Bild
kvinna med psykisk ohälsa
Foto: Gerd Altman
Länkstig

PROMISE – Personcentrerad vård via e-Hälsa för personer med psykisk ohälsa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
8,4 miljoner
Projekttid
2017 - 2023
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Forskningsprojektet PROMISE har som övergripande syfte att beskriva och utvärdera en personcentrerad e-Hälsa intervention för personer som är sjukskrivna på grund av stress, depression eller ångest.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar längre än 14 dagar hos personer under 50 år. En stor andel av sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa är relaterade till stress, depression eller ångest. Påverkan på vardagen är vanligtvis stor och förorsakar svårigheter för både patienter och anhöriga. Rehabiliteringsperioden är oftast lång och kan i vissa fall sträcka sig upp till ett år eller mer och risken för återfall och en ny episod av sjukskrivning är hög.

E-hälsa

E-tjänster kan skapa förutsättningar för lärande, tillgänglighet och kunskapsutbyte vid sjukdom och behandling. Vidare bidrar e-Hälsa till ökad transparens och till att bryta upp traditionella strukturer. Det är av vikt att utveckla e-Hälsotjänster som utgår från ett personcentrerat förhållningssätt för att identifiera och ta tillvara patienters resurser, möta behov och samskapa vården mellan patienter, deras närstående och hälso- och sjukvårdspersonal.

Syfte

PROMISE syftar till att utvärdera om en personcentrerad e-Hälsa intervention (digital plattform och telefonstöd) för personer som är sjukskrivna för stress, depression eller ångest kan stärka tilltron till den egna förmågan och minska sjukskrivningsgraden. Studien omfattar också en process- och hälsoekonomisk utvärdering.

Metod

E-hälsa interventionen utvärderas i en randomiserad kontrollerad studie. Studiedeltagarna rekryteras från primärvården och utgörs av personer som är sjukskrivna för stress, depression eller ångest. I tillägg till sedvanlig vård och behandling får interventionsgruppen personcentrerade samtal via telefon och tillgång till en digital plattform som har flera funktioner som syftar till att underlätta för deltagarna att hantera sin vardag. På den digitala plattformen kan de t.ex. rapportera och följa sitt hälsostatus, ta del av sin hälsoplan som samskapas och uppdateras kontinuerligt tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal i studien, och bjuda in personer som är viktiga för deras rehabilitering och återhämtning.  

Förväntat resultat

En personcentrerad e-Hälsa intervention förväntas underlätta rehabilitering och återhämtning för personer som är sjukskrivna för stress, depression eller ångest och leda till stärkt självtillit, snabbare återgång i arbete, minskad risk att återinsjukna och lägre kostnader. Resultaten förväntas också generera kunskap om, hur och på vilket sätt personcentrerad vård via ett e-Hälsa stöd kan vara effektivt.