Göteborgs universitet

Om oss

GPCC är ett forskningscentrum med klinisk och tillämpad forskning. GPCC invigdes 2010 med stöd från regeringens strategiska forskningssatsning (SFO) inom området vårdforskning, med övergripande mål att stödja och genomföra forskning av hög kvalitet inom personcentrerad vård. Forskningen syftar till att skaffa kunskap om hur långvarig sjukdom upplevs och hanteras av den enskilde, samt att implementera och utvärdera personcentrerad vård.

Forskning, utbildning och innovation för en vård i världsklass

GPCC baserar all verksamhet på den så kallade kunskapstriangeln, dvs. forskning, utbildning och innovation, och dessa aktiviteter är ständigt sammanlänkade och genererar utbyte och kunskap sinsemellan.

Mer än 100 nationella och internationella forskare från olika discipliner har knutits samman för att skapa ett nationellt ”centre of excellence” inom personcentrerad vård. Vid centrumet arbetar bl.a. vårdvetare, pedagoger, medicinare, hälsoekonomer, organisationsforskare och kulturvetare med att göra forskning i världsklass.

Att sprida vår kunskap, bland annat genom att ta fram utbildningar är ett av våra uppdrag. Vi utvecklar både akademiska utbildningar och kurser på olika nivåer.

Utöver den kliniska forskningen, finns aspekten innovation/nyttiggörande med redan från början. Innovationer skapas i form av verktyg som kan användas i personcentrerad vård, omsorg eller rehabilitering. Tillsammans med nyttiggörandet säkerställer dessa att forskningen kan tillämpas i praktisk verksamhet med slutmålet att bidra till en evidensbaserad, hållbar förändring inom hälso- och sjukvården.

Unik forskning och positiva forskningsresultat

Forskningen vid GPCC har rönt stor uppmärksamhet. Personcentrering i hälso- och sjukvård har visat positiva effekter. Här följer några exempel på forskningsresultat från forskare knutna till GPCC samt andra forskare som utvärderat och beskrivit effekter av ett personcentrerat arbetssätt. Läs mer om dessa resultat och finn referenser på vår sida om vår forskning.

• Kortade vårdtider, minskade kostnader och högre kvalitet vid kronisk hjärtsvikt.
• Högre livskvalitet vid cancerbehandling och palliativ vård.
• Bättre livskvalitet för personer med psykisk ohälsa i öppenvården.
• Lägre kostnader och högre livskvalitet för personer med höftledsfraktur.
• Positiva effekter för personer med demenssjukdom och personal på demensboende.
• Bättre resultat vid akut kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt/instabil angina).
• Högre kvalitet och lägre kostnader vid kronisk inflammatorisk artrit.
• Bättre användning av vårdens resurser.
• Sambandet mellan symtom och tecken.
• Personcentrerad vård fungerar även på distans.