Länkstig

Läkemedelsanvändning - en personcentrerad strategi

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
584,598
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Vi fortsätter med vårt tidigare arbete där Livings with Medicines frågeformulären (LMQ) översättes till svenska och validerades. Frågeformulären används för att mäta läkemedelsbörda hos sköra äldre. LMQn är unikt som frågeformulär som ge personcentrerad utfall på läkemedelsbörda. Därför och som del av den större IHOP-e RCT, ska vi utvärdera effekterna av personcentrerad vård på läkemedelbörda och testa korrelationer med hälsorelaterad livskvalitet och sjukdomskostnader.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Forskningsprojektet har som mål att arbeta fram en svensk version av frågeformuläret Living with Medicines Questionnaire version 3 (LMQ-3) (1,2) nämnda frågeformulär.

LMQ-3 används för att undersöka patienters upplevelser av att ta flera läkemedel vid långvariga sjukdomar (1,2). Att ha en läkemedelsbehandling under en lång tid kan vara problematiskt och det uppskattas att upp till 50% inte har en följsamhet i sin läkemedelsbehandling så som ordinerat (5).

Då befolkningen blir äldre och långvariga sjukdomar ökar (6,7) behövs insatser för att minska kostnaderna för felanvändning av läkemedel (8). För att kunna förbättra läkemedelsanvändningen med avseende på förskriven läkemedelsbehandling är det viktig att känna till orsakerna till varför patienter inte tar sina läkemedel som ordinerat samt vilken börda läkemedelsanvändningen innebär för patienterna. I dagsläget saknas det på svenska ett lämpligt frågeformulär att undersöka detta med. Vi vill därför översätta och validera frågeformuläret LMQ-3 till svenska. De underliggande orsakerna till hinder och svårigheter i samband med läkemedelsanvändning behöver undersökas. För att ta reda på patienternas upplevelse av läkemedelsanvändning och den eventuella bördan detta innebär kommer LMQ-3 att översättas från engelska till svenska och sedan testas. Frågeformuläret har tidigare översatts till nederländska, arabiska, maltesiska samt sloveniska och används på dessa språk i respektive länder samt på engelska i Storbritannien, Nya Zeeland, Irland och Kina (3,4). Den svenska LMQ-3 komma att ge ett person-centrerat mått på patienternas upplevelse av läkemedelsanvändning. Resultaten från denna studie kan sedan användas för mer anpassade insatser för förbättrad läkemedelsanvändning.

  1. Krska J, Katusiime B, Corlett SA. Validation of an instrument to measure patient experiences of medicines use: the Living with Medicines Questionnaire (LMQ). Patient Preference and Adherence 2017; 11: 671-679 Doi: 10.2147/PPA.S126647
  2. Katusiime B, Corlett SA, Krska J. Development and validation of a revised instrument to measure burden of long-term medicines use: the Living with Medicines Questionnaire version 3 (LMQ-3). Patient related outcome measures 2018; 9: 155
  3. van der Laan DM, Elders PJM, Boons CCLM, Nijpels G, Krska J, Hugtenburg JG. The impact of cardiovascular medication use on patients’ daily lives: a cross-sectional study. International Journal of Clinical Pharmacy. 2018;40(2):412-20.
  4. Zidan A, Awaisu A, Hasan S, Kheir N. The Living with Medicines Questionnaire: Translation and Cultural Adaptation into the Arabic Context. Value in Health Regional Issues. 2016;10(C):36-40.
  5. Naderi SH, Bestwick JP, Wald DS. Adherence to Drugs That Prevent Cardiovascular Disease: Meta- analysis on 376,162 Patients. The American Journal of Medicine. 2012;125(9):882-7.e1
  6. Duerden M, Payne R. Regular review is needed for medicines optimisation. Prescriber. 2015;26(6):40-3.
  7. Barnett K, Mercer SW, Norbury M, Watt G, Wyke S, Guthrie B. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. The Lancet. 2012;380(9836):37-43.
  8. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med. 2005;353(5):487-497.

 

Vetenskaplig sammanfattning (=metod)

Frågeformuläret LMQ-3 består 41 påståenden i 8 domäner som behandlar patientens inställning till vårdpersonal, praktiska svårigheter med läkemedelsanvändning (LMA), daglig belastning pga. LMAs effekter, biverkningar, generella funderingar, kostnader samt självbestämmande i relation till LMA. Varje påstående besvaras på en 5-gradig skala från ”Instämmer helt” till ”Tar helt avstånd”. Frågeformuläret inkluderar också frågan ”På det stora hela, hur betungande är dina läkemedel för dig?”. Utöver dessa frågor finns även en fråga där deltagarna i fritext kan beskriva hur LMA påverkar deras dagliga liv. Uppgifter om demografi, tex kön, ålder, utbildning och sysselsättning, samlas även in.

Översättningsprocess: 5 forskare har engagerats med översättningen. Först översatts frågeformuläret från engelska till svenska av 3 forskare som har svenska som modersmål. Därefter kommer en forskare som talar svenska (med engelska som modersmål) att översätta frågeformulären tillbaka till engelska. Den engelska versionen jämföras sedan med den ursprungligen engelska versionen av en annan forskare som ha engelska som modersmål.

Acceptans: Validiteten i den svenska översättningen av LMQ-3 kommer att testas genom kognitiva intervjuer för att undersöka hur deltagarna reagerar på och tolkar en text. Deltagarna kommer att få läsa igenom den svenska LMQ-3 och uppmanas att beskriva vad de tänker medan de besvarar varje fråga samt om någon fråga är svår att förstå. Intervjuaren noterar också deltagarens icke-verbala signaler för att ta reda på eventuella svårigheter med förståelsen av frågeformulären. Cirka 10 deltagare kommer att inkluderas i denna del av projektet. Deltagarna väljs strategiskt för att få så stor representation av olika bakgrund, såsom ålder, kön, sjukdomsgrupp etc. Alla deltagare måste dock ha någon erfarenhet av användning av receptbelagda läkemedel.

Validering: När intervjuerna är färdig, kommer även den svenska versionen av LMQ-3 valideras med psykometriska tester. För genomförandet av faktoranalys behövs ca 500 besvarade enkäter. Svensk populationsforskning brukar ha en svarsfrekvens på 44–60% (1, 2). Därför räknar vi med en svarsfrekvens på 50% och planerar därför att i ett första skede bjuda in 1000 personer att delta i studien. Deltagare ska vara ≥18år, förstå svenska och ha erfarenhet av att använda receptbelagda läkemedel under längre än 6 månader.

Population: Deltagare kommer rekryteras via patient- och pensionärsorganisationer. Forskarna tar först kontakt med organisationerna som sedan skickar ut generell studieinformation via e-post till sina medlemmar. De intresserade personer som vill delta kan sedan kontakta en forskningsassistent för ytterligare studieinformation. Alla intresserade personer som vill delta kommer att erbjudas forskningspersonsinformation.

Dataanalys: All insamlade data kommer att matas in i en specifik databas. Dataanalys sker i SPSS samt AMOS. Erhållna data ska överföras till ägaren av den ursprungliga LMQ-3 för bekräftande faktoranalys. Resultaten kommer jämföras med data inhämtad från engelska studier (3, 4).

1. Juto, et al. Evaluating non-responders of a survey in the Swedish fracture register: no indication of different functional result. BMC Musculoskeletal Disorders. 2017

2. Bälter, et al. Web-based and Mailed Questionnaires: A Comparison of Response Rates and Compliance. Epidemiology. 2005

3. Katusiime, et al. Development and validation of a revised instrument to measure burden of long-term medicines use: the Living with Medicines Questionnaire version 3. Patient Related Outcome Measures. 2018

4. Krska, et al. Patient experiences of the burden of using medicines for long-term conditions and factors affecting burden: A cross-sectional survey. Health and Social Care in the Community. 2018