Göteborgs universitet

Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende

Bild
CERA arrangerade ett välbesökt seminarium ihop med Systembolaget i oktober 2019 som handlade om alkohol och arbetsliv
Länkstig

Välkommen till CERA – vi arbetar tillsammans med kunskapsspridning och forskning om alkohol, andra droger och spelproblem.

Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel (ANDTS) är för samhället en av vår tids stora samhällsutmaningar och ett ständigt aktuellt problem. Vad gäller alkoholkonsumtion beräknas 1 miljon svenskar ha någon form av överkonsumtion och av dem har ungefär 330.000 svåra alkoholproblem. När det kommer till narkotikaanvändning uppskattas 30.000 personer ha en tyngre problematik. Tobaksrökning är en av de största faktorerna till utvecklande av lungcancer, spelkasinon överhopar oss med sin reklam och över 300.000 i Sverige har någon form av spelproblem. ANDTS är ett omfattande folkhälsoproblem!

Vi vill åstadkomma bättre forskning som gör nytta

Centrumbildningen CERAs uppfattning är att bäst resultat blir det om vi tillsammans arbetar med ANDTS-frågorna. Vi vill uppnå bättre resultat i forskningen och vi tror därför på samarbete mellan olika discipliner inom akademin men också utanför akademin som exempelvis hälso- och sjukvård, kommuner och brukarorganisationer. För att också forskning ska ha ett värde behöver kunskapen spridas till övriga samhället, implementeras och omsättas i praktiken. CERA vill möjliggöra nyttiggörande av forskningen genom att bygga en hållbar bro mellan praktik och akademi där återkommande samtal, kunskapsutbyten och spridning av kunskap skall vara en naturlig del.

Kunskap är makt!

Tillgång till kunskap är centralt för att professionella ska kunna bedriva ett bra förebyggande arbete och ge rätt stöd och behandling till människor som är drabbade eller som riskerar att drabbas av problem med alkohol, andra droger eller spel. Den samlade kunskapen i området uppdateras och förändras ständigt genom att ny forskning kommer till och nya utmaningar i samhället aktualiseras. En av CERAs hörnstenar är att lyssna in vad som är aktuellt både inom forskning och samhället och att sprida den kunskap som behövs i området. Vi erbjuder både längre universitetsutbildningar samt kortare seminarier och konferenser i dagsaktuella ämnen.