Göteborgs universitet
Länkstig

Pågående forskningsprojekt vid GPCC

Alla våra forskningsprojekt har personcentrering som utgångspunkt. Här finns samtliga våra pågående forskningsprojekt listade i alfabetisk ordning. Klicka på projektets titel för att komma till dess webbsida.

Certifieringsmöjligheter av standard för patientdelaktighet i hälso- och sjukvård

Digital hemmonitorering efter lungtransplantation

EAPER-P  Tidig, tillgänglig, personcentrerad rehabilitering för personer med långvarig smärta

Effekterna av opioidsparande, personcentrerade vårdvägar för patienter som genomgår obesitaskirurgi

Framåtblick! Personcentrerad hälsa, vård och omsorg

Förena makro, meso och mikro för att utveckla personcentrerad vård

Hälsoekonomiska aspekter av personcentrerad vård

IHOP-e – Personcentrerad vård på distans för sköra äldre

Implementering av personcentrering på programmen för hälsoprofessioner

Implementering och utvärdering av en utbildningsintervention i personcentrerad vård i en barnmorskeutbildning i DR Kongo

IMPROVE: Implementering av personcentrerad vård - Processutvärdering av strategier, ledarskap och hälsoekonomi

LGBTQ-personers uppfattningar om personcentrerad vård på Twitter

Läkemedelsanvändning - en personcentrerad strategi

Lärdomar från fem kontrollerade studier av personcentrerad vård

minKod – digitala verktyg för emotionellt stöd under och efter cancerbehandling med unga vuxna

MOSAIC en Rasch-analyserad itembank för att mäta personcentrering

Mot en personcentrerad vård – utvärdering av ett ledarskapsprogram

Myter och uppfattningar om personcentrerad vård

PAS-SAP – My Pain Survey – för stöd och partnerskap

Patienters och allmänhetens medverkan i sjukvård: en systematisk kartläggning

PCV spelet och onlineutbildningen Medmänniska - utveckling och effekt

Perhit: PERson-centredness in hypertension management using information technology.

Personcentrering och tidskritiska händelser

PicPecc – Pictorial support in person-centred care for children

PROMISE – Personcentrerad vård via e-Hälsa för personer med psykisk ohälsa

PROTECT – Personcentrerad vård på distans (kronisk hjärtsvikt och KOL)

Rättsligt möjliggörande av personcentrerad vård

Samtal med patienten om livet i samband med allvarlig sjukdom

Samverkan för att minska ofrivillig ensamhet hos äldre medborgare

Stepstones-Implement – Överföring från barn- till vuxensjukvård. Implementering av ett personcentrerat övergångsprogram för ungdomar med långvariga tillstånd

Stepstones-DIAB: Utvärdering av övergångsmodeller för ungdomar med typ 1 diabetes i övergången till vuxensjukvård

Strategier för att stödja implementeringen av personcentrerad vård

Stöd för en personcentrerad verktygslåda

Svenska folkets syn på personcentrering av hälso- och sjukvården

Teoretisk utveckling av personcentrerad vård: Systematisk genomgång och analys av vetenskaplig litteratur

The Gothenburg Pituitary Tumour Study (The GoPT-study)

Unga vuxna barncanceröverlevare – uppföljningsmottagning sedd ur ett personcentrerat förhållningssätt

Utveckla och testa ett observationsbaserat mätinstrument som utväderar personcentrerad vård

Utveckling och tillämpning av en standardiserad uppföljningsmodell för personer efter stroke, med hjälp av checklistan Post-stroke