Länkstig

MOSAIC – en Rasch-analyserad itembank för att mäta personcentrering

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Personcentrerad vård (PCV) och person-centred coordinated care (P3C) innebär att utgå från individens preferenser, resurser och behov. Patientrapporterade utfallsmått kan göra patienten delaktig och ge underlag för samtal inom hälso- och sjukvården. De flesta frågeformulär som används idag innehåller ofta en stor mängd frågor, och om personen ska skatta flera olika symptom eller upplevelser så kan självskattningarna ta mycket tid och energi i anspråk. Syftet med MOSAIC-projektet är att utveckla, Rasch-analysera och testa en itembank för att mäta patienters upplevelse av personcentrerad vård. Itembanken kan administreras med ett CAT-system (computer adaptive test), där frågorna anpassas efter individen och varje person behöver besvara färre frågor. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Plymouth University, England.

Om projektet

Personcentrerad vård (PCV) och person-centred coordinated care (P3C) innebär att utgå från individens preferenser, resurser och behov i alla delar under patientens sjukdomsperiod. Patientrapporterade utfallsmått är ett strukturerat sätt att lyssna in och ta tillvara på patienter och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser. Patientrapporterade utfallsmått, självskattade symtom (PROM) och upplevelser (PREM), är nödvändiga för att vi ska veta om hälso- och sjukvårdens insatser leder till en bättre hälsa sett också ur patientens perspektiv. Att använda validerade frågeformulär där patienten själv får skatta sina symtom och besvär är ett strukturerat sätt att identifiera symtom och besvär.

Rätt utformade kan patientrapporterade utfallsmått också användas för att kunna utvärdera och sätta in stöd- och förbättringsåtgärder på kliniknivå. Det kan också göra patienten delaktig och ge underlag för samtal. Under senare år har intresset för de patientrapporterade utfallsmåtten ökat och flera förbättringspotentialer har identifierats både kring frågeformulärens utformning, psykometriska egenskaper och underutnyttjande av data som samlats in. Ny teknik har kommit med flera lösningar för bland annat symtommonitorering i real-tid där återkoppling av självskattningar har en utvecklingspotential att kunna användas av patienten, i det att det innebär en möjlighet att hantera och förstå egna symptom och relatera förändringar till aktiviteter i vardagen.

De flesta frågeformulär som används idag har skattningsskalor på ordinalskalenivå där skalstegen antas vara lika stora över hela skalan. Data från ordinalskalor kan användas för att visa olika nivåer av skattningar men inte för parametriska test. Frågeformulären innehåller också ofta en stor mängd frågor, och om personen ska skatta flera olika symptom eller upplevelser så kan självskattningarna ta mycket tid och energi i anspråk. Patienten själv har inte kunnat initiera, välja vad eller hur ofta de vill skatta/rapportera eller dokumentera sina symtom. Självskattningar används ofta inte heller för direkt återkoppling till patienten eller för kommunikation med sitt vårdteam. Därmed utnyttjas inte självskattningarnas potential att underlätta hantering och förståelse av egna symptom och möjlighet att bidra till ökat lärande och delaktighet för patienten i vården.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla, kulturellt anpassa, Rasch-analysera och testa en itembank för att mäta patienters upplevelse av personcentrerad vård. Frågorna i itembanken kommer att administreras med ett CAT-system (computer adaptive test), som tar hänsyn till personens tidigare svar. På så vis kan frågorna anpassas efter individen och varje person besvara färre frågor.

Forskare

Projektet har en doktorand och är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Plymouth University, England.

För mer information kontakta:

Anna Dencker anna.dencker@gu.se (projektledare)

Sofie Jakobsson sofie.jakobsson@fhs.gu.se

Åsa Lundgren-Nilsson asa.c.nilsson@vgregion.se

Helen Lloyd helen.lloyd-1@plymouth.ac.uk,

Lena Rosenlund (doktorand)