Göteborgs universitet
Bild
Klippor vid havet.
Foto: Jonathan Havenhand

Marin geologi

Inom marin geologi studerar vi sedimenten i havet, i grundhav och i kustzonen med fjordar och vikar. Vi undersöker resultaten av de fysiska, kemiska och biologiska processer som skapar sedimenten, hur och var de avlagras, vad de innehåller och vilka förlopp som påverkar deras fördelning och sammansättning.

För att studera sedimenten används tekniker för kartläggning och provtagning såsom ljudreflektion (sedimentekolod och multibeam) samt provtagare för långa- (lod) respektive korta sedimentkärnor. De senare stör inte sedimentets fluffiga ytskikt nämnvärt, utan bevarar de finaste strukturer som skapats vid sedimentationen.

Vi röntgar sedimenten och tar ut prover som berättar om dess ålder, föroreningsämnen, vilka djur och växter (mikroskopiska) som fanns på plats både i vattnet och på botten, när de avlagrades, nyligen eller för flera hundratals eller tusentals år sedan.

Sedimentens innehåll av mikrofossil hjälper oss att förstå historiska förändringar av havsmiljön. Det gör att vi kan dra slutsatser om sådant som utflöden från land, biologisk produktion, salthalter, syresättning och klimatförändringar. Vi intresserar oss också för hur geologiska processer och spridning genom havsströmmar påverkar vår havsmiljö genom föroreningsämnen och giftiga substanser som sprids av människan.

För att vi skall förstå hur allt hänger ihop, forskar vi i nära samarbete med oceanografer, klimatologer, kemister och biologer.

Delämnen

  • Marin miljögeologi
  • Marin isotopgeologi / isotopkemi
  • Marin stratigrafi
  • Tillämpad marin geologi