Länkstig

Personcentrering och tidskritiska händelser

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
888 327
Projekttid
2021 - 2023
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Finansiär
Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet GPCC

Kort beskrivning

I samband med tidskritiska och katastrofala händelser finns det en teoretisk risk att patientfokus inte är på personnivå utan på snarare på systemnivå. Det innebär att ansträngingar görs att se till mångas behov och att den enskilda individens behov tonas ned. Interaktionen mellan att lägga resurser på den enskilde versus en jämn fördelning av resurser på många skadade vid en större händelse kan bidra till logistiska, etiska och medicinska utmaningar. Det finns skäl att anta att masskadesituationer inte innebär ett enda och dominerande angreppssätt utan integrerar flera olika ansatser beroende på faktorer som exempelvis händelsens karaktär. Dock kan andelen av olika ansatser skifta. Med hjälp av Delfi-teknik, enkäter och intervjuer studerar vi hur olika teoretiska ansatser blandas vid tidskritiska och katastrofala händelser.