Länkstig

Stöd för en personcentrerad verktygslåda

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att idenfitiera och utvärdera standardiserade instrument för mätningar av personcenterad vård (PCV). För att möjliggöra PCV fullt ut är det viktigt att ta hänsyn inte bara till vad som har gjorts i vårdmötet utan också vilka förutsättningar som finns hos personalen för att arbeta personcenterat, samt patients levda erfarenheter. Mätningar av PCV kompliceras av komplexiteten i defintionen av PCV och det finns ett behov av instrument som kan användas i olika miljöer och på olika verksamhetsnivåer. Detta projekt avser att utforska alternativa mätningar av PCV och utvärdera dess förmågor till att mäta GPCC’s tre domäner (berättelsen, parnterskapet och dokumentationen) från ett micro-, meso- och macroperspektiv. Projketet startar med översättning och utvärdering av the Person-Centered Practice Inventory – Staff (PCPI-S)

Syfte

Syftet med projektet är att idenfitiera och utvärdera standardiserade instrument för mätningar av personcenterad vård (PCV). För att möjliggöra PCV fullt ut är det viktigt att ta hänsyn inte bara till vad som har gjorts i vårdmötet utan också vilka förutsättningar som finns hos personalen för att arbeta personcenterat, samt patients levda erfarenheter. Mätningar av PCV kompliceras av komplexiteten i defintionen av PCV och det finns ett behov av instrument som kan användas i olika miljöer och på olika verksamhetsnivåer. Detta projekt avser att utforska alternativa mätningar av PCV och utvärdera dess förmågor till att mäta GPCC’s tre domäner (berättelsen, parnterskapet och dokumentationen) från ett micro-, meso- och macroperspektiv. Projketet startar med översättning och utvärdering av the Person-Centered Practice Inventory – Staff (PCPI-S) som utvecklats av McCormacks forskargrupp (Slater et al 2017)

Projektets mål

  1. Granskaexisterande mätningar av PCV
  2. Utforska anvädningen av PCPI
  3. Utforska använding av alternativa mätningar av PCV

Projektets syften

1. En systematiskt litteraturöversikt över instrument som används för PCV i samarbete med pågående översiktsarbetet om PCV.

Att identifiera vilka delar av PCV som utvärderas av dessa instrumnet och hur de kan hjälpa projektet. Instrument som inkluderas är Individualised Care Instrument (ICI); Person-Centred Care Assessment Tool (P-CAT); the Person-centred Climate Questionnaire (PCQ) (comprising both staff and patient) versions); and the Client-Centred Care Questionnaire (CCCQ).

2. Utvärdering av the Person-Centred Practice Inventory (PCPI) utifrån tvärkulturell data.

Data från PCPI finns tillgänglig från flera europeiska studier. Denna data kommer att samlas in och anlayseras. Befinliga datakällor är från England, Norge och Slovenien.

3. Översättning och validering av PCPI på svenska

Översättningen och psykometrisk testning av PCPI-S kommer att genomföras i linje med ISPORs riktlinjer för översättning. Dessa steg inkluderas

  • Oberoende överättningar till svenska av personer med svenska som modersmål och flytande i engelska
  • Jämförelse mellan översättningarna
  • Översättning tillbaka till engelska av person som har engelska som modersmål och talar flytande svensa
  • Harmonisering av de olika språkens versioner
  • Kognitiva intervjuer för att genomlysa förståelse av instrumentdet i personal
  • Pilottestning

Testningen av det översatta instrumentet kommer att ske i svenska vårdkontexter i VGR-regionen.  Urvalet kommer att vara tillräckligt stort för att möjjliggöra användningen av  mordern testteori.

Dessutom samarbete med andra länder i översättningen av PCPI. Samarbetsarbete som ska utföras med University of Coimbra, Portugal för översättning av PCPI.

4. Utvärdering av behovet för andra kompletterande instrument.

För att möjliggöra att GPCCs modell mäts kan inhämtningen av ytterligare kompletterande information bli nödvändig, vilket bla innebär att det kan behöva utvecklas fler frågor.