Göteborgs universitet
Länkstig

Arbete med likabehandling, miljö och klimat

Vad har jämställdhet, likabehandling och miljö gemensamt? Jo, samtliga områden är betydelsefulla för att skapa en hållbar utveckling och ett hållbart universitet. Universitet ska vara hållbart – idag och i framtiden. För oss som studerar och arbetar vid universitet idag, och för de generationer som kommer att komma. Här kan du läsa om fakultetens arbete med att främja en god arbetsmiljö och studiemiljö, likvärdiga förutsättningar och minskat klimatavtryck.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling omfattar tre dimensioner: social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. På fakultetsnivå innebär arbetet med hållbar utveckling styrning, stöd och uppföljning av institutionernas arbete med likabehandling, jämställdhet och miljö.

Styrningen sker i form av universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma styrdokument, exempelvis universitetets likabehandlingspolicy (social hållbarhet), fakultetens lokalpolicy (ekologisk hållbarhet) samt policy för samfinansiering av forskningsprojekt och forskningsinfrastruktur (ekonomisk hållbarhet).

Stöttningen sker dels i form av stöddokument, exempelvis Vägledning för integrering av jämställdhet i utbildningens innehåll, dels i form av att fakulteten tillhandahåller olika forum och nätverk för erfarenhetsutbyte och informationsspridning över institutionsgränserna, som likabehandlingsnätverket, miljörådet och ekonominätverket.

Uppföljningen sker systematiskt under året i form av dialoger i lokala arbetsmiljökommittén, miljörevisioner, verksamhetsdialoger samt i den universitetsgemensamma årsuppföljningen som fakultetskansliet samordnar.

Likabehandling

Samhällsvetenskapliga fakulteten ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för såväl studenter som anställda. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder. I arbetet ingår till exempel att undersöka om det finns risker eller hinder på arbetsplatsen och i studiemiljön som kan försämra förutsättningarna för vissa grupper att få en god arbetsmiljö och/eller studiemiljö.

Varje institution ska arbeta med aktiva åtgärder. På universitets sida om aktiva åtgärder finns mer information och stödmaterial.

Styrningen av arbetet för likabehandling sker via fakultetens handlings- och verksamhetsplan. Fakultetens roll ligger främst i att följa upp de åtgärder som görs ute på institutionerna.

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten finns ett likabehandlingsnätverk. I nätverket ingår representanter från respektive institutionen. Syftet med nätverket är informationsutbyte samt erfarenhetsspridning.

Miljöarbete

Arbetet med miljö inom fakulteten styrs av universitetets handlingsplan. Konkret sker det huvudsakliga arbetet ute på institutionerna.

Fakultetsnivån ansvarar i första hand för att följa upp detta arbete.

Fakultetskansliet samordnar även Miljörådet, som består av representanter från fakultetens olika delar och syftar i första hand till att främja erfarenhetsutbyte mellan institutioner och enheter.  

Under 2022 arbetar fakulteten med stort fokus på klimatramverket, med arbetsgrupper som ser över resepolicy, inköp, användning av digitala möten och hur vi kan minska klimatpåverkan i våra lokaler. Även positiv klimatpåverkan ingår i översynen. Under 2022 kommer fokus även att vara att se över avfallssorteringen i fakultetens lokaler med mål att minska det osorterade avfallet.

Arbetet följs upp via universitetets årsredovisningar, institutionernas årliga handlingsplaner, samt via de interna och externa miljörevisioner som görs kontinuerligt. 

 

Bild på omslaget till Klimatramverket

Klimatramverket

Göteborgs universitet har ställt sig bakom det Klimatramverk som Chalmers och KTH initierat. Universitetet har därmed åtagit sig att:

  • fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta klimatmål genomutbildning, forskning och samverkan.
  • minska vår egen klimatpåverkan.
  • sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
  • tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare.