Länkstig

Certifieringsmöjligheter av standard för patientdelaktighet i hälso- och sjukvård

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
880 000
Projekttid
2022 - 2023
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Finansiär
Samfinansierat lika delar av GPCC och RISE Research Institutes of Sweden

Kort beskrivning

Som ett stöd till organisationer har standarden för Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård – minimikrav för personcentrerad vård (SS-EN 17398:2020) arbetats fram som syftar till att underlätta samarbetet mellan patienter och vårdpersonal vid utformning, genomförande och utvärdering av hälso- och sjukvårdstjänster.
Syftet med detta samverkansprojekt med RISE är att utveckla en audit som ligger till grund för en certifieringsprocess, samt analysera de organisatioriska förutsättningar och hinder för en certifieringsprocess.
Dokumentet kan användas som hjälpmedel för planering, hantering, genomförande och systematisk utvärdering av personcentrerad vård.
Ett certifikat för patientdelaktighet i hälso- och sjukvård visar att en vårdorganisation har implementerat arbetssätten och att den har granskats och godkänts av ett certifieringsorgan.

I hälso- och sjukvården sker en transformation till ökad personcentrering vilket är enligt Socialstyrelsen en aspekt som bidrar till god vård. Personcentrerad vård (PCV) är en etik, ett arbetssätt och förhållningssätt där patienten deltar aktivt i sin hälso- och sjukvård, egenvård, behandling, planering och beslutsprocess. Patienter ses som personer och experter på sin egen hälsa och integreras därför som en likvärdig part i sin vårdprocess, istället för att reduceras till sin sjukdom.

PCV förutsätter att vårdpersonal arbetar tillsammans med patienten och anpassar tjänsterna till personens resurser, behov och mål. Delaktighet är en grundläggande aspekt i personcentrerad vård och innebär bland annat att det finns utrymme för den vårdsökande att uttrycka frågor och eventuell oro. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationsprocessen vara lyhörd för varje persons preferenser. Att som människa med vård- och omsorgsbehov få vara i centrum och så långt det är möjligt inkluderas i alla vårdbeslut och processer är viktigt och har visats leda till bättre egenvård och bättre samarbete mellan vårdare.

Som ett stöd till organisationer har standarden för Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård – minimikrav för personcentrerad vård (SS-EN 17398:2020) arbetats fram som syftar till att underlätta samarbetet mellan patienter och vårdpersonal vid utformning, genomförande och utvärdering av hälso- och sjukvårdstjänster. Delaktighet handlar i standarden både om individens delaktighet i sin egen vård, och om patientdelaktighet på organisationsnivå.  Dokumentet kan användas som hjälpmedel för planering, hantering, genomförande och systematisk utvärdering av dagliga aktiviteter, och göra det möjligt för patienterna att hantera sitt dagliga liv och stärka dem i vårdprocessen. Dessutom kan det användas för att stödja patientdelaktighet på systemnivå och därmed säkerställa att patientperspektivet ingår i utveckling, implementering och utvärdering av tjänster, forskning och policyer inom hälso- och sjukvård. En certifiering utifrån standarden ger tjänsteutövarna möjlighet att öka sin effektivitet och kvalitet gällande den tjänst som patienter erhåller. Detta innebär att tjänsteutövarna får ett verktyg för att förbättra och utveckla sina tjänster och sin service.

Ett certifikat för patientdelaktighet i hälso- och sjukvård visar att en vårdorganisation har implementerat arbetssätten enligt SS-EN 17398 och att den har granskats och godkänts av ett certifieringsorgan. SS-EN 17398 kan också användas av organisationer för benchmarking.

Forskare

Interna deltagare (GU/GPCC):

Joakim Öhlén 

Axel Wolf   

Jenny Wetterling

Externa deltagare (RISE):

Marie-Louise Möllerberg   

Hanna Svensson  

Sophia Engström