Göteborgs universitet
Bild
Forskare skördar alger från båt.
Kristoffer Stedt är doktorand i marina vetenskaper och intresserad av att utveckla metoder för att öka proteinhalten i tång.
Foto: Sophie Steinhagen

Våra doktorander

Institutionen för marina vetenskaper har doktorander med marin inriktning inom naturvetenskaperna. Doktoranderna är verksamma i Göteborg, på Kristineberg Center för marin forskning och innovation, eller på Tjärnö marina laboratorium.

Våra doktorander

Lara Beckmann

Mitt doktorandsprojekt fokuserar på ekologi och reproduktion av kallvattenkoraller och svampdjur. Jag kombinerar olika morfologiska och molekylära verktyg för att få en heltäckande överblick över reproduktionsstrategier och livshistorier hos utvalda arter.
Handledare: Rhian Waller
Läs mer om Lara Beckmann

Maru Bernal

Mitt arbete är främst inriktat på skydd och restaurering av sjögräsekosystem. Jag är särskilt intresserad av effektiva verktyg och strategier för att förbättra sjögräsens motståndskraft mot klimatförändringar.
Handledare: Marlene Jahnke
Läs mer om Maru Bernal

Doris Björling

Mitt doktorandprojekt är finansierat av svenska artprojektet och kommer att belysa nässeldjur genom att inventera Anthoathecata, en av två stora ordningar i klassen.
Handledare: Thomas Dahlgren
Läs mer om Doris Björling

Benedikt Brunner

Handledare: Lars Gamfeldt.
Läs mer om Benedikt Brunner.

Alex Cabral Dos Santos

Jag är intresserad av de biogeokemiska processerna i kust- och oceaniska ekosystem och hur de fungerar under naturliga och antropogena förhållanden.
Handledare: Isaac Santos.
Läs mer om Alex Cabral Dos Santos

Lok Shan Cheung

Handledare: Stefano Bonaglia
Läs mer om Lok Shan Cheung

Johan Edholm

Doktorand i Polar Gliders forskargrupp.
Handledare: Marcel du Plessis

Läs mer om Johan Edholm

Estel Font Félez
Handledare: Bastien Queste
Läs mer om Estel Font Félez

Youk Greeve

Handledare: Mats Lindegart.
Läs mer om Youk Greeve

Birte Gülk

Jag är doktorand i fysisk oceanografi med fokus på bildandet av polynier i Maud Rise på Antarktis. Polynier är öppningar i havsisen som bildas under vintersäsongen.
Handledare: Fabien Roquet.
Läs mer om Birte Gülk

Linnea Henriksson

Mitt doktorandprojekt kommer att fokusera på den kustnära kolcykeln i europeiska hav. Jag kommer att mäta naturliga geokemiska spårämnen, föroreningar, växthusgaser och kol.
Handledare: Isaac Santos
Läs mer om Linnea Henriksson

Simon Henriksson

Doktorand inom marin populationsgenetik och evolutionsbiologi. Jag deltar i ett projekt som undersöker reproduktiv isolering mellan olika "ekotyper" av torsk - torskpopulationer som är genetiskt anpassade till olika miljöer och livshistorier.
Handledare: Rebekah Oomen
Läs mer om Simon Henriksson

Luisa Kumpitch

Handledare: Erica Leder
Läs mer om Luisa Kumpitch

Nicolai Laufer

Mitt doktorandprojekt syftar till att förstå hur marina mikrober påverkas av varierande tillgång på resurser och varierande temperaturer och hur mikrobiell funktion påverkar omsättningen av upplöst organiskt material i havet.
Handledare: Carina Bunse
Läs mer om Nicolai Laufer

Wilma Ljungberg

Mitt doktorandprojekt syftar till att undersöka hur smältande glaciärer påverkar det marina karbonatsystemet i kusthavet.
Handledare: Isaac Santos
Läs mer om Wilma Ljungberg

Adele Maciute

Jag är mycket intresserad av ekologin hos de mest förekommande, mångsidiga, och ändå understuderade vattenlevande organismer som gemensamt kallas meiofauna. Målet med mitt doktorandprojekt att undersöka och kvantifiera dessa  organismers bidrag.
Handledare: Stefano Bonaglia.
Läs mer om Adele Maciute

Gabriella Malmqvist

Handledare: Erica Leder
Läs mer om Gabriella Malmqvist

Diego Moreno Moran

Handledare: Rhian Waller
Läs mer om Diego Moreno Moran

Samuel Morsbach

Modellering av tillstånd och påverkan på marina ekosystem under klimatförändringar till stöd för en hållbar blå ekonomi och förvaltning.
Handledare: Mats Lindegarth
Läs mer om Samuel Morsbach

Phoebe O'Brien

Handledare: Irina Polovodova Asteman.
Läs mer om Phoebe O'Brien

Mauro Pinto

Jag är doktorand i FLOW-labbet som leds av Bastien Queste. Vår forskning fokuserar på att förstå syreflöden i syrefattiga vatten. Jag kommer främst att arbeta med mikrostrukturdata som samlats in i Arabiska havet för att förstå hur turbulenta processer påverkar flöden och syrebudgetar i syreminimumzonen där.
Handledare: Bastien Queste
Läs mer om Mauro Pinto

Milad Pourdanandeh

Jag är doktorand inom marin kemisk ekologi i forskargruppen Signals in the Sea med Erik Selander som handledare. Jag undersöker generella interaktioner mellan plankton med ett särskilt fokus på behovsinducerade försvarsmekanismer hos växtplankton som utsätts för kemiska signalmolekyler från hoppkräftor.
Handledare:
Erik Selander.
Läs mer om Milad Pourdanandeh

 

Stefanie Ries

I min forskning kommer jag att etablera en baslinje för den nuvarande genetiska mångfalden, sexuella reproduktionen, och konnektiviteten av ålgräsängar längs den svenska kusten, särskilt i Östersjön.
Handledare: Marlene Jahnke.
Läs mer om Stefanie Ries

Chloe Robert

Mitt doktorandprojekt syftar till att öka vår kunskap om de skandinaviska bestånden av det platta ostronet (Ostrea edulis). Denna inhemska europeiska art har ett stort kommersiellt värde och är viktig för det marina ekosystemet.
Handledare: Pierre de Wit.
Läs mer om Chloé Robert

 

Johan Severinson

Jag arbetar i "Zorro-gruppen" med att undersöka fleråriga algmattor som framför allt består av sågtång (Fucus serratus) och gaffeltång (Furcellaria lumbricalis). Min forskning undersöker mattornas ursprung och konnektivitet, med hjälp av genetik och orthofotografering, men även deras ekologi genom att undersöka deras tillhörande fauna och jämföra den med faunan hos fastsittande alger samt ålgräs.
Handledare: Per Moksnes
Läs mer om Johan Severinson

Cruise Speck

Jag deltar i ett forskningsprojekt om blåmusslan där vi kombinerar observationer och experiment om ekologiska och genetiska mönster i både naturliga och konstgjorda livsmiljöer. Syftet är att bidra till en vetenskapligt baserad förvaltning av den svenska musselpopulationen i en rad olika sammanhang, inklusive övervakning och bevarande av naturliga livsmiljöer, förvaltning av konstgjorda strukturer relaterade till fritidsbåtar, och hållbar utveckling av marint vattenbruk.
Handledare: Mats Lindegart
Läs mer om Cruise Speck

Theo Spira

Handledare: Sebastiaan Swart.
Läs mer om Theo Spira

Aprajita Singh Tomer

Handledare: Isaac Santos
Läs mer om Aprajita Singh Tomer

Stina Wahlgren

Handledare: Anna Wåhlin
Läs mer om Stina Wahlgren

Alisa Wüst

Jag ska undersöka dynamiken hos lustgas, som är en potent växthusgas, i den marina miljön. Syrefattiga havsbottnar är bland de viktigaste källorna för lustgasutsläpp till atmosfären. Vi vill förstå hur lustgas omsätts och undersöka olika miljöparametrar som styr att lustgas ackumuleras och/eller produceras.
Handledare: Stefano Bonaglia
Läs mer om Alisa Wüst

Yu Yan Yau

Handledare: Isaac Santos.
Läs mer om Yu Yan Yau