Göteborgs universitet
Bild
Hand som lägger röstkort i rösturna på valdagen
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Ingen människa är en ö - en social teori om ekonomisk röstning

Det övergripande syftet med projektet är att bidra med fördjupad kunskap om hur individers personliga ekonomiska situation påverkar vilket parti de röstar på.

Projektet Ingen människa är en ö - en social teori om ekonomisk röstning argumenterar för att tidigare forskning har ett för smalt perspektiv på ekonomisk röstning. En individ är nästan aldrig helt och hållet beroende av bara sin egen inkomst eller tillgångar. Projektet utvecklar därför en social teori om ekonomisk röstning. En individs socioekonomiska nätverk påverkar inte bara dennes ekonomiska ställning utan också politiska preferenser. Politiska preferenser formas således både av egna ekonomiska omständigheter och de ekonomiska resurser som finns i ens nätverk. Ingen människa är en ö. 

Projektets forskare undersöker hur en individs relativa ekonomiska position inom ett par påverkar hur individen röstar. Vidare undersöks det hur en ekonomisk chock inom individens nätverk, till exempel att en familjemedlem blir långtidssjukskriven, påverkar röstning. Projektet kommer också undersöka om en ekonomisk chock som drabbar individen får olika konsekvenser för hur man röstar beroende på ens socioekonomiska nätverk. 

För att uppnå syftet kommer projektet att kombinera enkätdata från den svenska valundersökningen 2018 och 2022, med utökade registerdata från Statistiska centralbyrån. Genom registerdata som sedan kopplas ihop med svarspersoner i Valundersökningen genereras objektiva indikatorer på deras inkomst, tillgångar samt händelser som arbetslöshet och sjukskrivning. Genom (anonymiserade) registerkopplingar som finns till familjemedlemmar och släktingar genereras motsvarande ekonomiska information om personer som ingår i individens nätverk. Med detta tillvägagångssätt kan projektets forskare med större säkerhet än tidigare studie dra slutsatser om det socioekonomiska nätverkets betydelse för relationen mellan personlig ekonomi och partival. På så vis bidrar projektet till forskningen och samhällsdebatten med en nyanserad och fördjupad bild av hur den politiska opinionen formas och förändras och hur det påverkar väljarnas val.