Göteborgs universitet
Bild
Studenter med laptops vid ett runt bord i en stor sal med fler studenter kring fler bord i bakgrunden.
Länkstig

Priser för pedagogik och studiemiljö

Fakulteten delar årligen ut priser för att belöna och stimulera arbete med pedagogisk utveckling respektive främjande av god studiemiljö.

Fakultetens pedagogiska pris

Samhällsvetenskapliga fakulteten delar årligen ut ett pris till personer som har bidragit till en särskilt framgångsrik insats för utbildningskvaliteten och/eller den pedagogiska utvecklingen". 

Vem kan nominera? 

Samtliga medarbetare, studenter och doktorander vid Göteborgs universitet kan nominera kandidater.

Vilka kan få priset? 

De som kan nomineras till priset är enskilda lärare, lärarlag, en utbildning eller lärarledda projekt. Prissumman om 50 000 kronor utbetalas till pristagarens institution/motsvarande och ska användas för att ge möjlighet till egen förkovran och utveckling

Om nomineringsprocessen

Möjlighet till nomineringar sker under vårterminen. Fakulteten tillsätter en beredningsgrupp bestående av en representant för fakultetsledning och kansli, en ur gruppen högskolepedagogiskt sakkunniga samt en representant för studenter och doktorander. Beredningsgruppen granskar de inkomna nomineringarna och tar fram ett eller flera förslag på kandidater. I juni fattar Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen, utifrån beredningsgruppens förslag, beslut om pristagare.

Pedagogiska priset till lärarlag i kvantitativ metod

Fakultetens pedagogiska pris 2022 går till lärarlaget i kvantitativ metodundervisning vid institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap: Patrik Vulkan, Erica Nordlander, Sofia Björk, Caroline Hasselgren och Jesper Prytz. 

I motiveringen heter det att lärarlaget “har genom ett målinriktat, strukturerat och studentcentrerat utvecklingsarbete främjat kvaliteten i undervisning om kvantitativ metod. Utvecklingsarbetet har utgått ifrån att det råder stor variation i studenternas förförståelse av kvantitativa metoder, och i motivation för att lära sig dessa. En annan utgångspunkt har varit att göra den kvantitativa metodundervisningen samhällsvetenskapligt relevant. (…) Variationen av undervisningsformer har, på ett framgångsrikt sätt, anpassats och utvecklats i relation till den heterogena studentgruppen."

David Karlson, Kerstin Bartholdsson och Louise Skoog, Förvaltningshögskolan

 Bedömargruppens motivering:

"För att ha utvecklat en formativ examination som på ett framgångsrikt sätt stimulerar studentaktivitet och engagemang samt motiverar studenterna att ta självständigt ansvar för sitt lärande. Lärarlaget har tagit sig an en rad pedagogiska utmaningar som rört kursens röda tråd och innehåll samt studenternas behov av breddning när det gäller att behärska framställning av olika typer av texter.

Examinationsformen innebär att studenterna under kursens gång skriver sin egen kurslitteratur i form av en studentantologi. I processen ingår inslag av kamratgranskning och kontinuerlig feedback. Studenterna utvecklar genom arbetet med examinationsuppgiften förmågan att skriva pedagogiska texter samtidigt som de fördjupar sin ämneskunskap inom fältet förvaltning."

Lärarlaget Andréas Litsegård, Maria Stern, Johan Karlsson Schaffer och Linnéa Gelot, institutionen för globala studier

Ur bedömargruppens motivering:

"Det nominerade lärarlaget belönas för att, i kursen Introduktion till internationella relationer, under flera år systematiskt utvecklat, och med stor framgång genomfört, en tydlig pedagogiskt idé som vilar på vetenskaplig grund. Genom samarbete med Enheten för akademiskt språk (ASK) har lärarlaget integrerat akademisk skrivträning i undervisning om internationella relationer med hjälp av kamratgranskande moment. Lärarlaget arbetar utifrån ett tydligt studentcentrerat förhållningssätt som stimulerar aktivitet och motivation hos studenterna.

Studenternas skrivförmåga utvecklas successivt under kursens gång och genom att samtidigt träna studenterna i att ge och ta konstruktiv feed back så utvecklas deras förmåga till kritiskt och vetenskapligt tänkande."

Lenka Rovna, vid Charles University i Prag, tillsammans med Jonathan Polk och Jan Rovny vid Statsvetenskapliga institutionen.

Ur bedömargruppens motivering: 

Lärarlaget belönas för "att sedan flera år tillbaka ha utvecklat en framgångsrik innovativ pedagogisk idé som ger studenter möjlighet att sätta sina akademiska kunskaper i praktisk användning i ett frivilligt projekt utanför ordinarie undervisning. Lärarlagets arbete med projektet som kallas för Rebuilding Europe är kollaborativt och nationsöverskridande.

Projektet bidrar till att skapa verklighetsanknytning av det studenterna lär sig teoretiskt i Europaprogrammet och genom tydliga studentdrivna läraktiviteter stimuleras studentengagemang".

Tone Försund, Stina Larsson och Anneline Sander, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 

Ur bedömargruppens motivering:

 ”…lärarlaget [har] med stort engagemang utvecklat ett dramapedagogiskt arbetssätt i en bredd av kurser både inom och utanför institutionen (…) Lärarlagets arbete bidrar särskilt till att gestalta professionsrelaterade problematiker samt att på ett nydanande sätt utveckla studenters förståelse för hur teori och praktik är relaterade till varandra”.

Foto: Natalie Greppi

Fakultetens studiemiljöpris

Samhällsvetenskapliga fakulteten delar från och med 2022 ut ett "studiemiljöpris". Syftet är att uppmuntra till och belöna arbete med att främja en god studiemiljö vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Priset går till enskilda personer eller grupper som har bidragit till att förbättra studenters och/eller doktoranders studiemiljö.

Vem kan nominera? 

Samtliga medarbetare, studenter och doktorander vid Göteborgs universitet kan nominera kandidater.

Vilka kan få priset?

De som kan nomineras till priset är anställda, en utbildning, en administrativ enhet eller en organisation med ansvar för studie- eller undervisningsaktiviteter. Prissumman på 50 000 kronor tilldelas den institution där pristagaren verkar.

Om nomineringsprocessen

Möjlighet till nomineringar sker under vårterminen. Fakulteten tillsätter en beredningsgrupp bestående av en representant för fakultetsledning och kansli, en ur gruppen högskoledpedagogiskt sakkunniga samt en representant för studenter och doktorander. Beredningsgruppen granskar de inkomna nomineringarna och tar fram ett eller flera förslag på kandidater. I juni fattar Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen, utifrån beredningsgruppens förslag, beslut om pristagare.

Brännpunkt Europa får första studiemiljöpriset

För första gången delar fakulteten ut ett pris för att uppmuntra till och belöna arbete med att främja en god studiemiljö. Det här allra första priset går till studentorganisationen Brännpunkt Europa, som enligt beredningsgruppen har “lyckats engagera högaktuella och profilerade talare i angelägna ämnen. Föreläsningarna kombineras med mingel och mat och blir en mötesplats för såväl studenter som lärare och forskare. Brännpunkt Europa är en studentdriven organisation som med ett program av hög kvalitet bidrar till en stimulerande studiemiljö och ett ökat intresse för Europafrågor.” 

Prissumman 50 000 kr för respektive pris går till den institution där pristagarna verkar att användas för pristagarnas förkovran.