Länkstig

FLIP-projektet: Implementering av personcentrerad vård genom att utbilda faciliterare

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Finansiär
Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet GPCC

Kort beskrivning

Det övergripande målet är att studera hur en faciliteringsutbildning för vårdpersonal kan stödja införandet av en mer personcentrerad vård.

För att stödja övergången till en mer personcentrerad vård (PCV) inom svensk sjukvård utvecklades och implementerades ett utbildningsprogram: FaciLitating Implementation of Person-Centred Care (FLIP)-utbildningsprogrammet. Det består av sju online-workshops och två individuella handledningar och innehåller utbildning inom faciliteringsfärdigheter i kombination med personcentrerad vård.

Fem vårdenheter rekryterades och två vårdpersonal från varje enhet valdes ut för att delta i utbildningsprogrammet. Vi kommer att utvärdera utbildningsprogrammets acceptabilitet, lämplighet och genomförbarhet, samt mäta om utbildningen har haft effekt på ett ersoncentrerat arbetssätt.

Forskare

Ewa Carlsson Lalloo, Projektledare, PhD, Högskolan I Borås

Eric Carlström, Professor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Lars Wallin, Senior forskare, Professor, Högskolan Dalarna

Leif Eriksson, Docent, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholm

Anna Bergström, PhD, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholm

Emmelie Barenfeld, PhD, forskare, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

John Chaplin, Docent och hälsopsykolog, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet