Göteborgs universitet

Om oss

GPCC är ett nationellt forskningscentrum med klinisk och tillämpad forskning. GPCC invigdes 2010 med stöd från regeringens satsning på strategiska forskningsområden (SFO) inom området vårdforskning, med övergripande mål att stödja och genomföra forskning av hög kvalitet inom personcentrerad vård. Forskningen syftar till att skaffa kunskap om hur långvarig sjukdom upplevs och hanteras av den enskilde, samt att implementera och utvärdera personcentrerad vård.

Forskning, utbildning och innovation för en vård i världsklass

GPCC baserar all verksamhet på den så kallade kunskapstriangeln, dvs. forskning, utbildning och innovation, och dessa aktiviteter är ständigt sammanlänkade och genererar utbyte och kunskap sinsemellan.

Mer än 200 nationella och internationella forskare från olika discipliner har knutits samman för att skapa ett nationellt ”centre of excellence” inom personcentrerad vård. Vid centrumet arbetar bl.a. vårdvetare, pedagoger, medicinare, hälsoekonomer, organisationsforskare och kulturvetare med att göra forskning i världsklass.

Att sprida vår kunskap, bland annat genom att ta fram utbildningar är ett av våra uppdrag. Vi utvecklar både akademiska utbildningar och kurser på olika nivåer. Läs mer under fliken Om vår utbildning.

Utöver den kliniska forskningen, finns aspekten innovation/nyttiggörande med redan från början. Innovationer skapas i form av verktyg som kan användas i personcentrerad vård, omsorg eller rehabilitering. Tillsammans med nyttiggörandet säkerställer dessa att forskningen kan tillämpas i praktisk verksamhet med slutmålet att bidra till en evidensbaserad, hållbar förändring inom hälso- och sjukvården.

Unik forskning och positiva forskningsresultat

Forskningen vid GPCC har rönt stor uppmärksamhet. Personcentrering i hälso- och sjukvård har visat positiva effekter. Läs mer under fliken Om vår forskning.

GPCC:s etablering och utvärdering inom regeringens satsning på strategiska forskningsområden

GPCC är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum som etablerades 2010 med stöd av regeringens strategiska satsning på forskning. Regeringens syfte var att långsiktigt satsa på ett antal strategiska forskningsområden (SFO) för att stimulera ny kunskapsutveckling och utmärkta forskningsmiljöer. GPCC:s ansökan gällde vårdsforskning under titeln "Mot personcentrerad vård vid långvarig sjukdom: A Research Core Centre". Vetenskapsrådet utvärderade det statliga initiativet och GPCC fick följande övergripande resultat: Prestanda: Bra; Strategi: Utmärkt; och mervärde: Utmärkt/Bra. Detta ledde till regeringens fortsatta SFO-finansiering, som ytterligare förstärktes genom medfinansiering av rektor vid Göteborgs Universitet och externa forskningsfonder.