Bild
Kvinna i hemmiljö med telefon
Foto: Vinzent Weinbeer
Länkstig

EAPER-P Tidig, tillgänglig, personcentrerad rehabilitering för personer med långvarig smärta

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Forskningsprojektet EAPER-P har som övergripande syfte att beskriva och utvärdera en tidig personcentrerad rehabiliteringsinsats i hemmet via samtal på distans och en e-hälsoplattform för personer som är sjukskrivna på grund av långvarig smärta.

Långvarig smärta

Långvarig smärta är en vanlig orsak till att söka vård, näst vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning och leder till ett stort personligt lidande och omfattande samhällskostnader. Låg tilltro till sin förmåga, ångest, depression, stress, och sömnbesvär är vanligt förekommande hos personer med långvarig smärta.

Personcentrerad vård

Det aktuella projektet bygger på en personcentrerad etik som avser att identifiera, bekräfta och ta tillvara personens möjligheter och mänskliga förmågor vilka ofta är underanvända resurser i hälso- och sjukvården. Tidigare studier har visat att personcentrerade interventioner ökar tilltron till egen förmåga i kombination med snabbare återgång i arbete, minskade kostnader och ökad hälsorelaterad livskvalitet.

E-hälsa

E-hälsotjänster kan skapa förutsättningar för lärande, tillgänglighet och kunskapsutbyte vid sjukdom och behandling. Vidare bidrar e-hälsotjänster till ökad transparens och till att bryta upp traditionella strukturer. Det är av vikt att utveckla e-hälsotjänster som utgår från ett personcentrerat förhållningssätt för att identifiera och ta tillvara patienters resurser, möta behov och samskapa vården mellan patienter, deras närstående och hälso- och sjukvårdspersonal.

Syfte

EAPER-P syftar till att i en randomiserad kontrollerad studie undersöka om en tidig personcentrerad insats i hemmet via samtal på distans och en e-hälsoplattform, är en kostnadseffektiv metod för att öka tilltron till egen förmåga (self-efficacy) och öka återgång i arbete vid långvarig smärta jämfört med standardbehandling. Projektet omfattar även kvalitativa studier om att leva med och vara sjukskriven för långvarig smärta samt en process- och hälsoekonomisk utvärdering av interventionen.

Metod

Projektets design är en randomiserad, kontrollerad interventionsstudie av tidig personcentrerad insats med 220 patienter som har långvarig smärta och är rekryterade från primärvården. EAPER-P fungerar som ett stöd att hantera sin vardag, när och var som helst, där patient, hälso- och sjukvårdspersonal, familj, vänner och arbetsgivare kan samverka.

I tillägg till sedvanlig vård och behandling får interventionsgruppen personcentrerade samtal via telefon och tillgång till en digital plattform som har flera funktioner som syftar till att underlätta för deltagarna att hantera sin vardag. På den digitala plattformen kan deltagarna t.ex. rapportera och följa sitt hälsostatus, ta del av sin hälsoplan som samskapas och uppdateras kontinuerligt tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal i studien, och bjuda in personer som är viktiga för deras rehabilitering och återhämtning. EAPER-P bygger på en personcentrerad praktisk etik och är unik på så sätt att den hjälper till att identifiera och tillvarata styrkor och förmågor hos individen och hens sociala nätverk. Projektet innebär en enkel insats tidigt i sjukdomsförloppet, där patienten har huvudrollen i sin egen rehabilitering.

Projektets kvalitativa studier, vilka syftar till att undersöka hur det är att leva och vara sjukskriven för långvarig smärta samt vilket stöd personer med långvarig smärta behöver, kommer samla in data med hjälp av intervjuer med personer som lever med långvarig smärta.

Förväntat resultat 

Den personcentrerade interventionen förväntas underlätta rehabilitering och återhämtning för personer som är sjukskrivna för långvarig smärta och leda till stärkt självtillit, ökad återgång i arbete och lägre samhälleliga kostnader. Resultaten förväntas också generera kunskap om hur och på vilket sätt personcentrerad vård via ett kombinerat e-hälso- och telefonstöd kan vara effektivt. De kvalitativa studierna förväntas leda till ökad kunskap om hur det är att leva med långvarig smärta och vilket stöd dessa personer behöver.