Göteborgs universitet
Länkstig

Pågående forskningsprojekt vid GPCC

Alla våra forskningsprojekt har personcentrering som utgångspunkt. Här finns samtliga våra pågående forskningsprojekt listade i alfabetisk ordning. Klicka på projektets titel för att komma till dess webbsida.

Att översätta personcentrerad vård från teori till praktik

Digital hemmonitorering efter lungtransplantation

Effekterna av opioidsparande, personcentrerade vårdvägar för patienter som genomgår obesitaskirurgi

En undersökning av vårddokumentationen i en personcentrerad vårdväg för personer med kroniska tillstånd

Förena makro, meso och mikro för att utveckla personcentrerad vård

HOPE – Help Overcoming Pain Early

IHOP-e – Personcentrerad vård på distans för sköra äldre

Implementering av personcentrering på programmen för hälsoprofessioner

IMPROVE: Implementering av personcentrerad vård - Processutvärdering av strategier, ledarskap och hälsoekonomi

LGBTQ-personers uppfattningar om personcentrerad vård på Twitter

Läkemedelsanvändning - en personcentrerad strategi

minKod – digitala verktyg för emotionellt stöd under och efter cancerbehandling med unga vuxna

MOSAIC en Rasch-analyserad itembank för att mäta personcentrering

Nationell och regional styrning mot personcentrerad vård i Sverige

Patienters och allmänhetens medverkan i sjukvård: en systematisk kartläggning

PCPC Personcentrerad psykosvård

PCV spelet och onlineutbildningen Medmänniska - utveckling och effekt

Perhit: PERson-centredness in hypertension management using information technology. En randomiserad studie om personcentrerad vård, högt blodtryck och informationsteknologi.

Personcentrerad vård i Europa Person-centred care in European countries – stakeholders, practitioners and researchers perspectives

PicPecc – Pictorial support in person-centred care for children

PROTECT – Personcentrerad vård på distans (kronisk hjärtsvikt och KOL)

Rättsligt möjliggörande av personcentrerad vård

The Gothenburg Pituitary Tumour Study (The GoPT-study)

STEPSTONES-DIAB: Utvärdering av övergångsmodeller för ungdomar med typ 1 diabetes i övergången till vuxensjukvård

Strategier för att stödja implementeringen av personcentrerad vård

Stöd för en personcentrerad verktygslåda

Svenska folkets syn på personcentrering av hälso- och sjukvården

Teoretisk utveckling av personcentrerad vård: Systematisk genomgång och analys av vetenskaplig litteratur

Utveckla och testa ett observationsbaserat mätinstrument som utväderar personcentrerad vård

Will it nudge: A feasibility study of PCC nudging to increase uptake of PCC practice