Bild
Bild på solljus över natur
Länkstig

Hur formar vi ett samhälle som gynnar biologisk mångfald?

Publicerad

Nu startar det EU-finansierade projektet BIOTraCes, ett projekt som syftar till att öka den biologiska mångfalden i hela Europa. För att ta itu med naturrelaterade, samhälleliga och lokala politiska frågor kommer forskare göra nio fallstudier inom områden som har särskilt stor påverkan på biologisk mångfald: livsmedelsproduktion, jordbruk, skogsbruk, vatten- och fiskevård samt urbanisering.

Bild
Foto på Marie Stenseke
Marie Stenseke, professor i kulturgeografi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

BIOTraCes står för Biodiversity and Transformative Change for plural and nature positive societies. Syftet med BIOTraCes är att bidra till en mer inkluderande, effektiv och rättvis politik, där man tar hänsyn till lokala strategier och intressen för biologisk mångfald. Forskarna som medverkar i projektet kommer att undersöka hur exempelvis kultur, religion och ekonomi leder till potentiella maktlåsningar och hävstångseffekter.

- Detta är viktigt för att vi ska förstå de beteendemönster som har orsakat den dramatiska förlusten av biologisk mångfald, men också hur den negativa trenden kan vändas säger Marie Stenseke, professor i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Från Handelshögskolan medverkar forskare inom kulturgeografi och gör en av studierna, med fokus på privata skogsägare i södra Sverige. Svenskt skogsbruk är ett hett ämne och många debatterar frågan på en övergripande nivå.

- I denna studie ska vi undersöka hur skogsägarna själva ser på hållbart skogsbruk på sina marker och lösningar som minskar klimatpåverkan och gynnar biologisk mångfald, säger Marie Stenseke.

Stor satsning på forskning inom biologisk mångfald

Marie Stenseke är även aktiv i två större tvärvetenskapliga satsningar, där forskare inom ekonomi och ekologi jobbar tillsammans för att öka kunskap och utveckla nya modeller för främjandet av biologisk mångfald.

Det ena är forskningsprogrammet BIOPATH - Pathways for an efficient alignment of the Financial System with the needs of Biodiversity, som tar fasta på näringslivets utmaningar kopplade till biologisk mångfald. Programmet beviljades 50 mkr från Mistra våren 2022 och ska pågå under fyra år. Från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet medverkar forskare inom företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och kulturgeografi.

Det andra är projektet SamBio: Samverkan för biologisk mångfald - kunskap, känsla, krafttag, är finansierat av Västra Götalandsregionen och syftar till att sprida kunskapen om företags beroende av och påverkan på biologisk mångfald. Projektet pågår 2023–2025 och drivs av Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC), där Marie Stenseke också är ordförande i styrgruppen.

- Förlusten av biologisk mångfald är en av stora utmaningarna för mänskligheten, och det känns bra att vi i kulturgeografi och tillsammans med andra på Handelshögskolan kan öka våra forskningsinsatser inom området, säger Marie Stenseke.

Mer information om BIOTRaCes

BIOTraCes koordineras från Wageningen Nederländerna. Det kommer att pågå i 4 år, 2023–2026. Den totala budgeten är 51 miljoner kronor, varav drygt 7 miljoner går till Göteborgs universitet. Den svenska delen av projektet leds av Marie Stenseke och sysselsätter utöver henne Oscar Jakobsson, som snart börjar som post-doktor i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Därtill kommer ytterligare en senior forskare att anställas till hösten.

Läs mer på BIOTraCes hemsida: https://www.biotraces.eu/

Du kan följa BIOTraCes på Linkedin och Twitter:

Kontakt
Marie Stenseke, professor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Telefon: 031-786 1389
E-post: marie.stenseke@geography.gu.se