Göteborgs universitet
Bild
Vy över Göteborgs hamninlopp
Foto: Maykova Galina/Shutterstock.com
Länkstig

Mål 11 - hållbara städer och samhällen

Vår forskning kring hållbara städer och samhällen täcker ett brett spektrum av frågor. Det kan röra sig om internationella förhållanden, men oftare om miljöer i vår egen stad Göteborg eller dess närområde. Forskningen kan gälla allt från stadsbyggnadsfrågor, kommunal organisation och styrning till sociala samhällsutmaningar kring segregation och ökad ojämlikhet. I centrum står som regel innovationsprojekt med syfte att förnya och ställa om stadslivet mot ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet.

Forskningsfrågorna finns inom flera discipliner t. ex. management, organisation, finans, logistik, kulturgeografi och juridik. Metoder och angreppssätt skiftar, men man har ofta en gemensam empiri som studeras i utvecklings- och innovationsprojekt.

Segregation och ökad ojämlikhet

Göteborgsområdet växer. Investeringar i nya bostäder, kontor och infrastruktur förväntas uppgå till 1000 miljarder kronor fram till 2035 och befolkningen beräknas öka till till 2,5 miljoner invånare de närmaste 30 åren. Samtidigt blir Göteborg en alltmer ojämlik stad med stora skillnader mellan stadsdelarna i inkomster, hälsa och tillit till samhällets institutioner. Bostadssegregation och kriminalitet ökar även påfrestningarna i staden. Flera projekt berör frågor om hur man ska kunna vända ett områdes utveckling, t.ex. genom satsningar i civilsamhället eller av förvaltning och organisation i bostadsområdena.

Samverkan och ekonomisk styrning

Bygg- och anläggningssektorn går på högvarv och flera forskare sysslar med affärsmodeller, investeringsprocesser och förutsättningar för samverkan. Det kräver i sin tur avancerad ekonomisk styrning av kommunala och privata organisationer inom ramen för hållbar fastighetsutveckling och hållbara transport- och energisystem.

Relationen mellan regelverk och praktiskt tillvägagångssätt

Stadsplaneringsprocessen är komplex och det tar flera år att gå från idé till färdig stadsbyggnad. Processen ska tillvarata en många intressen som inte alltid kan förenas. Grundstrukturen är rättslig och juridiken blir ofta ifrågasatt och omdiskuterad. En forskningsfråga blir därför relationen mellan regelverk och det praktiska tillvägagångssättet, där det handlingssystem uppstår som i slutändan ska förverkliga den hållbara staden.

Transporter och logistik

Hållbara städer kräver också hållbara transporter och transportkedjor. Flera forskare arbetar med frågor inriktade mot logistik, transportkedjor och urbana godstransporter. Det bedrivs också projekt om säkra och hållbara transporter av farligt gods, såsom explosivt, giftigt, brandfarligt och radioaktivt gods.

Internationella perspektiv

I andra projekt riktas även blickarna ut i världen mot städer i Afrika och Sydamerika med fokus på bl.a. informella befolkningskoncentrationer, fattingdomsutmaningar och förutsättningar för ekonomisk utveckling.

symbolen för mål 11

Hållbara städer och samhällen

Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Läs mer om mål 11

Forskare

Företagsekonomiska institutionen

Jonas Flodén

Christian Jensen

Anders Sandoff

Johan Woxenius

Jon Williamsson

 

Gothenburg Research Institute

Sara Brorström

María José Zapata Campos

 

Institutionen för ekonomi och samhälle

Robin Biddulph

Shelley Kotze

Mikael Ring

Mattias Sandberg

Ana Gil Solá

 

Juridiska institutionen

Filip Bladini

Therese Bäckman

Ulf Petrusson

Ann-Sophie Sallander

Sara Stendahl