Göteborgs universitet
Bild
Två händer håller en figur med kvinnor och män
Foto: Andrey_Popov/Shutterstock
Länkstig

Mål 5 - jämställdhet

Handelshögskolans forskning kring jämställdhet mellan kvinnor och män handlar om föreställningar, aktiviteter och verksamheter som direkt eller indirekt påverkar individuella och samhälleliga förutsättningar för en hållbar och fredlig utveckling på lika villkor för alla. Forskningen täcker ett brett spektrum av frågor som hållbar urban planering, kvinnors mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor, yttrandefrihet, genusmedveten design och jämställdhet och tillväxt .

Forskning om frågor kopplade till jämställdhet finns på flera institutioner och forskningscentra. Metoder och angreppssätt skiftar, forskningen är såväl empiridriven som teoridriven. Studierna bedrivs på flera olika sätt, och många gånger sker det i samverkan med forskare inom andra discipliner på Handelshögskolan och andra institutioner och centrum på Göteborgs universitet och andra universitet i Sverige och övriga världen.

Det kan handla om att undersöka urban planering ur ett genusperspektiv.

Exempel: Jämställda städer och infrastruktur

Förtätning, närhet och blandstad är ledord inom urban planering i Sverige. Strategierna syftar till miljömässig hållbarhet då ökad närhet möjliggör resor som kan utföras med gång, cykel och kollektivtrafik. Förtätade städer leder då till minskad energianvändning och koldioxidutsläpp. En viktig fråga rör dock den sociala hållbarheten – vem som kan använda närliggande verksamheter, under vilka förutsättningar och hur ett lokalt liv kan understödjas. I ett aktuellt projekt undersöks frågan från ett genusperspektiv. Genom en enkätundersökning och djupintervjuer studeras vilken nära service, handel och aktiviteter som kvinnor och män vill ha och nyttjar i sin vardag, och på vilka villkor. Vidare studeras vilken roll den täta staden spelar för hur hushåll hanterar vardagen, liksom hur den kan understödja strategier som baseras på närhet, hållbara färdsätt och ett jämställt vardagsliv. Genom fördjupad kunskap om olika gruppers överväganden bidrar studien till utvecklandet av hållbara planeringspraktiker. 

Projektledare: Ana Gil Solá
Finansiering: Energimyndigheten. 

Vidare studeras skillnader i manligt och kvinnligt beteende och hur detta påverkar utfallet för individer och grupper, manligt och kvinnligt ledarskap, samt diskriminering och könsskillnader i arbetslivet och specifikt inom akademin.

Exempel

Nanna Gillbergs forskning berör hur kön och andra maktordningar (såsom klass, etnicitet, sexualitet och ålder) påverkar förutsättningar och resultat i och utanför arbetslivet. Hon är för närvarande verksam i forskningsprojekt om multinationella företags arbete med mångfald och inkludering samt om ålder och status i ett digitaliserat arbetsliv.

Sambandet mellan juridik och politik och hur rätten bidrar till eller motverkar jämställdhetspolitikens ambitioner är ett forskningsområde inom juridik, men också granskandet av själva jämställdhetspolitiken. Hur effektiv styrningen mot jämställdhet är i den offentliga bilaterala förvaltningen av Arktis i Arktiska rådet är ett exempel på en sådan studie.

Exempel: Gender Equality in the Arctic

International collaborative project highlighting the importance of recognition and appreciation of diversity in terms of discourses, gender, indigenous and non-indigenous peoples, governance, education, economies, social realities, sustainability and balanced participation in leadership and decision making, both in the public and private sectors, https://arcticgenderequality.network/

Jämställdhetsaspekter på yttrandefriheten är andra frågor som studeras. Gynnas demokratin och det fria ordet av ett stärkt grundlagsskydd för kommersiella meddelanden eller inte? Också frågan om hatbrott mot kvinnor har studerats.

Exempel: Hate speech, gender, social networks and political parties (GENHA)

An European project with the general objective to identify and analyse how the hate speech against the ‘ideology of gender’ has been appropriated by extreme right political parties in Europe using the social networks and internet. It also aims to propose which type of legal and public policies the Member States and the European Union can implement to protect the human rights at stake.

Researchers: Eva-Maria Svensson and Moa Bladini, Juridiska institutionen

Forskningen på området kommer till nytta på andra sätt än att bidra till kunskapsutveckling inom akademin. Flera av forskarna har anlitats för uppdrag och utredningar med praktisk nytta för samhället.

Symbolen för SDG 5

Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Läs mer om mål 5

Exempel på forskare

Juridiska institutionen

Moa Bladini

Wanna Svedberg Andersson

Eva-Maria Svensson

 

Institutionen för nationalekonomi med statistik

Eva Ranehill

 

Företagsekonomiska institutionen

Nanna Gillberg