Länkstig

Rättsligt möjliggörande av personcentrerad vård

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Juridiska institutionen

Finansiär
GPCC – Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet
Ämne
Juridik

Kort beskrivning

Utmärkande för projektet är att se hälso- och sjukvården som ett rättsligt systembygge. Vi tar avstamp i rollkonstruktioner för de som är en del i handlingssystemet, dvs. i den praktiska ordning som vårdsystemet består i som kan delas in i mängder av roll- och aktörsanknutna handlingssystem. Vi börjar i patientrollens ställning i lagstiftning och rättskällor, för att sen problematisera vad det betyder för vården som verksamhet och handlingssystem. Utgångspunkten är patientens behov, ställning och ”rätt”, utan att vända sig till patienter som målgrupp. Projektet vänder sig istället till oss som ansvarar för, verkar i och för vården som system. Hur kan vi tillsammans utveckla ett kontinuerligt förbättrat och personcentrerat system med förmåga att säkerställa patienternas behov; ett jämlikt system där alla behandlas på lika villkor?

Forskningsprojektet syftar till att bidra till ”möjliggörandet” av ett personcentrerat hälso- och sjukvårdssystem. Huvuduppgiften i projektet är att utvärdera hälso- och sjukvården som ett rättsligt systembygge. Vi är särskilt intresserade av hur normerna om personcentrering och även jämlik vård kan förstås som två grundbultar i hälso- och sjukvården som systembygge. Fokus är följaktligen på patientens behov, ställning och ”rätt” i en systemkontext. Vi tar utgångspunkt i en analys av patientens rättsliga ställning och kompetens såsom den kommer till uttryck i patientlagen och andra rättskällor, för att därefter utvärdera hur denna ställning och kompetens realiseras i hälso- och sjukvården som rättsliga handlingssystem.

När vi analyserar hälso- och sjukvården som handlingssystem förhåller vi oss till handlingssystemens centrala roller:

  • Patientrollen – vad är patientens ställning/kompetens och vilka anspråk kan patienten uppställa i förhållande till hälso- och sjukvården?
  • Vårdprofessionens roller – vilket ansvar och vilka skyldigheter följer av rollen som läkare, sjuksköterskor m.fl. och vad innebär det att tillhanda en professionell arbetsinsats som tillgodoser patientens behov?
  • Rollen som vårdgivare – vilket ansvar och vilka skyldigheter följer av rollen som verksamhetsansvarig och vad innebär det att tillhandahålla/utveckla en verksamhet tillgodoser patientens behov och är personcentrerad?
  • Rollen som huvudman för hälso- och sjukvården – vilket ansvar och vilka skyldigheter följer av rollen som regional huvudman och vad innebär det att som företrädare för regionen möjliggöra och organisera hälso- och sjukvård som tillgodoser patientens behov och är personcentrerad?

För att konkretisera vår analys av hälso- och sjukvård som handlingssystem avgränsar vi särskilda vårdprocesser som exempelvis: undersökning och provtagning, diagnostisering, läkemedelsförskrivning och hantering av läkemedel, kirurgiska ingrepp och annan behandling, långsiktig behandling och rehabilitering.