Länkstig

Simon Henriksson

Doktorand

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Tjärnö marina laboratorium, Laboratorievägen 10
452 96 Strömstad
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Simon Henriksson

Doktorand inom marin populationsgenetik och evolutionsbiologi vid Tjärnö Marina Laboratorium.

I projektet undersöker vi reproduktiv isolering mellan olika "ekotyper" av torsk - torskpopulationer som är genetiskt anpassade till olika miljöer och livshistorier. Målet är att beskriva vilka beteenden och genetiska mekanismer som bidrar till att de två ekotyper som man hittar i Skagerrak inte hybridiserar i så hög grad, trots att de kan hittas i samma geografiska områden. Dessa resultat kommer sedan att användas för att göra prognoser över hur de två torskekotyperna kan svara på framtida miljöförändringar och förvaltningsåtgärder.

Dessutom kommer projektet att sammanställa det rådande kunskapsläget gällande konnektivitet hos flera marina arter i Skagerrak, för att informera förvaltningen om den bästa placeringen av marina skyddade områden.

Jag är även involverad i andra projekt som undersöker populationsstrukturen hos torsk i svenska vatten med hjälp av genetiska metoder. Målet med dessa projekt är att beskriva den geografiska fördelningen av olika torskekotyper, genetiska anpassningar till lokala miljöförhållanden, och graden av genetisk diversitet inom ekotyper.

Forskningsprojekt/-grupper:

Transatlantiskt forskningsprogram om marin eko-evolutionär dynamik (lett av Rebekah Oomen, GU)

SAMSKAG: Samarbete om förbättring av miljösituationen i Skagerrak (lett av Even Moland, HI)

BlueBioClimate: Klimatanpassad naturförvaltning inom Kattegatt-Skagerrak

CeMEB: Centrum för marin evolutionsbiologi

Handledare:

Rebekah Oomen

Carl André