som rör ledarskap för utbildningsfrågor inom akademin, kvalitetssystem samt studenters hälsa i relation till lärmiljö. Inom ramen för universitetets stimulansmedel för excellenta lärare har jag genomfört ett projekt om betydelsen av kollegiala nätverk för rollen som utbildningsansvarig som finns på institutionsnivå. Resultat från intervjuer med utbildningsansvariga presenterades på SUHF:s konferens NU2022. Projektet innebar även genomförande av kollegial handledning för utbildningsansvariga vid GU under 2022. En publikation om rollen som utbildningsansvarig finns på Sage Journals. Jag har även medverkat i det fakultetsövergripande projektet Hållbara och tillgängliga lärmiljöer (HTL).  

Jag har haft uppdrag som pedagogiskt sakkunnig vid meritering till excellent lärare vid andra fakulteter, som bedömare i utvärdering av utbildningskvalitet samt i juryn för pedagogiska pristagare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

 

Foto: Malin Arnesson

Christel Backman

Excellent lärare 2020

Jag är docent i sociologi, undervisar främst i kriminologi och forskar om övervakning. Aktivt lärande, “blended learning” (undervisning i en kombination av olika lärmiljöer), hybridundervisning, kursdesign och kursutveckling är mina expertområden. 

För tillfället arbetar jag med ett projekt vid namn Learning Lab Göteborg. Det är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Akademiska hus under 2023-2025 där morgondagens lärmiljöer utforskas. Mitt uppdrag är dels att vara ett pedagogiskt stöd för de lärare som vill prova att undervisa i Learning Lab och dels att utvärdera Learning Lab och de läraktiviteter som sker där.  

Jag har ett särskilt intresse för rummets betydelse för lärande och har arbetat mycket med aktiva lärosalar ("Active Learning Classroooms", ALC). Tillsammans med tre kollegor från Göteborgs universitet var jag redaktör för Använd rummet,  en bok om högskolepedagogiska metoder för aktiva lärosalar. Ett annat intresse jag har, tillsammans med kollegan Sara Uhnoo,  är att utveckla nya sätt att jobba med pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling på lokal nivå.

Jag ägnade mitt utvecklingsprojekt åt att introducera de hybridsalar som Samhällsvetenskapliga fakulteten byggde under och efter pandemin. Tillsammans med kollegor från fakulteten genomförde jag seminarier som introducerade hybridundervisning och en workshopserie för lärare som ville utveckla undervisning i hybridmiljön.  

Foto: Gunnar Jönsson

Peter Johansson

Excellent lärare 2016

Jag är lektor vid Institutionen för globala studier och undervisar och forskar i mänskliga rättigheter. Merparten av min undervisning gör jag inom ramen för Masterprogrammet i Mänskliga rättigheter, Erasmus Mundus Master’s Programme in Human Rights Policy and Practice och Master’s Programme i Social Work and Human Rights. Jag har haft flera ledningsuppdrag med koppling till utbildning, såsom utbildningsledare, studierektor och proprefekt med utbildningsansvar. Jag har också suttit i fakultetsstyrelsen och lärarförslagsnämnden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Idag har jag pågående uppdrag som ämnesrådsordförande för Mänskliga rättigheter och som ledamot i institutionens Utbildningsråd.

På det pedagogiska området är jag intresserad av olika ramfaktorers påverkan på pedagogikens förutsättningar (såsom organisation, styrning och ekonomi). Jag är också intresserad av frågor som rör progression i utbildningar, akademiskt skrivande samt studenters välmående. Sedan 2010 har jag varit involverad i flera projekt vid GU som berör kursvärderingsprocesser, däribland författandet av en PIL-rapport om kursvärderingar och konstruktiv länkning. Under 2023 skrev jag på uppdrag av Kvalitetsutskottet en Handbok om kursvärderingar som kommer att publiceras som en webb-resurs under våren 2024.

Foto: Gunnar Jönsson

Therése Skoog

Excellent lärare 2014

Jag är professor i psykologi och blev utnämnd till excellent lärare vid Örebro universitet. Jag har varit lärare och handledare på grund-, avancerad- och forskarnivå vid en rad olika universitet i Sverige och Norge sedan 2002. Hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (norska motsvarigheten till UKÄ) har jag varit expert. Som excellent lärare har jag haft flera olika uppdrag vid Göteborgs och Örebro universitet.

Åren 2021-2023 ledde jag projektet Hållbara och Tillgängliga Lärmiljöer (HTL) vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. HTL har handlat om lärmiljöernas roll i att främja både lärande och välmående hos studenter från olika bakgrunder.

Från och med januari 2024 är jag vicedekan med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten. Ett av mina främsta intressen och expertområden handlar om ett vetenskaplig närmande till undervisning, vilket innebär att inte bara innehållet i utbildningen grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet utan att även formen och genomförandet präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt.  

Foto: Johan Wingborg