Göteborgs universitet
Bild
Europeiskt ostron
Foto: Johan Wingborg

Hållbart marint vattenbruk

Forskning om vattenbruk är ett brett och multidisciplinärt fält och vid institutionen arbetar vi med flera aspekter av hållbart vattenbruk. Fokusorganismer är främst makroalger (”tång”) och ryggradslösa djur som musslor, ostron och kräftdjur.

Vad är vattenbruk?

Vattenbruk innebär att man odlar akvatiska organismer (till exempel fisk, kräftdjur, musslor, ostron och alger) i sjöar eller till havs.

Vattenbruket är den snabbast växande livsmedelssektorn i världen och försörjer befolkningen med ungefär hälften av den fisk och skaldjur som konsumeras. Vattenbruket förväntas växa ytterligare framförallt i havet där det finns stort utrymme för expansion. Ett växande marint vattenbruk ställer krav på att odlingar sker i miljöanpassade system och att kunskap om hur man kan odla fler marina arter utvecklas.

Kunskap och tekniska lösningar

Ett forskningsområde är att ta fram kunskap och tekniska lösningar för att producera algplantor och yngel och hur dessa odlas vidare i havet. Vi forskar om arternas livscykel, överlevnad och tillväxt, genetik samt hälsa och välfärd i en odlingsmiljö. Vi utreder spridning och effekter av det japanska ostronet som har etablerat sig på västkusten. Vidare studerar vi miljöeffekter av algodling och undersöker hur odling av musslor och alger kan användas som ett verktyg för att begränsa övergödningens effekter.

Ett annat forskningsfält är att ta fram metoder för att levandeförvara och kvalitetssäkra kräftor och ostron. Ett miljöanpassat vattenbruk kräver noggrann kustzonsplanering och miljöövervakning och institutionens forskare arbetar med att vidareutveckla övervakningsprogram och planeringsunderlag. Analys av funktion, ekologiska effekter och kontroll av nya fiskodlingstekniker är ytterligare ett område vi forskar på. 

Miljöpåverkan

Samarbete mellan olika discipliner är ofta en förutsättning för forskningen inom vattenbruk och institutionens forskare ingår i flera samarbetsprojekt inom och utanför Göteborgs universitet. Exempel på forskning som inkluderas i dessa samarbeten är ekologisk, oceanografisk och marin-kemisk forskning som har stor betydelse för att beräkna odlingars produktionskapacitet och miljöpåverkan. Vattenbruket brottas med att få acceptans i samhället och omfattas av ett komplicerat regelverk. Här kommer juridisk och samhällsvetenskaplig forskning in.