Länkstig

Implementering av personcentrering på programmen för hälsoprofessioner

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Implementeringen av personcentrerad vård innebär utmaningar, varav en är kunskapen om personcentrerad vård. Hinder för att införa personcentrerad vård i olika verksamheter har studerats och forskarna i de projekten har kunnat identifiera olika faktorer som hindrar respektive stödjer införandet av personcentrerad vård. För att kunna stödja införandet av personcentrerad vård måste vi kunna identifiera vad som underlättar och vilka hinder som finns för att genomföra personcentrerad vård det i våra olika utbildningsprogram. Ett första steg är att undersöka hur långt man kommit på respektive program med införandet av personcentrerad vård genom att granska de styrande dokumenten så som utbildningsplaner och kursplaner. Denna översikt kommer att följas upp med intervjuer med programansvarig och lärare på respektive program.

Forskare