Länkstig

Samtal med patienten om livet i samband med allvarlig sjukdom

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
Lokala FoU- rådet i Göteborg och Bohuslän har beviljat medel 110 000, ALF har beviljat prova på forkningstid tre heltidsmånader för Malin Bengtsson, Prytz-Folkes stiftelse har beviljat medel 200 000
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
Palliativt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg, Sverige och Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Finansiär
Lokala FoU- rådet i Göteborg och Bohuslän, ALF, Prytz-Folkes stiftelse

Kort beskrivning

Tidig integrerad palliativ vård förbättrar patientens livskvalitet, men det är svårt att använda ordet palliativ vård, som kan vara ett laddat ord för både personal och patienter. Vi vill utforska patienternas erfarenheter och önskemål om att prata om allvarlig sjukdom och palliativ vård med vårdpersonal. Målet är att hitta lämpliga former för samtal om detta ämne.
Patienter som är inskrivna i specialiserade team för palliativ vård vid Sahlgrenska universitetssjukhuset kommer att tillfrågas om de vill delta i en intervjustudie.
Projektet förväntas öka kunskapen om patienters perspektiv på samtal om allvarlig sjukdom i verkliga och potentiella behov av palliativ vård. Det långsiktiga målet är att utveckla en praktisk arbetsmodell för tidig integrerad palliativ vård.

Detta projekt är affilierat med GPCC.

Projektet avser utarbeta en arbetsmodell för vårdpersonals samtal med patienter vid svår/livsbegränsande sjukdom. Detta är angeläget då alltfler lever allt längre med allvarliga tillstånd och personal vittnar om osäkerhet kring att prata om önskemål inför den sista tiden i livet.

Det långsiktiga målet är att utforma strategier för att möjliggöra implementering av tidig integrerad palliativ vård. Ur nationellt perspektiv är det övergripande syftet att utveckla en praktisk arbetsmodell som kan användas för att stödja implementering av ett Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp som nyligen remissbehandlats (deadline 15 februari 2022) och under 2022 förväntas lanseras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Detta vårdförlopp skulle kunna få särskild betydelse för personer med progredierande sjukdomstillstånd och begränsad återstående livstid. En del i vårdförloppet är ”samtal vid allvarlig sjukdom” och som ger möjligheter att tidigare i patientens sjukdomsförlopp tillämpa ett palliativt förhållningssätt.

Specifika syften och frågeställningar

Det övergripande syftet är att utveckla en praktisk arbetsmodell som kan användas för att stödja implementering av ett Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp i palliativ vård, särskilt i samband med vård på sjukhus och inom äldreomsorg. De specifika syftena är att ur patientens perspektiv beskriva och tolka erfarenheter och önskemål om samtal med vårdpersonal om svår sjukdom och palliativ vård, samt att med utgångspunkt i patientens erfarenheter och önskemål utarbeta en praktisk arbetsmodell för vårdpersonal som genomför samtal i samband med potentiella behov av tidig palliativ vård.

Metodik

Den första frågeställningen besvaras genom intervjuer med personer 18 år och äldre med fenomenologisk hermeneutisk analys. Resultaten kommer att utgöra grund för den andra frågeställningen (praktisk arbetsmodell för vårdpersonal). För denna tillämpas metodik för deltagande design.

Plan för genomförande

Genomförandet sker i etablerat samarbete med palliativa sektionen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU), Göteborg (med ansvar för specialiserad palliativ vård i hemmet) och kommunal hälso- och sjukvård och omsorg med inriktning allmän palliativ vård vid SÄBO i Göteborgs Stad. Bredden i deltagarnas bakgrund ger förutsättningar för att modellen kommer bli tillämpbar i olika vård- och omsorgssammanhang.

Etikprövning finns godkänd för studien Dnr 2022-03953-01 

Forskare

Joakim Öhlén, Professor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Palliativt centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Stina Nyblom, med dr och överläkare i palliativ medicin och utvecklingsledare, Palliativt centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ramona Schenell, Fil dr, vård- och omsorgsförvaltningen äldre i Göteborgs Stad

Daniel Enstedt, Docent i religionsvetenskap, Göteborgs Universitet

Margareta Haag, patientrepresentant, ordförande, Nätverket mot cancer

Malin Bengtsson, Fil mag, specialistsjuksköterska i palliativ vård, vårdutvecklare på Palliativt centrum Sahlgrenska Univeristetssjukshuset