Länkstig

Att följa processen personcentrerad vård – patientens och personalens perspektiv

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2014 - 2019
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Projektet syftade till att med etnografisk metodologi och metoder undersöka och skapa förståelse för vad som hindrar och främjar vårdares förmåga och möjlighet att arbeta personcentrerat i en komplex vårdmiljö. Projektet utfördes i nära samarbete med sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, undersköterskor, överläkare och underläkare) och deras ledning vid en medicinsk akutvårdsavdelning vid ett svenskt sjukhus. Fokus var studiet av förändringsprocesser utifrån vårdares och patienters perspektiv i samband med ett implementeringsprogram för personcentrerad vård.

Kort beskrivning av huvudsakliga resultat

Viktiga insikter och framsteg gjordes under implementeringen av personcentrerad vård på den medicinska akutvårdsavdelning som följdes i projektet. Processen försvårades av starka professionsgränser, organisatorisk styrning och läkarfokuserat teamarbete. Trots förändrade rutiner och kritisk medvetenhet upprätthöll alla kategorier av vårdare denna ordning genom förkroppsligade förhållningssätt och praktiker, samt avsaknad av självreflexiv interprofessionell dialog om kunskapstraditioner och professionsgränser.

Patienter uppgav sig bättre informerade om diagnos och behandling i en jämförelse före och efter implementringsprogrammet, men upplevde fortfarande att grundläggande frågor var obesvarade. Avsaknaden av dialog i lugn miljö gjorde att de inte uppfattade svaren som vårdarna vid upprepade tillfällen gav. 

Studien visar värdet att stödja vårdare och ledning i utveckling av en etnografisk blick för förbättrad förmåga till personcentrerad vård, men också nödvändigheten av strukturell och kulturell förändring av hälso-och sjukvården.

Publicerade vetenskapliga artiklar

Dellenborg, L. (2020). A Living Intervention – Anthropology and the Search for Person-centred Teamwork in a Hospital Ward in Sweden. Kritisk etnografi 3(2):105-124. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1520170/FULLTEXT02.pdf

Dellenborg, L., Wikström, E. & Andersson Erichsen, A. (2019). Factors that may promote the learning of person-centred care: an ethnographic study of an implementation programme for healthcare professionals in a medical emergency ward in Sweden. Advances in Health Science Education. https://doi.org/10.1007/s10459-018-09869-y

Dellenborg, L.  (2020). The Significance of Engagement — Challenges for Ethnographers and Healthcare Givers in Understanding Human Vulnerability. I Johnsdotter, S. (red.). Female Genital Cutting: The Global North and South. Malmö: Centre for Sexology and Sexuality Studies DOI: 10.24834/isbn.9789178771240 http://mau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1508633&dswid=-5450

Fler artiklar planeras under 2022.

Forskare

Lisen Dellenborg, Fil.dr. i socialantropologi, universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.