Göteborgs universitet
Bild
Man som gör peace tecknet
Foto: Eddie Kopp - Unsplash
Länkstig

Mål 16 - fredliga och inkluderande samhällen

Juridiken spelar en central roll i främjandet av fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling. Den forskning på Juridiska institutionen som starkast kopplar till målet om fredliga och inkluderande samhällen är forskning som berör straff- och processrätt, AI och rätten, internationell rätt samt olika typer av rättighetslagstiftning.

Med hjälp av juridiken kan vi bygga och upprätthålla ansvarsfulla, effektiva, inkluderande och rättvisa institutioner som utgör grunden för det vi kallar en rättsstat. Genom en fungerande rättsstat kan alla människors likhet inför lagen samt ‘access to justice’ säkerställas, vilket är centrala frågeställningar i mycket av den straff- och processrättsliga forskning som bedrivs på Handelshögskolan.

Med juridikens hjälp kan vi skapa regler och system som syftar till att motverkar våld, konflikter och korruption. Den här typen av regler formuleras ofta inom ramen för straffrätten, viket är ytterligare ett exempel på hur den straffrättsliga forskningen tar sig an hållbarhetsmålet och fredliga och inkluderande samhällen.

Användningen av artificiell intelligens i en juridisk kontext, exempelvis vid juridiskt beslutsfattande är något som bl.a. aktualiserar frågeställningar kring rättssäkerhet, objektivitet, transparens och effektivitet. Den forskning på Juridiska institutionen som bedrivs inom området AI och rätten är alltså också av relevans för det aktuella hållbarhetsmålet.

EU-rätten och annan internationell rätt som rör mellanstatliga och överstatliga förhållanden grundar sig inte sällan i målsättningar om hållbara relationer och institutioner. Därför berör den forskning som bedrivs på dessa områden ofta hållbarhetsmålet om fredliga och inkluderande samhällen. Regleringen kring civila- och sociala rättigheter tar avstamp i målsättningar om hållbara och inkluderande samhällen och därför har forskning kring rättighetslagstiftning ofta bäring på det aktuella hållbarhetsmålet.

symbolen för mål 16

Fredliga och inkluderande samhällen

Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Läs mer om mål 16