Länkstig

Teoretisk utveckling av personcentrerad vård: Systematisk genomgång och analys av vetenskaplig litteratur

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Finansiär
GPCC

Kort beskrivning

Projektet syfte är att kartlägga internationell forskning som bedrivs om personcentrerad vård (PCV). I projektet ingår också att mer ingånde analysera den forskning som genomförts och den kunskap den genererat.
Mängden forskning om PCV har ökat avsevärt under de senaste åren. Olika termer (t.ex. personcentrerad, patientcentrerad, klientcentrerad osv.) används i litteraturen. Detta leder till utmaningar i att genomföra systematiska sökningar samt att överblicka forskningsfältet.
Projektet innefattar att; 1) Utveckla och genomföra övergripande litteratursökningar i elektroniska databaser, 2) Utveckla och testa en statistisk prediktiv klassificeringsmetod för att identifiera litteratur, samt 3) Syntes och rapportering av resultat i flera publikationer inkluderat en översiktsartikel där en karta över forskningsfältet presenteras.

Bakgrund

Införande av Personcentrerad vård (PCV) kan ge betydande fördelar såsom förbättrad kvalitet på vården och lägre kostnader, men det finns hinder för införande av PCV. De forskningsresultat som finns i ämnet är svåra att överblicka då det både finns ett stort antal forskningsrapporter och dessutom saknas samstämmighet kring vilka termer och teoretiska modeller som används för PCV. Det går idag ej att överblicka den forskning som genomförts. Detta riskerar att leda till en förvirring och otydlighet kring hur både utövare och beslutsfattare ska kunna utveckla, införa, utvärdera, mäta och upphandla PCV.

Syfte

Att kartlägga internationell forskning som bedrivs om personcentrerad vård (PCV). I projektet ingår också att mer ingånde analysera den forskning som genomförts och den kunskap den genererat.

Metod

Litteratursökningar har utvecklats genom att använda indextermer och ord/termer kopplade till personcentrerad vård och relaterade koncept. Sökningar görs i flera elektroniska databaser såsom PubMed, Scopus, PsycINFO, CINAHL, WoS and Embase.

En sådan litteratursökning genererar ca 80 000 träffar. För att kunna kunna hantera denna träffmängd innefattar projektet dels att manuellt gå igenom (screena) 5000+ av dessa träffar och sedan tillsammans med en expert på språkteknologi bygga upp en algoritm som sorterar ut de mest relevanta studierna.

Projektet innefattar dels att utvecka denna metod för urval av relevant littertur, att sammanställa en kartläggning över forskningsfältet, samt att sedan sammanställa ett flertal reviewartiklar där litteratur kring specfika aspekter av PCV syntetiseras och presenteras. 

Betydelse 

Resultaten från projektet kommer att bli viktiga då t.ex. Sveriges Kommuner och Regioner arbetar för att PCV skall införas, inom exempelvis förlopp och som patientkontrakt. För att detta ska bli kraftfullt och evidensbaserat behövs forskning som ställer samman den forskning som genomförts.

Forskare

Caroline Feldthusen

Emma Forsgren

Sara Wallström

Joakim Öhlen

Richard Sawatzky

Tidigare forskare: Eva Jakobsson Ung