Länkstig

Patienters och allmänhetens medverkan i sjukvård: en systematisk kartläggning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2022
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Finansiär
Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet GPCC

Kort beskrivning

Detta projekt syftar till att belysa hur patienters och allmänhetens medverkan (s.k. ”patient and public involvement” PPI) har konceptualiserats och implementerats i relation till sjukvård.
Genom en systematisk kartläggning kommer följande forskningsfrågor att besvaras:
• Vilka olika ramverk och modeller för PPI används inom hälso-och sjukvård (t.ex. akutsjukvård, äldreomsorg, psykiatri m.m.)?
• I vilka kontexter har PPI implementerats inom hälso-och sjukvård?
• Vilka patientgrupper och delar av allmänheter har involverats (t.ex. vilka åldersgrupper, vilka typer av sjukdomstillstånd)?
• Vilka utfall har rapporterats i relation PPI (t.ex. patientsäkerhet, följsamhet)?
Vår kartläggning kommer att publiceras i en vetenskapligt granskad tidskrift. Vi planerar även att skapa en populärvetenskaplig guide för PPI i det svenska sjukvårdssystemet.

Projeketets studiedesign är registrerat hos Open Science Forum.