Bild
Person som tittar genom kikare
Foto: Photo by Chase Clark on Unsplash
Länkstig

Framåtblick! Personcentrerad hälsa, vård och omsorg

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - 2023
Projektägare
Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Finansiär
GPCC

Kort beskrivning

På Göteborgs centrum för personcentrerad vård (GPCC) vill vi att forskningen ska bidra till att viktiga frågor för samhället och allmänheten kan besvaras. Personcentrering och ökad patient- och medborgarmedverkan är centralt för Sveriges framtida vård och omsorg och mycket forskning pågår- men vi undrar vilket område som är särskilt viktigt för dig? I projektet Framåtblick! samlar vi in visioner och drömmar från allmänheten, patienter, närstående, vårdprofessionella, ledare och beslutsfattare. Utifrån era drömbilder kan vi ta fram nya områden, teman och frågor för vidare forskning. Var med och forma forskningen genom att bidra! Genom att klicka på länken nedan kan du dela din vision.

Syfte

Syftet med projektet Framåtblick! är att:

  • identifiera angelägna problemområden och utmanande situationer i samhället för befolkningen som har koppling till personcentrerad vård.
  • prioritera forskningsområden, teman och frågor.

Detta ska ske i samverkan med allmänheten och olika intressegrupper i samhället så som patienter, närstående och vårdens medarbetare. I projektgruppen ingår också patientföreträdare.

Ramverk

Som ramverk använder vi Foresight (sv. Framsyn) som syftar till att förutsäga olika framtidsscenarier, förstå trender och drivkrafter för förändringar och föreslå strategiska steg som kan hjälpa till att bana väg till det/de mest önskade framtidsscenarierna. I framsynsstudier kan en rad metoder användas under de olika faserna av ett projekt beroende på sammanhang och tillgängliga resurser. Vi har valt att samla in material bl.a. genom något som kallas Appreciatative Inquiry (ungefär positiv eller uppskattande förfrågan). Vi ber då personer skriva en berättelse eller vision om hur man önskar att framtidens hälsa, vård och omsorg ska se ut. Efter sammanställning av berättelserna och identifiering av gemensamma teman ska områden prioriteras, återigen tar vi hjälp av olika intressegrupper samt allmänheten.

Var med och forma forskningen genom att bidra! Genom att klicka på länken kan du dela din vision: https://sunet.artologik.net/gu/framatblick2040/

Forskare

Ida Björkman, forskare, GPCC, och lektor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Pamela Lindgren, patientrepresentant, GPCC.

Jana Bergholtz, forskare, GPCC.