Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Arbete med likabehandling, miljö och klimat

Att såväl all personal som alla studenter inom fakulteten behandlas lika är ett av de viktigaste kvalitetsarbetena. Ansvaret vad gäller miljöarbetet ligger främst i att följa upp det arbete som sker ute på institutionerna. Sedan universitetet 2019 skrev på Klimatramverket är strävandena för att minska fakultetens del i lärosätets klimatpåverkan ett prioriterat område.

Likabehandling

Styrningen av arbetet för likabehandling sker via fakultetens Handlings- och verksamhetsplan. Fakultetens roll ligger främst i att följa upp de åtgärder som görs ute på institutionerna.

Det kan dock även handla om riktade satsningar. En sådan genomfördes 2012-2015 för att få fler kvinnliga professorer inom fakulteten. Satsningen utvärderades 2017.

Fakulteten är också involverad i universitetets arbete med jämställdhetsintegrering – regeringens strategi för att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen. Konkret innebär det för Samhällsvetenskapliga fakulteten bland annat kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen i Lärarförslagsnämnden och att genomlysa fakultetskansliet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Bild på sommarsjö

Miljöarbete

Arbetet med miljö och hållbar utveckling inom fakulteten styrs av universitetets handlingsplan. Konkret sker det huvudsakliga arbetet ute på institutionerna.

Fakultetsnivån ansvarar i första hand för att följa upp detta arbete. Men det finns också frågor fakulteten mer specifikt arbetar med. Som exempel på fakultetens insatser kan nämnas att: 

  • fakulteten har låtit utveckla en verktygslåda som stöd för lärare i undervisning om hållbar utveckling för pedagoger
  • hållbarhet är ett av kraven som ställs vid alla inköp som görs vid kansliet.
  • möten med personer utanför universitetet sker alltmer via videokonferenser

Allt avfall källsorteras

Fakultetens samlade insatser rapporteras inom ramen för universitetets årsuppföljning på det här området.

Bild på omslaget till Klimatramverket

Klimatramverket

Göteborgs universitet har ställt sig bakom det Klimatramverk som Chalmers och KTH initierat. Universitetet har därmed åtagit sig att:

  • fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta klimatmål genomutbildning, forskning och samverkan.
  • minska vår egen klimatpåverkan.
  • sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
  • tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och spridakunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare.

Rektor har tillsatt enarbetsgrupp som ska koordinera universitetets arbete inom ramverket och föreslå prioriterade åtgärder och mål. Dekan Malin Broberg ingår i arbetsgruppen, tillsammans med prorektor Mattias Goksör, prefekt Henrik Aronsson vid institutionen för biologi och miljövetenskap samt en studentrepresentant.

Bland de åtgärder som föreslås finns minskade resor och mer utnyttjande av digitala mötesformer.