Bild
äldre dam som tittar på telefon
Foto: Georg Arthur Pflueger
Länkstig

IHOP-e Personcentrerad vård på distans för sköra äldre

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6,7 miljoner
Projekttid
2019 - 2023
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Forskningsprojektet IHOP-e har som övergripande syfte att utvärdera och beskriva en personcentrerad e-hälsaintervention via en digital plattform och telefon för äldre, sköra personer och deras personliga hälsoteam. Förhoppningen är att i ett tidigt skede kunna erbjuda en kostnadseffektiv intervention i syfte att mildra konsekvenserna av åldersrelaterad skörhet

Projektet innefattar en randomiserad kontrollerad utvärdering, en processutvärdering och en hälsoekonomisk utvärdering. Rekrytering sker från en akutmottagning och inkluderar personer över 75 år som bedömts som sköra och som blivit utskrivna direkt till hemmet.

Specifikt förväntas projektet visa att interventionen kan förhindra inläggningar på sjukhus, leda till bibehållen eller förbättrad tilltro till egen förmåga samt vara kostnadseffektiv jämfört med kontrollgruppen.

Sköra äldre personers behov av sammanhållen nära vård

Skörhet kan beskrivas som den åldrandeprocess som påverkar alla organsystem i kroppen och leder till minskad reservkapacitet. Det medför en ökad risk för nedsatt aktivitetsförmåga och påverkar hälsan vilket gör att denna grupp riskerar att behöva ökad tillgång till öppen- och framförallt slutenvård.

Det finns god evidens för vikten av att i ett tidigt skede identifiera personer som löper risk att drabbas av försämrad hälsa för att erbjuda preventiva åtgärder. Dock får många sköra äldre personer inte tillgång till de preventiva åtgärder, stöd och bedömning de egentligen är i behov av. Detta får till följd att personer med komplexa vårdbehov riskerar att drabbas av negativa hälsomässiga konsekvenser. 

I linje med den omställning till nära vård som just nu pågår finns behov av att utveckla och utvärdera arbetsformer som på ett enkelt sätt kan bidra till en bra hälsoplanering och facilitera teamsamverkan med och för sköra äldre personer. En personcentrerad E-hälsaintervention bedöms därmed ha potential för att stödja samordning av vård med och för sköra äldre personer.

Personcentrerad vård och samverkan via e-hälsa

IHOP-e bygger på resultat från tidigare projekt om e-hälsa där resultaten indikerar förstärkt tillit till egen förmåga (self-efficacy). Interventionen är dessutom en vidareutveckling av en nyligen avslutad studie där ett personcentrerat arbetssätt via telefonstöd och e-hälsa utvärderas. En central komponent är  samskapande av en personlig hälsoplan utifrån den äldre personens berättelse. Häri ingår också möjlighet till samverkan mellan den äldre personen, närstående och övriga aktörer såsom exempelvis hemsjukvård i den digitala plattformen. Interventionen IHOP-e avser att identifiera sköra äldre personers resurser och hälsorisker samt förstärka tilltron till den egna förmågan att hantera vardagen.

Syfte

IHOP-e syftar till att utvärdera om en personcentrerad e-Hälsaintervention kan stärka självtillit och minska sjukhusinläggningar hos personer som screenats för skörhet. Studien innefattar också en process- och hälsoekonomisk utvärdering.

Metod

Studien består av två faser vilka också överlappar varandra. Faserna innefattar dels en beskrivande, utforskande del och dels en randomiserad kontrollerad utvärdering.

Fas 1: Utveckla och testa genomförbarheten av en person-centrerad e-hälsa intervention och det metodologiska upplägget för att utvärdera denna. 

Fas 2: Utvärdera effekten av och beskriva processen i en personcentrerad e-hälsa intervention. I fas 2 kommer dessutom en hälsoekonomisk utvärdering att genomföras.

Hemmaboende personer 75 år eller äldre som har screenats som sköra i samband med att de sökt vård på akutmottagning och skrivs ut direkt till hemmet boendes i Västra Götalandsregionen kan inkluderas i studien. 

Interventionen består av

  • Personcentrerade samtal via telefon med forskningssjuksköterska
  • Tillgång till en digital plattform, både för den äldre personen och de samarbetspartners den äldre önskar bjuda in (närstående, informella samt formella vård- och omsorgsgivare).

Via den digitala plattformen formuleras en personlig hälsoplan som har utarbetats av den äldre personen och forskningssjuksköterskan. Hälsoplanen inkluderar personens resurser, kapaciteter och hälsomål. Hälsoplanen utgör navet för fortsatt kommunikation och samverkan mellan den äldre personen och de aktörer som hen valt att bjuda in. Hälsoplanen revideras löpande enligt överenskomna tidsintervall.  

Förväntat resultat

Personcentrerad e-Hälsa via hälsofrämjande och förebyggande insatser för sköra äldre personer kan förhindra inläggningar på sjukhus, leda till bibehållen eller förbättrad tilltro till egen förmåga, bibehållen aktivitetsförmåga samt vara kostnadseffektiv. Resultaten förväntas även bidra till ökad kunskap om äldre personers faktiska möjligheter till partnerskap i vård och omsorg.

 

Forskare

Forskargrupp

Inger Ekman 

Emmelie Barenfeld 

Anna Clara Collén

Anna Dunér

Zahra Ebrahimi 

Andreas Fors 

Eva Fredholm (patient, medforskare)

Joanne Fuller 

Hanna Gyllensten 

Birgitta Krantz (patient, medforskare)

Patricia Olaya Contreras

Karl Swedberg 

Katarina Wilhelmsson

Mahboubeh Goudarzi (forskningssjuksköterska)