Göteborgs universitet
Bild
Två fötter i gympaskor går upp för en trappa
Foto: Bruno Nascimento - Unsplash
Länkstig

Mål 3 - god hälsa och välbefinnande

Vår forskning relaterad till mål 3 tar sin utgångspunkt i de många utmaningar som människors hälsa och välbefinnande samt hälso- och sjukvården står inför, både globalt och nationellt. Forskningen täcker ett brett spektrum av frågor, från styrnings-och organisationsfrågor till frågor om kostnadseffektivitet av specifika behandlingar.

Forskningsfrågorna finns inom flera discipliner t. ex. management, organisation, hälsoekonomi, juridik, ekonomisk historia och innovation. Metoder och angreppssätt skiftar, men man har ofta en gemensam empiri  som studeras i fallstudier, företeelser och beteenden som är av betydelse för människors hälsa och välbefinnande. För att förstå de aktuella samhällsutmaningar utgår vi till exempel från organisations- och managementteorier, ekonomiska teorier och juridiska perspektiv. 

Syftet med vår forskning är att bidra med ny kunskap och nya perspektiv, men också med tillämpningar för att skapa innovativa lösningar på befintliga problem, eller visa riktningen i svåra etiska ställningstaganden och i ansvarsutkrävande. Genom forskning och samverkan mellan aktörer inom akademi, offentlig förvaltning och näringsliv vill vi stödja en hållbar samhällsutveckling inom området hälsa och välbefinnande.

Belyser frågeställningar ur olika perspektiv

Samhällsutmaningar relaterade till hälsa och välbefinnande lämpar sig väl för tvärvetenskapliga, tvärprofessionella och tvärsektoriella samarbeten. Några exempel är teknikdriven transformation av hälso-och sjukvård, policystyrning, kostnadseffektivitet i specifika medicinska behandlingar, implementering av nya medicinska teknologier och incitamentsstrukturer inom hälso- och sjukvården.

Vår forskning uppmärksammar även vikten av kunskapsutveckling som stödjer länder i deras arbete med hållbar och effektiv styrning inom hälso- och sjukvårdssystem. Det handlar bland annat om hur olika aktörer kan stärka sin förmåga att utveckla och genomföra strategier för att nå de globala målen inom hälsoområdet till 2030.

Vår forskning har potentiellt stora effekter på befolkningens hälsa och för samhällets organisation och ekonomi.

Exempel på forskningsområden:

 • Den demografiska omvandlingen och dess konsekvenser för åldrande och hälsa.
 • Teknikdriven förändring, digitalisering och robotisering.
 • Organisation av sjukvård och sjukvårdsmarknader: information, digitalisering, ersättningssystem och jämlikhet.
 • Innovation, ledarskap och förändringsarbete i komplexa vårdmiljöer.
 • Framtidens vård och personcentrerad vård.
 • Etiska överväganden och riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård.
 • Effekter av och kostnadseffektivitet för nya medicinska teknologier.
 • Betydelsen av socioekonomiska faktorer för hälsoutfall under livet.
 • Betydelsen av socioekonomiska faktorer för hälsorelaterat beteende.
Symbolen för SDG 3

God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Läs mer om mål 3

Exempel på forskning inom Handelshögskolan som relaterar till hälsa och välbefinnande

Företagsekonomi

 • Demografiska utmaningar: Age Management och organisatorisk kapabilitet. Professor Ewa Wikström, docent Rebecka Arman och ek dr Nanna Gillberg,
 • Teknikdriven transformation av professionella arbetssätt, samarbeten, digitalisering och robotisering. Professor Kajsa Lindberg
 • Organisatorisk (om)värdering av kompetens och dess effekter för mångfald i kompetens och ålder när digital teknologi omformar professionella praktiker. Professor Ewa Wikström, ek dr Nanna Gillberg
 • Komplexiteten i att styra och leda framtidens välfärd. Om chefers upplevelse av styrning: Ansvarsutkrävande och överdoserat styrlandskap. Docent Mikael Cäker och ek dr. Johan Åkesson
 • HR-organisering Inom hälso- och sjukvårdsorganisationer med fokus på ledning och styrning av staber, och konsekvenser för chefer. Ek dr. Per Thilander
 • Ledarskap och förändringsarbete. Att leda och driva implementeringsarbete för hållbara nya vårdpraktiker. Professor Ewa Wikström
 • Strategisk verksamhetsledning och organisatorisk arbetsmiljö. Utveckling av nya arbetssätt inom arbetsmiljöarbetet i offentlig sektor. Professor Ewa Wikström, docent Roy Liff
 • Kunskapsstyrningens effekter på missbruks- och samsjuklighetsvården i Sverige. Professor Ewa Wikström
 • En samskapad konstnärlig gestaltnings bidrag till socialt engagemang och hållbar livsmiljö. Professor Ewa Wikström

Nationalekonomi

 • Användning av hälsoekonomisk metod i ledning. Professor Kristian Bolin
 • Medicinsk teknologi och kostnadseffektivet. Professor Kristian Bolin, doktorand Dominik Elsner
 • Hälsorelaterat beteende i en osäker och riskfylld omgivning. Professor Kristian Bolin, Senior Lecturer Paolo Barbieri
 • Utvärdering av nya behandlingar utifrån hälsorelaterad registerdata. Professor Kristian Bolin, Senior Lecturer Gustav Kjellsson
 • Betydelsen av hälsa och tidiga insatser under barn- och ungdomsåren för livsvillkoren senare i livet. Senior Lecturer Gustav Kjellsson, Senior Lecturer Andreea Mitrut, Senior Lecturer Ylenia Brilli, Doktorand Andrea Berggren, Senior Lecturer Annika Lindskog
 • Hälsa och utveckling - kvinnors hälsa i en utvecklingslandskontext. Professor Dick Durevall, Senior Lecturer Annika Lindskog
 • Hälsa och hälsorelaterat beteende – konsekvenser av bistånd i Afrika och Latinamerika. Professor Dick Durevall, post doc Joseph Vecci
 • Hälsa och utbildning. Vad bestämmer dessa två delar av en individs humankapital? Senior Lecturer Andreea Mitrut, Senior Lecturer Gustav Kjellsson, Professor Dick Durevall, Senior Lecturer Annika Lindskog
 • Hälsorelaterat beteende, tidspreferenser, risk och följsamhet. Doktorand Lisa Norrgren, Professor Peter Martinsson
 • Normer, attityder och hälsorelaterat beteende – vilken betydelse har normer för antibiotikaanvändning? Senior Lecturer Elina Lampi, Professor Fredrik Carlsson
 • Hälso- och sjukvårdsmarknadens funktionssätt – information, digitalisering och ersättningssystem. Senior Lecturer Gustav Kjellsson
 • Ojämlikhet i hälsa – metodutveckling och mätproblematik. Senior Lecturer Gustav Kjellsson
 • Hälsa och vaccination. Senior Lecturer Anders Boman

Juridik

 • Fysisk och psykisk hälsa hos barn som har utsatts för sexualbrott. Doktorand Kristina Hultegård
 • Föräldraskap - assisterad befruktning. Doktorand Erik Mägi
 • Deltagande i GU:s forskningscentrum AgeCap. Professor Eva-Maria Svensson, universitetslektor Torbjörn Odlöw
 • Juridik för hälso- och sjukvård: grundläggande förståelse för regelverket. Professor Eva-Maria Svensson
 • Mervärdesskatt på sjukvård. Docent Pernilla Rendahl
 • Reproduktiv hälso- och sjukvård för kvinnor. Doktorand Elin Sandegård
 • Allmän hälso- och sjukvårdsrätt. Senior forskare (senior professor) Lotta Vahlne Westerhäll
 • Förvaltning av hälso- och sjukvård. Senior forskare (senior professor) Lotta Vahlne Westerhäll
 • Risk- och händelseanalyser i hälso- och sjukvården. Senior forskare (senior professor) Lotta Vahlne Westerhäll
 • Suicider och suicidnärhet. Senior forskare (senior professor) Lotta Vahlne Westerhäll
 • Psykiatrisk vård och tvångsvård. Senior forskare (senior professor) Lotta Vahlne Westerhäll
 • Medicinsk könskorrigering. Senior forskare (senior professor) Lotta Vahlne Westerhäll
 • Funktionshinderrätt. Senior forskare (senior professor) Lotta Vahlne Westerhäll
 • Rebabilitering. Senior forskare (senior professor) Lotta Vahlne Westerhäll
 • Strategiskt samarbete med Institutionen för medicin och Institutionen för vårdvetenskap, som under många år varit utbildningsbaserat men som i allt större utsträckning blir forskningsbaserat . Professor Ulf Petrusson, universitetsadjunkt Christoffer Hermansson och forskare (PhD) Magnus Eriksson
 • Projekt med fokus på personcentrerad vård och den rättsliga styrningen av det, i samarbete med PCP4 och GPCC. Professor Ulf Petrusson, universitetsadjunkt Christoffer Hermansson och forskare (PhD) Magnus Eriksson
 • Uppbyggnad av Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship och inom den utbildningsmodulen Healthcare Inc om strategisk innovationsarbete inom hälso- och sjukvården, i samarbete med HDK, VGR och Sahlgrenska universitetssjukhus. Professor Ulf Petrusson, universitetsadjunkt Christoffer Hermansson och forskare (PhD) Magnus Eriksson
 • Strategiskt samarbete rörande policyfrågor med Sahlgrenska Science Park, VGRs Innovationsplattform, Gothia Forum och Medtech West. Professor Ulf Petrusson, universitetsadjunkt Christoffer Hermansson och forskare (PhD) Magnus Eriksson
 • Samarbete med Institutionen för medicin och School of Public Health and Community Medicine. . Professor Ulf Petrusson, universitetsadjunkt Christoffer Hermansson och forskare (PhD) Magnus Eriksson

Ekonomisk historia

 • Socioekonomiska skillnader i kost och hälsa under 1900-talet: En longitudinell studie. Professor Christer Lundh och forskare (PhD) Stefan Öberg, Handelshögskolan; Docent Kjell Torén och universitetslektor Hanna Augustin, Sahlgrenska akademin; professor Paul Nystedt, Jönköping International Business School
 • Financing health care prior to the modern welfare state. Professor Susanna Fellman
 • Nya finansieringsalternativ för centrala välfärdstjänster. Forskare (PhD) John Lapidus
 • Den vite mannens grav. Dödlighet i det förkoloniala Västafrika (3 delprojekt). Professor Klas Rönnbäck, forskare (PhD) Stefan Öberg

Kulturgeografi

 • Children’s sedentary behavior - trends in children’s spatial lives and their home based activities. Apoorva Rathod (doktorand), Jerry Olsson (docent, handledare)
 • Ageing times. Understanding generational changes in elderly’s time use with implications for health and wellbeing.  Bertil Vilhelmson (projektledare)